Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 24 kwietnia 2008 r. – Komisja przeciwko Malcie

(sprawa C‑76/08 R)

Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Ochrona dzikiego ptactwa – Dyrektywa 79/409/EWG – Wiosenny odstrzał – Zakaz – Odstępstw od systemu ochrony – Warunek związany z brakiem „innego zadowalającego rozwiązania” – Pilny charakter

1.                     Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Przesłanki dopuszczalności – Dopuszczalność skargi w postępowaniu głównym – Brak znaczenia dla sprawy – Granice (art. 242 WE, 243 WE; regulamin Trybunału, art. 83 § 1) (por. pkt 15)

2.                     Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Środki tymczasowe – Wniosek o nakazanie państwu członkowskiemu powstrzymania się od przyjęcia na okres wiosenny jakichkolwiek środków stanowiących odstępstwo od systemu ochrony dzikiego ptactwa ustanowionego w dyrektywie 79/409 (art. 243 WE; dyrektywa Rady 79/409, art. 7 ust. 3, art. 9 ust. 1) (por. pkt 17–19)

3.                     Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Środki tymczasowe – Przesłanki przyznania – „Fumus boni iuris” – Pilny charakter – Poważna i nieodwracalna szkoda – Charakter kumulatywny – Wyważenie wszystkich spornych interesów (art. 243 WE) (por. pkt 21, 22)

4.                     Środowisko naturalne – Ochrona dzikiego ptactwa – Dyrektywa 79/409 (dyrektywa Rady 79/409, art. 7 ust. 3, art. 9 ust. 1) (por. pkt 28, 29)

5.                     Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Środki tymczasowe – Przesłanki przyznania – Pilny charakter – Poważna i nieodwracalna szkoda (art. 243 WE; regulamin Trybunału, art. 83 § 2; dyrektywa Rady 79/409) (por. pkt 31, 32, 37–43)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Naruszenie art. 9 dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 103, s. 1) – Naruszenie kryteriów określonych w dyrektywie dla przyznania odstępstwa pozwalającego na wiosenny odstrzał przepiórek i turkawek.

Sentencja

1)

Republika Malty powstrzymuje się od przyjęcia jakichkolwiek środków, stosując w celu odstrzału przepiórek polnych (Coturnix coturnix) i turkawek (Streptopelia turtur) w czasie ich migracji wiosennej w 2008 r. odstępstwo od art. 9 dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa w brzmieniu zmienionym dyrektywą Rady 2006/105/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowującą dyrektywy 73/239/EWG, 74/557/EWG i 2002/83/WE w dziedzinie środowiska naturalnego, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii.

2)

Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony w pozostałym zakresie.

3)

Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.