POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(pierwsza izba)

z dnia 30 listopada 2009 r.

Sprawa F-54/09

Giorgio Lebedef

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Coroczny urlop wypoczynkowy – Oddelegowanie w połowie wymiaru czasu pracy do celów związkowej działalności przedstawicielskiej – Nieusprawiedliwiona nieobecność – Odliczenie od przysługującego corocznego urlopu wypoczynkowego – Artykuł 60 regulaminu pracowniczego – Skarga oczywiście bezzasadna

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której G. Lebedef żąda stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 15 lutego, 1 kwietnia, 10 kwietnia, 20 maja i 14 lipca 2008 r., które dotyczyły odliczenia w sumie 39 dni od przysługującego mu urlopu za 2008 r.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona jako oczywiście pozbawiona wszelkiej podstawy prawnej. Skarżący pokrywa całość kosztów.

Streszczenie

1.      Postępowanie – Orzeczenie w drodze postanowienia z uzasadnieniem – Przesłanki

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 76)

2.      Urzędnicy – Reprezentacja – Ochrona przedstawicieli personelu

(regulamin pracowniczy, załącznik II, art. 1 akapit szósty)

1.      Sąd wspólnotowy ma prawo ocenić, biorąc pod uwagę okoliczności konkretnej sprawy, czy prawidłowe administrowanie wymiarem sprawiedliwości uzasadnia oddalenie co do istoty oczywiście bezzasadnej skargi na podstawie art. 76 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, bez uprzedniego orzekania w przedmiocie zarzutu niedopuszczalności podniesionego przez stronę pozwaną. Dotyczy to sytuacji, w której rozwiązanie przyjęte przez Sąd we wcześniejszym wyroku dotyczącym skarżącego stosuje się mutatis mutandis, servatis servandis, w rozpatrywanym przypadku.

(zob. pkt 45, 46)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑32/08 Klein przeciwko Komisji, 20 stycznia 2009 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo; sprawa F‑39/08 Lebedef przeciwko Komisji, 7 lipca 2009 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000

2.      Artykuł 10 umowy ramowej z dnia 27 stycznia 2006 r. dotyczącej stosunków między Komisją a organizacjami związkowymi i zawodowymi oraz art. 1 akapit szósty załącznika II do regulaminu pracowniczego mają zasadniczo tę samą treść i ten sam cel, czyli ochronę przedstawicieli personelu, gdyż różnią się w istocie jedynie, jeśli chodzi o ich odpowiednie zakresy podmiotowego stosowania. Artykuł 1 akapit szósty załącznika II do regulaminu pracowniczego dotyczy bowiem przedstawicieli mających umocowanie w regulaminie pracowniczym, czyli członków komitetu pracowniczego i urzędników wyznaczonych przez komitet pracowniczy do organów przedstawicielskich określonych w regulaminie pracowniczym, podczas gdy art. 10 umowy ramowej dotyczy delegatów związkowych i osób upoważnionych przez związek.

(zob. pkt 49)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: ww. sprawa Lebedef przeciwko Komisji