Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 kwietnia 2009 r. – Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret przeciwko Radzie i Komisji

(sprawa C‑255/06 P‑REV)

Postępowanie – Skarga o wznowienie postępowania – Wniosek dotyczący postanowienia wydanego na podstawie art. 119 regulaminu – Przesłanki – Odwołanie – Nowa okoliczność faktyczna – Niedopuszczalność

1.                     Postępowanie – Wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem – Wniosek dotyczący postanowienia, którym odrzucono odwołanie jako oczywiście niedopuszczalne i bezzasadne – Dopuszczalność (statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 44; regulamin Trybunału art. 119) (por. pkt 15)

2.                     Postępowanie – Wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem – Przesłanki dopuszczalności wniosku – Nowa okoliczność faktyczna – Pojęcie (statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 44; regulamin Trybunału, art. 119) (por. pkt 16, 19, 20)

3.                     Postępowanie – Wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem – Przesłanki dopuszczalności wniosku (regulamin Trybunału, art. 98, art. 99 ust. 1) (por. pkt 22–24, 26)

Przedmiot

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem Trybunału (druga izba) z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie C‑255/06 P – Odrzucenie jako w części oczywiście niedopuszczalnego i w części oczywiście bezzasadnego odwołania od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) z dnia 30 marca 2006 r.

Sentencja

1)

Skarga o wznowienie postępowania wniesiona przez Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ zostaje odrzucona.

2)

Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ zostaje obciążony kosztami postępowania.