5.7.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 171/25


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Dioikitiko Efeteio Thessaloniki (Grecja) w dniu 28 kwietnia 2008 r. — Maria Kastrinaki przeciwko Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

(Sprawa C-180/08)

(2008/C 171/38)

Język postępowania: grecki

Sąd krajowy

Dioikitiko Efeteio Thessaloniki (Administracyjny sąd apelacyjny w Salonikach, Grecja).

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Maria Kastrinaki

Strona pozwana: Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

Pytania prejudycjalne

1)

W przypadku gdy obywatel państwa członkowskiego, na podstawie dokumentu, który jest objęty, jako taki, zakresem zastosowania dyrektywy 89/48/EWG, został zatrudniony przez osobę prawną prawa publicznego i wykonuje zawód regulowany, w przyjmującym państwie członkowskim na podstawie prywatnoprawnej umowy o pracę na czas nieokreślony, awansując zarówno w zakresie stopni zaszeregowania jak i wynagrodzenia, w sposób odpowiadający rzeczonemu dokumentowi, czy właściwe władze są następnie uprawnione, w rozumieniu art. 1, 2, 3 oraz 4 rzeczonej dyrektywy, interpretowanych w świetle art. 149 i 150 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, do wyłączenia możliwości wykonywania przez tą osobę uprawnień zawodowych z powodu niemożności uznania równoważności akademickiej dokumentu przedstawionego dla celów zaszeregowania i ustalenia wysokości wynagrodzenia odpowiadającego temu dokumentowi, jedynie na tej podstawie, że o ile dokument ten został wydany przez władze państwa członkowskiego pochodzenia, to nastąpiło to po odbyciu — dzięki umowie franchisingowej — części studiów w przyjmującym państwie członkowskim w jednostce, która jakkolwiek działała swobodnie w przyjmującym państwie członkowskim, nie została jednakże uznana w tym państwie za instytut szkolnictwa, na podstawie ogólnych przepisów ustawodawstwa tego państwa?

2)

Czy właściwe władze są uprawnione, w rozumieniu przepisów dyrektywy 89/48/EWG, transponowanej do greckiego porządku prawnego dekretem międzyministerialnym nr A4/4112/247/1992, interpretowanych w świetle przepisów art. 39 ust. 1, art 40 akapit pierwszy, art. 43, art. 47 ust. 1, art. 49 i art. 55 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, do wyłączenia możliwości wykonywania uprawnień zawodowych wynikających z pozwolenia na wykonywanie zawodu, przez obywatela państwa członkowskiego zatrudnionego przez osobę prawną prawa publicznego na podstawie prywatnoprawnej umowy o pracę na czas nieokreślony — któremu udzielono pozwolenia na wykonywanie zawodu w oparciu o przepisy dyrektywy 89/48/EWG, transponowanej do greckiego porządku prawnego dekretem między ministerialnym nr A4/4112/247/1992 — z tego względu, że nie uznano też równoważności akademickiej dokumentu potwierdzającego ukończenie przezeń studiów?