Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 16 marca 2006 r. – Komisja przeciwko Grecji

(Sprawa C‑518/04)

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Dyrektywa 92/43/EWG – Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Ochrona gatunków

1.                     Skarga o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – Badanie zasadności przez Trybunał – Sytuacja, jaką należy wziąć pod uwagę – Sytuacja w chwili upływu terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii (art. 226 WE) (por. pkt 12)

2.                     Środowisko naturalne – Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Dyrektywa 92/43 (dyrektywa Rady 92/43, art. 12 ust. 1 lit. b) i d) oraz załącznik IV, pkt a)) (por. pkt 14–22)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Naruszenie art. 12 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206, str. 7) – Ochrona żmii Vipera schweizeri na wyspie Milos – Niepodjęcie wymaganych środków zakazujących niepokojenia tego gatunku podczas okresu rozrodu, jak również pogarszania stanu lub niszczenia terenów rozrodu

Sentencja:

 

Nie podejmując wymaganych środków w celu ustanowienia skutecznego systemu ścisłej ochrony żmii Vipera schweizeri na wyspie Milos, który zakazywałby celowego niepokojenia tego gatunku, w szczególności podczas okresu rozrodu, wychowu młodych i snu zimowego, jak również pogarszania stanu lub niszczenia terenów rozrodu lub odpoczynku, Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 12 ust. 1 lit. b) i d) dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

 

Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.