Wyrok Sądu (piąta izba) z dnia 23 września 2011 r. – NEC Display Solutions Europe przeciwko OHIM – C More Entertainment (see more)

(sprawa T‑501/08)

Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego see more – Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe CMORE – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

1.                     Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b)) (por. pkt 21, 22, 58)

2.                     Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego – Nieznacznie odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego – Wpływ (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b)) (por. pkt 57)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 28 sierpnia 2008 r. (sprawa R-1388/2007–4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między C More Entertainment AB a NEC Display Solutions Europe GmbH.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

NEC Display Solutions Europe GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.