28.2.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CI 93/1


Zawiadomienie dla importerów

Przywóz do Unii produktów pochodzących z niekontrolowanych przez rząd obszarów Ukrainy w obwodzie donieckim i ługańskim

(2022/C 93 I/01)

Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów w obwodzie donieckim i ługańskim na Ukrainie oraz rozkaz wkroczenia rosyjskich sił zbrojnych na ten obszar (1) wprowadzono zakaz przywozu do Unii Europejskiej towarów pochodzących z tych obszarów od dnia następującego po dniu publikacji rozporządzenia.

Zaleca się importerom w Unii, aby dokładali należytej staranności w celu ustalenia faktycznego pochodzenia deklarowanych przez nich towarów, ponieważ istnieje ryzyko, że towary objęte zakazem ustanowionym w wyżej wymienionym rozporządzeniu są przywożone do Unii z państw sąsiadujących z Ukrainą, w szczególności z Rosji i Białorusi. Może to dotyczyć w szczególności wyrobów węglowych objętych pozycją CN 2701 oraz wyrobów ze stali objętych pozycjami CN 7201–7207 i CN 7304, 7305 i 7306. Ze względu na wspomniane ryzyko obchodzenia przepisów, dopuszczenie do swobodnego obrotu tych produktów przywożonych z Rosji i Białorusi może być uzależnione od przedstawienia organom celnym jednoznacznych dowodów na to, że odnośne towary nie są objęte zakazem przywozu towarów pochodzących z niekontrolowanych przez rząd obszarów Ukrainy w obwodach donieckim i ługańskim.


(1)  Dz.U. L 42 I z 23.2.2022, s. 77.