12.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 80/9


Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 29 września 2010 r. — European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) przeciwko Komisji Europejskiej

(Sprawa C-74/10 P i C-75/10 P) (1)

(Odwołanie - Artykuł 19 statutu Trybunału - Reprezentowanie strony przez adwokata niebędącego osobą trzecią - Oczywista niedopuszczalność)

2011/C 80/15

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) (przedstawiciel: adwokat J. Kuhbier)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Martenczuk i N. Khan, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (szósta izba) z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie T-94/07 EREF przeciwko Komisji, którym Sąd odrzucił jako oczywiście niedopuszczalną skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2006) 4963 wersja końcowa, z dnia 24 października 2006 r. uznającej, że pewne źródła finansowania użyte przez spółkę TVO w ramach budowy przez elektrowni jądrowej w Finlandii („projekt Olkiluoto 3”), nie stanowi pomocy państwa — Reprezentowanie przez adwokata niebędącego osobą trzecią

Sentencja

1)

Odwołania zostają odrzucone.

2)

European Renewable Energies Federation ASBL zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 113 z 1.5.2010.