22.6.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 240/1


ZALECENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie scentralizowanej bazy danych o papierach wartościowych i tworzenia statystyki emisji papierów wartościowych oraz uchylające zalecenie EBC/2012/22

(EBC/2022/26)

(2022/C 240/01)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 5 ust. 1 i art. 34 ust. 1 tiret trzecie,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (1), w szczególności art. 4,

uwzględniając wkład Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Scentralizowana baza danych o papierach wartościowych (CSDB) jest pojedynczą infrastrukturą technologii informacyjnej prowadzoną wspólnie przez członków Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), w tym krajowe banki centralne (KBC) państw członkowskich, których walutą nie jest euro (zwane dalej „KBC spoza strefy euro”), które uczestniczą w prowadzeniu CSDB dobrowolnie. W CSDB przechowuje się dane zgodnie z metodą „pozycja po pozycji”, w szczególności dane dotyczące papierów wartościowych, ich emitentów, cen i ratingów. Główne procesy działalności CSDB obejmują dostarczanie danych wejściowych, przetwarzanie tych danych wejściowych, zarządzanie jakością danych (DQM, data quality management) oraz tworzenie i rozpowszechnianie danych wyjściowych składających się z danych „pozycja po pozycji” oraz informacji zagregowanych. Procesy te są definiowane i usprawniane w sposób ciągły przez odpowiednią podstrukturę Komitetu ds. Statystyki ESBC i są w miarę możliwości automatyzowane w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania CSDB. Szereg zmian w tych procesach wymaga przyjęcia nowych wytycznych i uchylenia wytycznych EBC/2012/21, które do tej pory regulowały zasady zarządzania jakością danych stosowane w CSDB. Należy również uchylić zalecenie EBC/2012/22 (2), które wzywa KBC spoza strefy euro do przestrzegania przepisów wytycznych EBC/2012/21.

(2)

W celu poprawy analiz stabilności monetarnej i finansowej strefy euro i Unii, przyczynienia się do tworzenia statystyk wtórnych, realizacji obowiązków sprawozdawczych strefy euro w zakresie statystyki emisji dłużnych papierów wartościowych w kontekście inicjatywy G-20 dotyczącej luk w danych oraz oceny roli euro na międzynarodowych rynkach finansowych, miesięczne statystyki emisji papierów wartościowych obejmujące agregaty stanów i przepływów emisji papierów wartościowych (zwane dalej „zagregowaną statystyką CSEC”) są opracowywane na podstawie danych dotyczących poszczególnych pozycji w CSDB. W związku z tym zagregowana statystyka CSEC powinna być sporządzana w CSDB, a krajowe banki centralne (KBC) i Europejski Bank Centralny (EBC) powinny być odpowiedzialne za weryfikację zagregowanej statystyki CSEC oraz za zarządzanie jakością danych CSDB dla poszczególnych pozycji.

(3)

Oceny ogólnej jakości poszczególnych pozycji danych w CSDB można dokonać jedynie na poziomie danych wyjściowych, nie zaś na poziomie pojedynczych zbiorów danych wejściowych. Aby zapewnić kompletność, dokładność i spójność danych wyjściowych, wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2022/971 (EBC/2022/25) (3) określają zasady dostarczania danych wejściowych, rozpowszechniania danych wyjściowych oraz ustanawiają procedury zarządzania jakością danych, które mają być stosowane do produktów stanowiących podzbiór danych wyjściowych wykorzystywanych do tworzenia statystyk lub do innych zastosowań, oraz do zagregowanej statystyki CSEC i danych CSDB.

(4)

W sytuacjach, w których właściwe organy inne niż KBC przekazują dane wejściowe do CSDB lub przeprowadzają zarządzanie jakością danych w CSDB, organy te i ich odpowiednie KBC współpracują za sobą w celu zapewnienia spełnienia wymogów określonych w wytycznych (UE) 2022/971 (EBC/2022/25). Współpraca taka powinna obejmować ustanowienie stałej struktury przekazywania danych, chyba że taki sam rezultat został już osiągnięty w ustawodawstwie krajowym.

