15.9.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CI 353/3


Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, wobec których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2014/145/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

(2022/C 353 I/02)

Uwagę podmiotów danych zwraca się na następujące informacje zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 2018/1725.

Podstawą prawną przedmiotowej operacji przetwarzania są decyzja 2014/145/WPZiB, zmieniona decyzją Rady (WPZiB) 2022/1530 (1), i rozporządzenie (UE) nr 269/2014, wykonywane rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2022/1529 (2).

Administratorem na potrzeby przedmiotowej operacji przetwarzania jest Rada Unii Europejskiej, reprezentowana przez dyrektora generalnego DG RELEX (Stosunki Zewnętrzne) Sekretariatu Generalnego Rady, a działem, któremu powierzono operację przetwarzania danych, jest RELEX.1, którego dane kontaktowe są następujące:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Sekretariacie Generalnym Rady:

Inspektor ochrony danych

data.protection@consilium.europa.eu

Celem operacji przetwarzania jest ustanowienie i aktualizacja wykazu osób objętych środkami ograniczającymi zgodnie z decyzją 2014/145/WPZiB, zmienioną decyzją (WPZiB) 2022/1530, i z rozporządzeniem (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2022/1529.

Podmioty danych są osobami fizycznymi, które spełniają kryteria umieszczenia w wykazie, określone w decyzji 2014/145/WPZiB i w rozporządzeniu (UE) nr 269/2014.

Gromadzone dane osobowe obejmują: dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji danej osoby, uzasadnienie oraz wszelkie inne powiązane dane.

Gromadzone dane osobowe mogą być w razie potrzeby udostępniane Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i Komisji.

Bez uszczerbku dla ograniczeń określonych w art. 25 rozporządzenia (UE) nr 2018/1725 wykonywanie praw przysługujących podmiotom danych, takich jak prawo dostępu, jak również prawo do sprostowania lub prawo do sprzeciwu, będzie zapewnione zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2018/1725.

Dane osobowe będą zatrzymywane przez 5 lat od momentu, gdy podmiot danych zostanie usunięty z wykazu osób objętych środkami ograniczającymi lub gdy ważność danego środka wygaśnie, lub też przez okres trwania postępowania sądowego, w przypadku gdy zostało ono wszczęte.

Bez uszczerbku dla sądowych, administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej każdy podmiot danych może wnieść skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1530 z dnia 14 września 2022 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. L 239 z 15.9.2022, s. 149).

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/1529 z dnia 14 września 2022 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.U. L 239 z 15.9.2022, s. 1).