Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 15 grudnia 2010 r. – Goncharov przeciwko OHIM

(sprawa C‑156/10 P)

Odwołanie – Wspólnotowy znak towarowy – Znaki towarowe tworzone przez skrótowce – Wcześniejszy znak towarowy DSB – Oznaczenie słowne „DSBW” – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Względna podstawa odmowy rejestracji – Badanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Podobieństwo wizualne – Podobieństwo fonetyczne – Niedopuszczalność – Ocena okoliczności faktycznych

Odwołanie – Zarzuty – Błędna ocena okoliczności faktycznych i dowodów – Niedopuszczalność – Kontrola przez Trybunał oceny okoliczności faktycznych i dowodów – Wykluczenie, z wyjątkiem przypadku ich przeinaczenia (art. 256 ust. 1 akapit drugi TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58 akapit pierwszy) (por. pkt 38)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie T‑34/07 Goncharov przeciwko OHIM – DSB (DSBW), na mocy którego Sąd oddalił skargę o stwierdzenie nieważności na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 4 grudnia 2006 r. odmawiającą rejestracji oznaczenia słownego „DSBW” jako wspólnotowego znaku towarowego dla niektórych usług należących do klas 39, 41 i 43 oraz uwzględniającą sprzeciw właściciela wcześniejszego słownego wspólnotowego znaku towarowego „DSB” – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Nieuwzględnienie podczas badania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd szczególnych cech znaków towarowych tworzonych przez skrótowce – Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje oddalone.

2)

Karen Goncharov zostaje obciążony kosztami postępowania.