26.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 22/42


Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 grudnia 2007 r. — Włochy przeciwko Komisji

(Sprawa T-308/05) (1)

(Fundusze strukturalne - Współfinansowanie - Rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 i 448/2004 - Warunki zakwalifikowania do wsparcia zaliczek wypłacanych przez instytucje krajowe w ramach systemów pomocy państwa lub w związku z przyznaniem pomocy - Dowód wykorzystania pomocy przez beneficjentów ostatecznych - Skarga o stwierdzenie nieważności - Akt zaskarżalny)

(2008/C 22/78)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciele: początkowo A. Cingolo, następnie P. Gentili, avvocati dello Stato)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: L. Flynn i M. Velardo, pełnomocnicy, wspierani przez G. Faedo, avocat)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenie nieważności decyzji zawartych rzekomo w pismach Komisji nr 5272 z dnia 7 czerwca 2005 r., nr 5453 z dnia 8 czerwca 2005 r., nr 5726 i 5728 z dnia 17 czerwca 2005 r. i nr 5952 z dnia 23 czerwca 2005 r.

Sentencja wyroku

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 257 z 15.10.2005.