17.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 465/182


P9_TA(2021)0038

Ustanowienie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności ***I

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

(2021/C 465/25)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2020)0408),

uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 175 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0150/2020),

uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 lipca 2020 r. (1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 14 października 2020 r. (2),

uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 22 grudnia 2020 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając art. 59 Regulaminu,

uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej zgodnie z art. 58 Regulaminu,

uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisję Transportu i Turystyki, Komisję Kontroli Budżetowej oraz Komisję Rozwoju Regionalnego,

uwzględniając stanowisko w formie poprawek przedstawione przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia,

uwzględniając pismo przesłane przez Komisję Spraw Konstytucyjnych,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A9-0214/2020),

1.

przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.

zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.

zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

4.

przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

5.

zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie,

6.

zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1)  Dz.U. C 364 z 28.10.2020, s. 132.

(2)  Dz.U. C 440 z 18.12.2020, s. 160.


P9_TC1-COD(2020)0104

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lutego 2021 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/… ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2021/241.)


ZALĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI W SPRAWIE USTANOWIENIA WYMOGÓW SPRAWOZDAWCZYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH EMISJĘ OBLIGACJI PRZYCZYNIAJĄCYCH SIĘ DO REALIZACJI CELÓW ŚRODOWISKOWYCH NEXTGENERATIONEU

Komisja przypomina o wspólnych ambicjach politycznych Europejskiego Zielonego Ładu. W tym kontekście podkreśla, że ma zamiar zgromadzić co najmniej 30 % środków, które mają zostać pożyczone na rynkach kapitałowych na potrzeby NextGenerationEU, poprzez emisję obligacji przyczyniających się do realizacji celów środowiskowych.

Trzy Instytucje zgadzają się poważnie zbadać możliwość wprowadzenia zasad ustanawiających obowiązki sprawozdawcze państw członkowskich w celu zapewnienia dostępności informacji na potrzeby oceny wkładu funduszy pożyczonych na rynkach kapitałowych w realizację celów środowiskowych. W tym celu Komisja postara się przedstawić odnośny wniosek ustawodawczy w pierwszym kwartale 2021 r.

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I KOMISJI W SPRAWIE GROMADZENIA DANYCH NA POTRZEBY SKUTECZNYCH KONTROLI I AUDYTÓW

Parlament Europejski i Komisja przypominają o potrzebie zapewnienia skutecznych kontroli i audytów, aby uniknąć podwójnego finansowania oraz zapobiec nadużyciom finansowym, korupcji i konfliktom interesów związanym ze środkami wspieranymi w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, a także by wykrywać i korygować takie praktyki. Obie instytucje uważają, że niezbędne jest, aby państwa członkowskie gromadziły i rejestrowały dane dotyczące ostatecznych odbiorców i beneficjentów unijnego finansowania w standardowym i interoperacyjnym formacie elektronicznym oraz korzystały z jednolitego narzędzia eksploracji danych, jakie ma zostać udostępnione przez Komisję.

DODATKOWE OŚWIADCZENIE KOMISJI W SPRAWIE GROMADZENIA DANYCH NA POTRZEBY SKUTECZNYCH KONTROLI I AUDYTÓW

Komisja Europejska przywołuje swoje jednostronne oświadczenie w tej sprawie na mocy rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, które stosuje się odpowiednio do art. 22 rozporządzenia w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

OŚWIADCZENIE KOMISJI W SPRAWIE METODYKI MONITOROWANIA WYDATKÓW NA CELE ZWIĄZANE Z KLIMATEM

Komisja uważa, że w celu zapewnienia spójności metodyka z załącznika VI do rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności powinna zostać włączona do rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.