23.3.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 130/16


Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (1))

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2022/C 130/14)

Decyzja o udzieleniu zezwolenia

Odniesienie do decyzji (2)

Data wydania decyzji

Nazwa substancji

Posiadacz zezwolenia

Numer zezwolenia

Zastosowanie objęte zezwoleniem

Data upływu okresu przeglądu

Uzasadnienie decyzji

C(2022) 1504

16 marca 2022 r.

4-nonylfenol oksyetylenowany o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym (4-NPnEO)

Nr WE: -, nr. CAS:-

Chemetall GmbH, Trakehner Str. 3, 60487 Frankfurt, Niemcy

REACH/22/19/0

Formułowanie składnika utwardzającego zawierającego 4-NPnEO w dwuczęściowych uszczelniaczach polisiarczkowych stosowanych w sektorze lotniczo-kosmicznym

4 stycznia 2025 r.

Zgodnie z art. 60 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 korzyści społeczno-ekonomiczne przeważają nad ryzykiem dla zdrowia człowieka i dla środowiska wynikającym z zastosowań danej substancji oraz nie istnieją odpowiednie alternatywne substancje lub technologie.

REACH/22/19/1

Mieszanie podstawowych polisiarczkowych składników uszczelniających z utwardzaczem zawierającym 4-NPnEO, w wyniku czego powstają mieszaniny zawierające mniej niż 0,1 % m/m 4-NPnEO do zastosowań lotniczo-kosmicznych, które są wyłączone z obowiązku uzyskania zezwolenia na mocy art. 56 ust. 6 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w sektorze lotniczo-kosmicznym i w powiązanych łańcuchach dostaw


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2)  Decyzja jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: Zezwolenie (europa.eu).