Keywords
Subject of the case
Sentencja

Keywords

Wspólnotowy znak towarowy

Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego

Względne podstawy odmowy rejestracji

Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b)) (por. pkt 47

65)

Subject of the case

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 18 października 2004 r. (sprawa R 542/2002-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Merant GmbH a Focus Magazin Verlag GmbH.

Informacje dotyczące sprawy

>lt>1

Sentencja

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 18 października 2004 r. (sprawa R 542/2002-2).

2) OHIM ponosi koszty własne oraz koszty poniesione przez skarżącą, Merant GmbH.

3) Interwenient, Focus Magazin Verlag GmbH, ponosi koszty własne.