11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/15


Postanowienie Sądu z dnia 11 kwietnia 2011 r. — Quantum przeciwko OHIM — Quantum (Q Quantum CORPORATION)

(Sprawa T-31/08) (1)

2011/C 173/32

Język postępowania: grecki

Prezes piątej izby zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 92 z 12.4.2008.