29.8.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 205/38


Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 czerwca 2009 r. — Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa T-114/08 P) (1)

(Odwołanie - Służba publiczna - Urzędnicy - Rozsądny termin do wniesienia wniosku o odszkodowanie - Przekroczenie terminu - Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne i w części oczywiście bezzasadne)

2009/C 205/70

Język postępowania: włoski

Strony

Wnoszący odwołanie: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata A. Dal Ferra)

Przedmiot

Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie F-21/07 Marcuccio przeciwko Komisji, dotychczas nieopublikowanego w Zbiorze, i mające na celu uchylenie tego postanowienia.

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje w części odrzucone i w części oddalone.

2)

Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Wspólnot Europejskich w postępowaniu odwoławczym.


(1)  Dz.U C 107 z 26.4.2008.