10.7.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 243/9


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.11033 – ADOBE / FIGMA)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2023/C 243/06)

1.   

W dniu 30 czerwca 2023 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Adobe Inc. („Adobe”, Stany Zjednoczone Ameryki),

Figma, Inc. („Figma”, Stany Zjednoczone Ameryki).

Przedsiębiorstwo Adobe przejmie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Figma.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

Koncentracja została odesłana do Komisji Europejskiej przez Austrię zgodnie z art. 22 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Do odesłania przyłączyły się następnie Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Szwecja i Włochy.

2.   

Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

Adobe: globalne przedsiębiorstwo programistyczne, oferujące m.in. kreatywne oprogramowanie do projektowania i interaktywne narzędzie do projektowania produktów, tj. Adobe XD,

Figma: dostawca internetowego narzędzia współpracy do interaktywnego projektowania produktów (Figma Design), a także cyfrowych tablic online (FigJam).

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.11033 – ADOBE / FIGMA

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

 

European Commission

 

Directorate-General for Competition

 

Merger Registry

 

1049 Bruxelles/Brussel

 

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).