26.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 22/26


Skarga wniesiona w dniu 7 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich/Rzeczpospolita Polska

(Sprawa C-492/07)

(2008/C 22/50)

Język postępowania: polski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: A. Nijenhuis i K. Mojzesowicz, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Rzeczpospolita Polska

Żądania

stwierdzenie, że nie zapewniając właściwego włączenia do prawa krajowego dyrektywy 2002/21/WE (1) Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) a w szczególności art. 2 lit. k) w odniesieniu do definicji abonenta Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy wspomnianej dyrektywy,

obciążenie Rzeczpospolitej Polskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy upłynął dnia 30 kwietnia 2004 r.


(1)  Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 33.