3.11.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 420/9


Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

(2022/C 420/07)

Zgodnie z art. 35 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1) podjęto decyzję o zamknięciu łowiska, jak określono w tabeli poniżej:

Data i godzina zamknięcia łowiska

31.7.2022

Czas trwania

31.7.2022–31.12.2022

Państwo członkowskie

Włochy

Kod grupy nakładu połowowego

EFF2/MED2_TR4

Grupa stad

Czerwona krewetka głębinowa w podobszarach geograficznych 8, 9, 10 i 11

Rodzaj(e) statków rybackich

Statki o długości całkowitej ≥ 24 m

Numer referencyjny

08/TQ110


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.