Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) z dnia 16 maja 2007 r. – Merant przeciwko OHIM – Focus Magazin Verlag (FOCUS)

(sprawa T‑491/04)

Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego FOCUS – Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy MICRO FOCUS – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Podobieństwo oznaczeń – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94

Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b)) (por. pkt 47–65)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 18 października 2004 r. (sprawa R 542/2002-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Merant GmbH a Focus Magazin Verlag GmbH.

Informacje dotyczące sprawy

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy:

Focus Magazin Verlag GmbH

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy:

Słowny znak towarowy FOCUS dla towarów i usług z klas 3, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42 – zgłoszenie nr 453720

Właściciel znaku towarowego lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie:

Merant GmbH

Znak towarowy lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie:

Międzynarodowy graficzny znak towarowy
                                              MICRO FOCUS
                                              dla
                                                towarów i usług z klas 9, 16, 41 i 42

Decyzja Wydziału Sprzeciwów:

Częściowe uwzględnienie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej:

Uwzględnienie odwołania Focus Magazin Verlag GmbH i odrzucenie
                                              sprzeciwu wniesionego przez Merant GmbH


Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 18 października 2004 r. (sprawa R 542/2002-2).

2)

OHIM ponosi koszty własne oraz koszty poniesione przez skarżącą, Merant GmbH.

3)

Interwenient, Focus Magazin Verlag GmbH, ponosi koszty własne.