POSTANOWIENIE SĄDU (izba ds. odwołań)

z dnia 22 czerwca 2009 r.

Sprawa T‑340/08 P

Marianne Timmer

przeciwko

Trybunałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich

Odwołanie – Służba publiczna – Urzędnicy – Ocena – Nowe istotne okoliczności faktyczne – Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, a w części oczywiście bezzasadne

Przedmiot: Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie F‑123/06 Timmer przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu, dotychczas nieopublikowanego w Zbiorze, mające na celu uchylenie tego postanowienia.

Orzeczenie: Odwołanie zostaje w części oddalone, a w części odrzucone. Marianne Timmer pokrywa własne koszty, jak również koszty poniesione przez Trybunał Obrachunkowy Wspólnot Europejskich w związku z niniejszym postępowaniem.

Streszczenie

1.      Odwołanie – Przedstawienie w skardze zarzutów i argumentów co do prawa –Niewystarczająco dokładny zarzut – Niedopuszczalność

(regulamin Sądu Pierwszej Instancji, art. 138 § 1 lit. c))

2.      Urzędnicy – Skarga – Uprzednie zażalenie w drodze administracyjnej – Termin – Prekluzja – Otwarcie na nowo – Przesłanka – Nowa ważna okoliczność faktyczna

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

1.      Wniesione do Sądu Pierwszej Instancji odwołanie od orzeczenia Sądu do spraw Służby Publicznej, które nie zawiera żadnego konkretnego argumentu na poparcie żądania uchylenia tego orzeczenia i które ogranicza się do odesłania do „wyników badania nowych okoliczności” na poparcie żądania odszkodowania nie spełnia wymogów art. 138 § 1 lit. c) regulaminu Sądu Pierwszej Instancji i należy je odrzucić jako oczywiście niedopuszczalne.

(zob. pkt 24, 25)

2.      Niezgodne z prawem powołanie danego urzędnika nie może wpłynąć na zgodność z prawem czynności, które ten urzędnik wykonywał w zakresie wykonywania swoich obowiązków. W szczególności niezgodne z prawem powołanie przełożonego nie może unieważniać jego decyzji dotyczących oceny urzędnika.

Nie można zatem uznać niezgodnego z prawem powołania za istotną okoliczność uzasadniającą żądanie ponownego zbadania sprawozdań z oceny, które nie zostały zakwestionowane w terminie.

(zob. pkt 39, 41, 42)