Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 20 maja 2010 r. – Komisja przeciwko Hiszpanii

(sprawa C‑158/09)

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Dyrektywa 2003/88/WE – Organizacja czasu pracy – Pracownicy mundurowi administracji publicznej – Brak transpozycji w wyznaczonym terminie

Skarga o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – Badanie zasadności przez Trybunał – Sytuacja, jaką należy wziąć pod uwagę – Sytuacja w chwili upływu terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii (art. 226 WE; dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/88) (por. pkt 7–10)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Naruszenie art. 1 ust. 3 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U. L 299, s. 9) i art. 18 lit. a) dyrektywy Rady 93/104/WE z dnia 23 listopada 1993 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U. L 307, s. 18) utrzymanego w mocy na podstawie art. 27 ust. 1 dyrektywy 2003/88 czytanego łącznie z załącznikiem I część B do tej dyrektywy – Pracownicy mundurowi administracji publicznej

Sentencja

1)         Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie wszystkich przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy w odniesieniu do pracowników mundurowych administracji publicznej, Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 1 ust. 3 tej dyrektywy.

2)         Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.