18.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CI 466/2


Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

(2021/C 466 I/02)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (1) w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej (2) wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 271:

Dodaje się zdjęcia i tekst w brzmieniu:

6307 90 10

Dziane

oraz

 

6307 90 91

Z filcu

oraz

 

6307 90 98

Pozostałe

Podpozycje te obejmują artykuły z materiałów włókienniczych w kształcie koszy lub legowisk dla zwierząt lub podobne artykuły przeznaczone dla zwierząt do odpoczynku wewnątrz lub na nich, nawet zawierające wyjmowaną poduszkę/materac lub wyściełane dno itp.

Poduszki i koce prezentowane oddzielnie nie są zasadniczo identyfikowane jako przeznaczone dla zwierząt (pozycja 9404 lub 6301 itp.).

Zobacz również Noty wyjaśniające do CN do pozycji 9404 .

Przykłady niektórych z tych artykułów:

1)

Artykuły z wyściełanym dnem:

Image 1

(zob. także rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 349/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. (Dz.U. L 104 z 8.4.2014, s. 1)).

2)

Artykuły z wyjmowaną poduszką:

Image 2
Image 3
Image 4

3)

Artykuły w kształcie legowiska:

Image 5
Image 6

4)

Artykuły w kształcie śpiwora:

Image 7

Image 8
”.

Na stronie 404:

9404

Dodaje się tekst w brzmieniu:

„Pozycja ta nie obejmuje artykułów w kształcie koszy lub legowisk dla zwierząt ani podobnych artykułów przeznaczonych dla zwierząt do odpoczynku wewnątrz lub na nich, nawet zawierających wyjmowaną poduszkę/materac lub wyściełane dno itp. (pozycja 6307 lub 4602 itp., w zależności od zastosowanych w artykule materiałów), ponieważ artykuły te nie są podobne do artykułów pościelowych i podobnych artykułów wyposażeniowych.

Zobacz również Noty wyjaśniające do CN do podpozycji 6307 90 10, 6307 90 91 i 6307 90 98.”.


(1)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(2)  Dz.U. C 119 z 29.3.2019, s. 1.