Wyrok Sądu (pierwsza izba) z dnia 15 grudnia 2016 r. – DEI / Komisja

(sprawa T‑421/09 RENV)

Konkurencja – Nadużycie pozycji dominującej – Rynek dostaw węgla brunatnego i hurtowy rynek energii elektrycznej w Grecji – Decyzja ustanawiająca szczególne środki w celu naprawienia antykonkurencyjnych skutków naruszenia art. 86 ust. 1 WE w związku z art. 82 WE – Artykuł 86 ust. 3 WE – Obowiązek uzasadnienia – Proporcjonalność – Swoboda umów

1. 

Akty instytucji–Uzasadnienie–Obowiązek–Zakres–Decyzja w przedmiocie zastosowania reguł konkurencji

(art. 253 WE)

(zob. pkt 109, 110)

2. 

Skarga o stwierdzenie nieważności–Zarzuty–Brak lub niewystarczający charakter uzasadnienia–Zarzut odrębny od zarzutu braku materialnej zgodności z prawem

(art. 230 WE, 253 WE)

(zob. pkt 111)

3. 

Prawo Unii Europejskiej–Zasady–Prawa podstawowe–Swoboda umów–Ograniczenia–Dopuszczalność–Przesłanki–Ograniczenia nałożone na podstawie reguł konkurencji

(art. 6 ust. 3 TUE; Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 16; art. 86 ust. 3 WE)

(zob. pkt 130–144)

4. 

Konkurencja–Przedsiębiorstwa publiczne i przedsiębiorstwa korzystające ze specjalnych lub z wyłącznych praw przyznanych im przez państwa członkowskie–Kompetencje Komisji z tytułu ciążącego na niej obowiązku nadzoru–Decyzja ustanawiająca szczególne środki w celu naprawienia antykonkurencyjnych skutków naruszenia–Naruszenie zasady proporcjonalności–Brak

(art. 86 ust. 3 WE)

(zob. pkt 147–162)

Przedmiot

Żądanie oparte na art. 263 TFUE i mające na celu stwierdzenie nieważności decyzji C(2009) 6244 wersja ostateczna z dnia 4 sierpnia 2009 r. ustanawiającej szczególne środki w celu naprawienia antykonkurencyjnych skutków naruszenia stwierdzonego w decyzji Komisji z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie przyznania lub utrzymania w mocy przez Republikę Grecką na rzecz DEI praw do wydobywania węgla brunatnego.

Sentencja

1) 

Skarga zostaje oddalona.

2) 

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

3) 

Republika Grecka pokrywa własne koszty.