Keywords
Subject of the case
Sentencja

Keywords

Skarga o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

Badanie zasadności przez Trybunał

Sytuacja, jaką należy wziąć pod uwagę

Sytuacja w chwili upływu terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii (art. 226 WE; dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/88) (por. pkt 7

10)

Subject of the case

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Naruszenie art. 1 ust. 3 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U. L 299, s. 9) i art. 18 lit. a) dyrektywy Rady 93/104/WE z dnia 23 listopada 1993 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U. L 307, s. 18) utrzymanego w mocy na podstawie art. 27 ust. 1 dyrektywy 2003/88 czytanego łącznie z załącznikiem I część B do tej dyrektywy – Pracownicy mundurowi administracji publicznej

Sentencja

Sentencja

1) Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie wszystkich przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy w odniesieniu do pracowników mundurowych administracji publicznej, Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 1 ust. 3 tej dyrektywy.

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.