Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 czerwca 2010 r. – Komisja przeciwko Portugalii

(sprawa C‑37/09)

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego ‑ Środowisko naturalne ‑ Gospodarowanie nielegalnie składowanymi odpadami ‑ Dyrektywa 2006/12/WE ‑ Dyrektywa 80/68/EWG

1.                     Skarga o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – Dowód na istnienie uchybienia – Ciężar dowodu spoczywający na Komisji – Domniemania – Niedopuszczalność (art. 226 WE) (por. pkt 28)

2.                     Środowisko naturalne – Odpady – Dyrektywa 2006/12 – Obowiązek zapewnienia przez państwa członkowskie odzyskiwania lub unieszkodliwiania odpadów – Zobowiązanie rezultatu – Swoboda uznania państw członkowskich w kwestii podjęcia działań – Granice (dyrektywa 2006/12 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 4) (por. pkt 35-39, 44)

3.                     Środowisko naturalne – Odpady – Dyrektywa 2006/12 – Obowiązki ciążące na państwach członkowskich względem posiadaczy odpadów – Pojęcie posiadacza odpadu – Posiadacze składowisk bez zezwolenia – Zaliczenie (art. 174 ust. 2 WE; dyrektywa 2006/12 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 8) (por. pkt 46-51, 53-55)

4.                     Zbliżanie ustawodawstw – Ochrona wód podziemnych – Dyrektywa 80/68 – Zakres stosowania – Działania prowadzące do pośredniego odprowadzania substancji umieszczonych w wykazie II dyrektywy – Zaliczenie (art. 174 ust. 2 WE; dyrektywa Rady 80/68, art. 3, art. 5) (por. pkt 64-66)

5.                     Zbliżanie ustawodawstw – Ochrona wód podziemnych – Dyrektywa 80/68 – Obowiązek państw członkowskich ograniczenia wprowadzania do wód gruntowych substancji umieszczonych w wykazie II dyrektywy – Obowiązek objęcia dochodzeniem każdego bezpośredniego odprowadzania tych substancji – Odprowadzanie odpadów bez podjęcia technicznych środków bezpieczeństwa pozwalających na uniknięcie zanieczyszczenia tych wód – Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego (dyrektywa Rady 80/68, art. 3 lit. b), art. 5) (por. pkt 74-78)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego − Naruszenie art. 4 i 8 dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (Dz.U. L 114, s. 9), ujednolicającej dyrektywę 75/442/EWG w sprawie odpadów, jak również art. 3 i 5 dyrektywy 80/68/EWG Rady dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne (Dz.U. L 20, s. 43) − Składowisko odpadów w kamieniołomach wyłączonych z eksploatacji − Kamieniołomy „dos Limas, dos Linos e dos Barreiras” [Lourosa] − Brak kontroli

Sentencja

1)

Nie podejmując koniecznych działań w ramach gospodarowania odpadami nielegalnie składowanymi w dawnych kamieniołomach w Limas i Linos, znajdujących się na terenie gminy Lourosa, Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 4 i 8 dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów, ujednolicającej dyrektywę 75/442/EWG Rady z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów, jak również art. 3 i 5 dyrektywy 80/68/EWG Rady dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne.

2)

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3)

Republika Portugalska pokrywa, poza kosztami własnymi, dwie trzecie kosztów Komisji Wspólnot Europejskich. Komisja Wspólnot Europejskich pokrywa jedną trzecią własnych kosztów.