26.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 26/45


Postanowienie Sądu z dnia 23 listopada 2012 r. — Crocs przeciwko OHIM — Holey Soles Holdings i PHI (Przedstawienie obuwia)

(Sprawa T-302/10) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Wniosek o unieważnienie prawa do wzoru - Wycofanie wniosku o unieważnienie - Umorzenie postępowania)

2013/C 26/87

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Crocs, Inc. (Niwot, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: I.R. Craig, solicitor)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: S. Hanne, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM były również: Holey Soles Holdings Ltd (Vancouver, Kanada) i Partenaire Hospitalier International (La Haie Foissière, Francja)

Przedmiot

Skarga na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 26 marca 2010 r. (sprawa R 9/2008-3) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do wzoru pomiędzy Holey Shoes Holdings Ltd i Partenaire Hospitalier International a Crocs, Inc.

Sentencja

1)

Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone.

2)

Strona skarżąca pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez stronę pozwaną.


(1)  Dz.U. C 260 z 25.9.2010.