(5)

Skuteczne stosowanie systemu zarządzania jakością danych CSDB jest uzależnione od współpracy pomiędzy wszystkimi członkami ESBC uczestniczącymi w prowadzeniu CSDB i od stosowania przez nich jednakowych standardów jakości. KBC spoza strefy euro uczestniczące w prowadzeniu CSDB powinny przy stosowaniu systemu zarządzania jakością danych CSDB współpracować ze sobą nawzajem, z KBC państw członkowskich, które przyjęły euro (zwanymi dalej „KBC strefy euro”) i z EBC, zgodnie z wytycznymi (UE) 2022/971 (EBC/2022/25),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

I.   Definicje

Do celów niniejszego zalecenia terminy „scentralizowana baza danych o papierach wartościowych” lub „CSDB” i „zarządzanie jakością danych” lub „DQM” mają znaczenie nadane im w art. 1 wytycznych (UE) 2022/971 (EBC/2022/25).

II.   Przekazywanie informacji statystycznych

1.

Adresatów wzywa się do terminowego wypełniania obowiązków KBC strefy euro określonych w art. 2–13 i art. 16 wytycznych (UE) 2022/971 (EBC/2022/25).

2.

Do celów sporządzania zagregowanej statystyki CSEC zgodnie z art. 10 wytycznych (UE) 2022/971 (EBC/2022/25) podziały zagregowanej statystyki CSEC dla państw członkowskich spoza strefy euro i całej Unii określono w załączniku I do niniejszego zalecenia.

III.   Utrata mocy obowiązującej

Traci moc zalecenie EBC/2012/22.

IV.   Przepis końcowy

Niniejsze zalecenie adresowane jest do KBC państw członkowskich spoza strefy euro w zakresie, w jakim ma ono do nich zastosowanie.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 19 maja 2022 r.

Prezes EBC

Christine LAGARDE


(1)  Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8.

(2)  Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego EBC/2012/22 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie systemu zarządzania jakością danych na potrzeby scentralizowanej bazy danych o papierach wartościowych (Dz.U. C 339 z 7.11.2012, s. 1).

(3)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2022/971 z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie scentralizowanej bazy danych papierów wartościowych i tworzenia statystyki emisji papierów wartościowych oraz uchylające wytyczne 2012/689/UE (EBC/2012/21) i wytyczne (UE) 2021/834 (EBC/2022/25). [Dz.U. L 166 z , 22.6.2022, s. 147]


ZAŁĄCZNIK I

Zagregowana statystyka CSEC: Podziały dla poszczególnych państw członkowskich spoza strefy euro i Unii jako całości

Podziały zagregowanej statystyki CSEC dla poszczególnych krajów strefy euro i strefy euro jako całości określono w załączniku IV do wytycznych (UE) 2022/971 (EBC/2022/25), natomiast w niniejszym załączniku przedstawiono podziały zagregowanej statystyki CSEC dla państw członkowskich, których walutą nie jest euro (zwanych dalej „państwami członkowskimi spoza strefy euro”) i dla Unii jako całości.

W odniesieniu do emisji poszczególnych państw członkowskich spoza strefy euro zagregowaną statystykę CSEC oblicza się w euro i zestawia zgodnie z podziałami określonymi w poniższych tabelach. Ponadto agregaty dla emisji denominowanych we „wszystkich walutach” i „EUR” również oblicza się w euro. W przypadku emisji dla całej Unii zagregowaną statystykę CSEC oblicza się w euro i zestawia wyłącznie dla podziałów dla „wszystkich walut” określonych w poniższych tabelach. Kody sektorów stosowane w tabelach mają znaczenie zdefiniowane w sekcji 1 „Zakres i klasyfikacje” załącznika IV do wytycznych (UE) 2022/971 (EBC/2022/25).

Tabela A1

Hierarchia dłużnych papierów wartościowych 1 – Główne podziały według terminu zapadalności i rodzajów stopy procentowej dla poszczególnych państw członkowskich spoza strefy euro i Unii jako całości

Image 1

Tabela A2

Hierarchia dłużnych papierów wartościowych 2 – Szczegółowe podziały według rodzajów stopy procentowej dla poszczególnych państw członkowskich spoza strefy euro i Unii jako całości

Image 2

Image 3

Tabela A3

Hierarchia dłużnych papierów wartościowych 3 – Szczegółowe podziały według pierwotnego terminu zapadalności dla poszczególnych państw członkowskich spoza strefy euro i Unii jako całości

Image 4

Tabela A4

Hierarchia dłużnych papierów wartościowych 4 – Szczegółowe podziały według pozostałego terminu zapadalności dla poszczególnych państw członkowskich spoza strefy euro i Unii jako całości

Image 5

Tabela A5

Podziały akcji notowanych dla poszczególnych państw członkowskich spoza strefy euro i Unii jako całości

Image 6