2.5.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 179/5


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.10695 – APOLLO MANAGEMENT / BANK AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2022/C 179/04)

1.   

W dniu 25 kwietnia 2022 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Apollo Management, L.P. („Apollo”, Stany Zjednoczone),

Bank and Acquirers International Holding S.A.S. („BAI”, Francja), kontrolowane przez Worldline SA („Wordline”, Francja).

Przedsiębiorstwo Apollo przejmie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem BAI.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.   

Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

Apollo jest przedsiębiorstwem zarządzającym aktywami alternatywnymi na skalę światową, którego siedziba główna znajduje się w Nowym Jorku;

BAI jest częścią przedsiębiorstwa Worldline i spółką subholdingową grupy przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie produkcji i dostarczania terminali płatniczych (terminali POS) oraz powiązanych usług w zakresie oprogramowania głównie na rzecz podmiotów świadczących usługi acquiringu (banków i dostawców usług płatniczych), agentów rozliczeniowych i dystrybutorów.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.10695 – APOLLO MANAGEMENT / BANK AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.