20.8.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 334/22


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.10377 — RAG-Stiftung/Open Grid Europe/H2UB)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2021/C 334/05)

1.   

W dniu 12 sierpnia 2021 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

RAG Stiftung („RAGS”, Niemcy),

Open Grid Europe GmbH („OGE”, Niemcy), kontrolowane przez Vier Gas Holdings S.à.r.l. (Luksemburg),

H2UB GmbH („H2UB”, Niemcy).

Przedsiębiorstwa RAGS i OGE przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem H2UB.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2.   

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa RAGS: działalność na całym świecie w zakresie finansowania ciągłych zobowiązań pozostawionych przez niemiecki przemysł węgla kamiennego oraz nabywanie i zarządzanie bezpośrednimi lub pośrednimi udziałami w podmiotach zgodnie z tym celem, w tym udziałami w specjalistycznym przedsiębiorstwie chemicznym Evonik Industries AG oraz w przedsiębiorstwie mieszkaniowym Vivawest GmbH;

w przypadku przedsiębiorstwa OGE: działalność głównie w Niemczech, m.in. w zakresie eksploatacji sieci gazociągów w Niemczech, a także usług konsultingowych dotyczących przejścia na wykorzystanie wodoru za pośrednictwem wspólnie kontrolowanej spółki zależnej evety GmbH;

w przypadku przedsiębiorstwa H2UB: będzie ono prowadzić działalność głównie w Niemczech, w zakresie usług konsultingowych w zakresie zarządzania świadczonych dla przedsiębiorstw typu start-up w branży wodorowej oraz w zakresie organizacji wydarzeń biznesowych związanych z wodorem i zarządzania nimi.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.10377 — RAG-Stiftung/Open Grid Europe/H2UB

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.