Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 12 listopada 2009 r. – Komisja przeciwko Hiszpanii

(sprawa C‑154/08)

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Szósta dyrektywa VAT – Artykuł 2, art. 4 ust. 1, 2 i 5 – Harmonizacja ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku – Działalność lub czynności wykonywane przez „registradores de la propiedad” działających jako uprawnieni poborcy przy urzędach poborcy okręgu hipotecznego – Działalność gospodarcza – Działalność prowadzona niezależnie – Podmioty prawa publicznego prowadzące działalność w ramach wykonywania zadań publicznych – Naruszenie prawa wspólnotowego przez sąd krajowy

1.                     Skarga o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – Skarga wszczynająca postępowanie – Przedstawienie argumentów i zarzutów – Wymogi formalne – Sformułowanie żądań w sposób jednoznaczny (art. 226 WE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 21; regulamin Sądu, art. 38 § 1 lit. c)) (por. pkt 60, 63, 67)

2.                     Postanowienia podatkowe – Harmonizacja ustawodawstw – Podatki obrotowe – Wspólny system podatku od wartości dodanej – Działalność gospodarcza prowadzona niezależnie w rozumieniu art. 4 szóstej dyrektywy (dyrektywa Rady 77/388, art. 2, art. 4 ust. 1, 2) (por. pkt 90, 93, 97, 103, 107, 109, 118, 127; sentencja)

3.                     Państwa członkowskie – Zobowiązania – Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Odpowiedzialność (art. 226 WE) (por. pkt 125, 126)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Naruszenie art. 2 i art. 4 ust. 1 i 2 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145, s. 1) – Podatnicy – Działalność lub czynności wykonywane przez „registradores de la propiedad”.

Sentencja

1)

Poprzez uznanie, że usługi świadczone na rzecz jednej ze wspólnot autonomicznych przez „registradores de la propiedad” działających jako uprawnieni poborcy przy „oficina liquiadora de distrito hipotecario” [urzędzie poborcy okręgu hipotecznego] nie podlegają podatkowi od wartości dodanej, Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na podstawie art. 2 i art. 4 ust. 1 i 2 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku.

2)

Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.