Wyrok Sądu (druga izba) z dnia 13 grudnia 2011 r. – Konsum Nord przeciwko Komisji

(sprawa T‑244/08)

Pomoc państwa – Cena sprzedaży gruntu – Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie – Kryterium inwestora prywatnego – Określenie ceny rynkowej

1.                     Pomoc przyznawana przez państwa – Pojęcie – Charakter prawny – Interpretacja w oparciu o elementy obiektywne – Kontrola sądowa – Zakres (art. 87 ust. 1 WE) (por. pkt 37, 38)

2.                     Pomoc przyznawana przez państwa – Pojęcie – Ocena w świetle wszystkich istotnych elementów spornej transakcji i jej kontekstu – Sprzedaż gruntu wpisująca się w system powiązanych transakcji i mająca na celu wykonanie planu urbanistycznego (art. 87 ust. 1 WE) (por. pkt 56–58)

3.                     Pomoc przyznawana przez państwa – Pojęcie – Ocena według kryterium inwestora prywatnego – Ocena w świetle wszystkich istotnych elementów spornej transakcji i jej kontekstu – Sprzedaż gruntu przez organ władzy publicznej osobie prywatnej mimo istnienia oferty zawierającej wyższą cenę – Porównywalność dwóch ofert – Kryteria oceny (art. 87 ust. 1 WE) (por. pkt 61–63, 65, 72, 76)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 2008/366/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 35/06 (ex NN 37/2006) udzielonej przez Szwecję na rzecz stowarzyszenia Konsum Jämtland ekonomisk förening (Dz.U. L 126, s. 3).

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji2008/366/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 35/06 (ex NN 37/2006) udzielonej przez Szwecję na rzecz stowarzyszenia Konsum Jämtland ekonomisk förening.

2)

Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Konsum Nord ekonomisk förening.