30.8.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 223/47


Skarga wniesiona w dniu 13 stycznia 2008 r. — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH przeciwko OHIM (Alaska)

(Sprawa T-226/08)

(2008/C 223/83)

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebergsburg, Niemcy), (przedstawiciele: P. Wadenbach, Rechtsanwalt)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Uczestnikie postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Niemcy)

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 8 kwietnia 2008 r. (sprawa nr R 1124/2004-4);

wykreślenie w całości wspólnotowego znaku towarowego nr 505 503 „Alaska” na podstawie bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji;

obciążenie OHIM kosztami postępowania;

pomocniczo, unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego nr 505 503 „Alaska” przynajmniej dla towarów „wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe” z klasy 32.

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wspólnotowy będący przedmiotem wniosku o unieważnienie: słowny znak towarowy „Alaska” dla towarów z klasy 32 (wspólnotowy znak towarowy nr 505 503)

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Schwarzbräu GmbH

Strona wnosząca o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego: strona skarżąca

Decyzja Wydziału Unieważnień: częściowe uwzględnienie wniosku o unieważnienie spornego znaku towarowego

Decyzja Izby Odwoławczej: uchylenie zaskarżonej decyzji i oddalenie wniosku o unieważnienie spornego znaku towarowego

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b), c) i g) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (1).


(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. z 1994 r. L 11, str. 1).