Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba) z dnia 26 listopada 2008 r. – New Look przeciwko OHIM (NEW LOOK)

(sprawa T‑435/07)

Wspólnotowy znak towarowy – Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego NEW LOOK – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania – Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94

Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 3) (por. pkt 18, 23–26)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 3 września 2007 r. (sprawa R 670/2007‑2) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego NEW LOOK jako wspólnotowego znaku towarowego.

Informacje dotyczące sprawy

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy:

New Look Ltd

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy:

Słowny znak towarowy NEW LOOK dla towarów i usług z klas 3, 9, 14, 16, 18, 25, 26 i 35 – zgłoszenie nr 2932606

Decyzja eksperta:

Odmowa rejestracji

Decyzja Izby Odwoławczej:

Oddalenie odwołania


Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

New Look Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.