Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z dnia 9 lipca 2008 r. – Audi przeciwko OHIM (Vorsprung durch Technik)

(sprawa T‑70/06)

Wspólnotowy znak towarowy – Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Vorsprung durch Technik – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 – Częściowa odmowa rejestracji przez eksperta – Prawo do bycia wysłuchanym

Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 1 lit. b)) (por. pkt 41–46)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 16 grudnia 2005 r. (sprawa R 237/2005‑2) oddalającą częściowo odwołanie od decyzji eksperta, na mocy której odmówiono rejestracji słownego znaku towarowego Vorsprung durch Technik dla towarów i usług należących do klas 9, 12, 14, 25, 28, 37–40 i 42.

Informacje dotyczące sprawy

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy:

Audi AG

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy:

Słowny znak towarowy Vorsprung durch Technik dla towarów i usług z klas 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35–43 i 45 – zgłoszenie nr 3016292

Decyzja eksperta:

Częściowa odmowa rejestracji

Decyzja Izby Odwoławczej:

Częściowe oddalenie odwołania


Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Audi AG pokrywa koszty własne oraz koszty poniesione przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)(OHIM).