18.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 167/2


Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 20 maja 2009 r. — Philippe Guigard przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa C-214/08 P) (1)

(Odwołanie - Skarga o odszkodowanie - Warunki powstania odpowiedzialności umownej i odpowiedzialności pozaumownej Wspólnoty - Artykuły 313 ust. 2 lit. k), 314 i 317 lit. a) czwartej konwencji z Lomé zmienionej umową podpisaną na Mauritiusie)

2009/C 167/02

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Philippe Guigard (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: A. Bordes i F. Dintilhac, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie T-301/05 Guigard przeciwko Komisji, na mocy którego Sąd oddalił skargę wnoszącego odwołanie o naprawienie szkody poniesionej w związku z działaniem Komisji przy przedłużeniu umowy o pracę zawartej z nim w ramach współpracy technicznej między Wspólnotą Europejską a Republiką Nigru finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju — Przesłanki odpowiedzialności pozaumownej Wspólnoty — Naruszenie art. 313 ust. 2 lit. k) i 314 czwartej konwencji z Lomé (Dz.U. L 229, s. 1) zmienionej umową podpisaną na Mauritiusie (Dz.U. L 156, s. 3) — Naruszenie obowiązku uzasadnienia i prawa do obrony

Sentencja

1)

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie T-301/05 Guigard przeciwko Komisji zostaje uchylony w zakresie, w którym stwierdzono w nim dopuszczalność skargi M. Guigarda

2)

Skarga M. Guigarda w sprawie T-301/05 zostaje odrzucona.

3)

Odwołanie w sprawie M. Guigarda zostaje umorzone.

4)

M. Guigard zostaje obciążony kosztami postępowania poniesionymi przez Komisję Wspólnot Europejskich przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Europejskich i przed Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich.


(1)  Dz.U. C 223 z 30.8.2008.