20.6.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/39


Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 29 kwietnia 2009 r. — Bodegas Montebello przeciwko OHIM — Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)

(Sprawa T-430/07) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego MONTEBELLO RHUM AGRICOLE - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy MONTEBELLO - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Brak podobieństwa towarów - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

2009/C 141/79

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Bodegas Montebello, SA (Montilla, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci T. Andrade Boué, I. Lehmann Novo i A. Hernández Lehmann)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: P. López Fernández de Corres i J. Crespo Carrillo, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również, interwenient przed Sądem: Montebello SARL (Petit-Bourg, Francja) (przedstawiciel: adwokat G.G. Lamoureux)

Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 7 września 2007 r. (sprawa R 223/2007-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Bodegas Montebello, SA a Montebello SARL.

Sentencja wyroku

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Bodegas Montebello, SA zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 22 z 26.1.2008.