12.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 80/7


Postanowienie Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 września 2010 r. — Dominio de la Vega, SL przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Ambrosio Velasco SA

(Sprawa C-459/09 P) (1)

(Odwołanie - Wspólnotowy znak towarowy - Rozporządzenie (WE) nr 40/94 - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego DOMINIO DE LA VEGA - Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy PALACIO DE LA VEGA - Istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na części obszaru Unii - Ocena podobieństwa między znakami towarowymi - Element dominujący)

2011/C 80/12

Język postępowania: hiszpański

Strony

Wnoszący odwołanie: Dominio de la Vega, SL (przedstawiciele: E. Caballero Oliver i A. Sanz-Bermell y Martínez, abogados)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: J. Crespo Carrillo, pełnomocnik), Ambrosio Velasco SA (przedstawiciel: E. Armijo Chávarri, abogado)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (siódma izba) z dnia 16 września 2009 r. w sprawie T-458/07 Dominio de la Vega przeciwko OHIM, na mocy którego Sąd oddalił skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 3 października 2007 r. (sprawa R 1431/2006-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Ambrosio Velasco, SA a Dominio de la Vega, SL

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje oddalone.

2)

Dominio de la Vega SL zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 24 z 30.1.2010.