10.6.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 175/42


Postanowienie Sądu z dnia 2 kwietnia 2014 r. – CNIPT przeciwko Komisji

(Sprawa T-302/09) (1)

((Pomoc państwa - Ramowy program działań prowadzonych przez uznane we Francji międzyzawodowe organizacje rolnicze na rzecz podmiotów należących do reprezentowanych sektorów rolniczych - Finansowanie z dobrowolnych składek, które stały się obowiązkowe - Decyzja uznająca system pomocy za zgodny ze wspólnym rynkiem - Cofnięcie decyzji - Umorzenie postępowania))

2014/C 175/57

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: CNIPT (Paryż, Francja) (przedstawiciele: adwokaci V. Ledoux i B. Néouze)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo B. Stromsky i C. Urraca Caviedes, następnie B. Stromsky i S. Thomas, wreszcie B. Stromsky, pełnomocnicy)

Przedmiot

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji K(2008) 7846 wersja ostateczna z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa nr 561/2008, dotyczącej ramowego programu działań prowadzonych przez uznane we Francji międzyzawodowe organizacje rolnicze na rzecz podmiotów należących do reprezentowanych sektorów rolniczych.

Sentencja

1)

Postępowanie w sprawie niniejszej skargi zostaje umorzone.

2)

Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 244 z 10.10.2009.