3.7.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 179/16


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nr 12 de Sewilla — Hiszpania w dniu 7 kwietnia 2010 r. — Francisco Javier Rosado Santana przeciwko Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

(Sprawa C-177/10)

2010/C 179/27

Język postępowania: hiszpański

Sąd krajowy

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nr 12 de Sevilla

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Francisco Javier Rosado Santana

Strona pozwana: Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

Pytania prejudycjalne

1)

Czy ww. dyrektywę Rady 99/70/WE (1) z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącą Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC), należy interpretować w ten sposób, że okoliczność, iż Trybunał Konstytucyjny jednego z państw członkowskich Unii orzekł, iż ustanowienie różnych praw dla pracowników służby cywilnej i urzędników służby cywilnej tego państwa może nie być sprzeczne z jego Konstytucją, musi oznaczać wyłączenie stosowania ww. przepisu wspólnotowego w dziedzinie służby cywilnej tego państwa?

2)

Czy dyrektywę tę należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się ona temu, aby sąd krajowy dokonywał wykładni zasad równego traktowania oraz niedyskryminacji w sposób, który ogólnie wyklucza z zakresu jej zastosowania zrównanie pracowników służby cywilnej i urzędników służby cywilnej?

3)

Czy klauzulę tę należy interpretować w ten sposób, iż sprzeciwia się ona temu, aby praca świadczona w systemie zatrudnienia tymczasowego nie była brana pod uwagę jako nabyty staż pracy przy nabywaniu statusu stałego członka personelu, a dokładniej dla celów wynagradzania, zaszeregowania lub przebiegu kariery zawodowej w służbie cywilnej?

4)

Czy ww. klauzula zobowiązuje do dokonywania takiej wykładni uregulowania krajowego, która nie wyłącza z zaliczenia okresów pracy członków korpusu służby cywilnej okresów pracy świadczonej na podstawie stosunku tymczasowego?

5)

Czy ww. klauzulę należy interpretować w ten sposób, że, pomimo iż warunki konkursu zewnętrznego na stanowisko pracy zostały ogłoszone i nie zostały zaskarżone przez zainteresowanego, sąd krajowy ma obowiązek zbadać, czy warunki te nie są sprzeczne z uregulowaniem wspólnotowym, a jeżeli tak, to czy w takim przypadku powinien powstrzymać się od stosowania takich warunków lub stanowiących ich podstawę przepisów krajowych, w zakresie w jakim są one sprzeczne z ww. klauzulą?


(1)  Dz.U. L 175, s. 43.