6.8.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 232/10


Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 23 maja 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Namur — Belgia) — André Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10) przeciwko państwu belgijskiemu — SPF Finances

(Sprawy połączone C-267/10 i C-268/10) (1)

(Artykuł 6 ust. 1 TUE - Artykuł 35 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej - Posiadanie i sprzedaż przetworzonego tytoniu do palenia - Krajowe przepisy dopuszczające nakładanie na wyroby tytoniowe podatku akcyzowego - Oczywisty brak właściwości Trybunału)

2011/C 232/17

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Tribunal de première instance de Namur

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: André Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10)

Strona pozwana: Państwo belgijskie — SPF Finances

Przypozwany: Państwo belgijskie — Service public fédéral Défense

Przedmiot

Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Tribunal de première instance de Namur — Wykładnia art. 6 ust. 1 akapit pierwszy TUE i art. 35 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej — Zgodność krajowego uregulowania zezwalającego na wytwarzanie, przywóz, promocję i sprzedaż przetworzonego tytoniu do palenia uznanego za silnie szkodliwy z celem ochrony zdrowia ludzkiego — Ważność, w świetle wspomnianych powyżej postanowień, krajowych przepisów dopuszczających nakładanie na wyroby tytoniowe podatku akcyzowego

Sentencja

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest oczywiście niewłaściwy do udzielenia odpowiedzi na pytania skierowane do niego przez Tribunal de première instance de Namur (Belgia) postanowieniami z dnia 24 marca 2010 r.


(1)  Dz.U. C 221 z 14.8.2010.