6.8.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 232/4


Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 14 czerwca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Radę ds. Zażaleń szkół europejskich) — Paul Miles i in. przeciwko szkołom europejskim

(Sprawa C-196/09) (1)

(Odesłanie prejudycjalne - Pojęcie „sądu jednego z państw członkowskich” w rozumieniu art. 267 TFUE - Rada ds. Zażaleń szkół europejskich - System wynagradzania nauczycieli oddelegowanych do szkół europejskich - Niedostosowanie wynagrodzeń po deprecjacji funta szterlinga - Zgodność z artykułami 18 TFUE i 45 TFUE)

2011/C 232/06

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Rada ds. Zażaleń szkół europejskich

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Paul Miles, Robert Watson Mac Donald

Strona pozwana: Szkoły europejskie

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Rada ds. Zażaleń szkół europejskich — Wykładania art. 12, 39 i 234 traktatu WE — Pojęcie sądu krajowego w rozumieniu art. 234 WE — System wynagrodzeń nauczycieli oddelegowanych do szkół europejskich — Niedostosowanie wynagrodzeń po deprecjacji funta szterlinga — Naruszenie zasad równego traktowania i swobodnego przepływu pracowników

Sentencja

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest właściwy do udzielenia odpowiedzi na pytanie prejudycjalne przedstawione przez Radę ds. Zażaleń szkół europejskich.


(1)  Dz.U. C 193 z 15.8.2009.