5.7.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 171/49


Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 maja 2008 r. — R.S. Arbeitsschutz przeciwko OHIM — RS Components (RS)

(Sprawa T-501/07) (1)

(2008/C 171/96)

Język postępowania: angielski

Prezes siódmej izby zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 64 z 8.3.2008.