2.3.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 67/2


Zawiadomienie Komisji dotyczące stosowania Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia lub protokołów w sprawie reguł pochodzenia przewidujących kumulację diagonalną pomiędzy umawiającymi się stronami tej konwencji

(2020/C 67/02)

W celu zastosowania diagonalnej kumulacji pochodzenia pomiędzy umawiającymi się stronami (1) Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia (2) (zwanej dalej „konwencją”), strony informują się wzajemnie, poprzez Komisję Europejską, o stosowanych regułach pochodzenia obowiązujących w stosunkach z innymi stronami.

Należy przypomnieć, że kumulacja diagonalna może być stosowana wyłącznie wtedy, gdy strony końcowej produkcji i końcowego miejsca przeznaczenia zawarły umowy o wolnym handlu przewidujące identyczne reguły pochodzenia ze wszystkimi stronami uczestniczącymi w uzyskaniu statusu pochodzenia, tj. ze wszystkimi stronami, z których pochodzą użyte materiały. Materiał pochodzący ze strony, która nie zawarła umowy ze stronami końcowej produkcji lub końcowego przeznaczenia, jest traktowany jako materiał niepochodzący. Konkretne przykłady podano w Wyjaśnieniach dotyczących paneurośródziemnomorskich protokołów w sprawie reguł pochodzenia (3).

Na podstawie informacji przekazanych przez strony Komisji Europejskiej w załączonych tabelach określono:

 

W tabeli 1 – uproszczony przegląd możliwości kumulacji w dniu 1 grudnia 2019 r.

 

W tabelach 2 i 3 – datę, od której kumulacja diagonalna ma zastosowanie.

Litera „X” występująca w tabeli 1 wskazuje na fakt, że między dwoma partnerami zawarta jest umowa o wolnym handlu zawierająca reguły pochodzenia pozwalające na kumulację w oparciu o model paneurośródziemnomorskich reguł pochodzenia. Diagonalna kumulacja z udziałem trzech partnerów (A, B i C) wymaga, aby „X” pojawiło się w rubrykach dotyczących A-B, B-C i A-C („X” musi wystąpić trzykrotnie). W kumulacji diagonalnej istnieją jednak pewne wyjątki. W takich przypadkach na istnienie wyjątku wskazuje (1) lub (*) znajdujące się obok „X”.

Daty wymienione w tabeli 2 odnoszą się do:

daty rozpoczęcia stosowania kumulacji diagonalnej na podstawie art. 3 dodatku I do konwencji, jeżeli dana umowa o wolnym handlu odnosi się do konwencji. W tym przypadku data poprzedzona jest oznaczeniem „(C)”,

daty rozpoczęcia stosowania protokołów w sprawie reguł pochodzenia przewidujących kumulację diagonalną, załączonych do danej umowy o wolnym handlu, w pozostałych przypadkach.

Podane w tabeli 3 daty odnoszą się do daty rozpoczęcia stosowania protokołów w sprawie reguł pochodzenia przewidujących diagonalną kumulację, załączonych do umów o wolnym handlu między UE, Turcją oraz uczestnikami procesu stabilizacji i stowarzyszenia Unii Europejskiej. Za każdym razem gdy w danej umowie o wolnym handlu pomiędzy stronami wymienionymi w tej tabeli zamieszczone zostaje odniesienie do konwencji, data poprzedzona symbolem „(C)” została dodana w tabeli 2.

Należy również przypomnieć, że materiały pochodzące z Turcji objęte unią celną UE-Turcja mogą być stosowane jako materiały pochodzące do celu diagonalnej kumulacji pomiędzy Unią Europejską i krajami uczestniczącymi w procesie stabilizacji i stowarzyszenia, wobec których obowiązuje protokół w sprawie reguł pochodzenia.

Kody umawiających się stron wymienionych w tabelach są następujące:

Unia Europejska

UE

Państwa EFTA:

 

Islandia

IS

Szwajcaria (w tym również Liechtenstein) (4)

CH (+ LI)

Norwegia

NO

Wyspy Owcze

FO

Uczestnicy procesu barcelońskiego:

 

Algieria

DZ

Egipt

EG

Izrael

IL

Jordania

JO

Liban

LB

Maroko

MA

Zachodni Brzeg i Strefa Gazy

PS

Syria

SY

Tunezja

TN

Turcja

TR

Uczestnicy procesu stabilizacji i stowarzyszenia UE

Albania

AL

Bośnia i Hercegowina

BA

Macedonia Północna

MK

Czarnogóra

ME

Serbia

RS

Kosowo (5)

KO

Republika Mołdawii

MD

Gruzja

GE

Ukraina

UA

Niniejsze zawiadomienie zastępuje zawiadomienie 2019/C 333/03 (Dz.U. C 333 z 4.10.2019, s. 3).

Tabela 1

Uproszczony przegląd możliwości kumulacji diagonalnej w strefie paneurośródziemnomorskiej w dniu 1 grudnia 2019 r.

 

 

Państwa EFTA

 

Uczestnicy procesu barcelońskiego

 

Uczestnicy procesu stabilizacji i stowarzyszenia UE

 

 

 

 

UE

CH (+ LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

MD

GE

UA

UE

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X (6)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH (+ LI)

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

IS

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

NO

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

FO

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR

X (6)

X

X

X

X

 

X

X

 

 

X

 

X

X

 

 (*1)

 (*1)

 (*1)

 (*1)

X (*1)

X (*1)

X

 

 

AL

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*1)

 

X

X

X

X

X

X

 

 

BA

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*1)

X

 

X

X

X

X

X

 

 

KO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*1)

X

X

 

X

X

X

X

 

 

ME

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*1)

X

X

X

 

X

X

X

 

 

MK

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

X

X

X

X

 

X

X

 

 

RS

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

X

X

X

X

X

 

X

 

 

MD

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

GE

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabela 2

Data, od której stosuje się reguły pochodzenia przewidujące kumulację diagonalną w strefie paneurośródziemnomorskiej

 

 

Państwa EFTA

 

Uczestnicy procesu barcelońskiego

 

Uczestnicy procesu stabilizacji i stowarzyszenia UE

 

 

 

 

UE

CH (+ LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

MD

GE

UA

UE

 

1.1.2006

(C)1.2.2016

1.1.2006

(C) 1.5.2015

1.1.2006

(C) 1.5.2015

1.12.2005

(C) 12.5.2015

1.11.2007

1.3.2006

(C) 1.2.2016

1.1.2006

1.7.2006

 

1.12.2005

1.7.2009

(C) 1.3.2016

 

1.8.2006

 (7)

(C) 1.5.2015

(C) 9.12.2016

(C) 1.4.2016

(C) 1.2.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.2.2015

(C) 1.12.2016

(C) 1.6.2018

(C) 1.1.2019

CH (+ LI)

1.1.2006

(C) 1.2. 2016

 

1.8.2005

(C) 1.7.2013

1.8.2005

(C) 1.7.2013

1.1.2006

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

1.5.2016

 

1.6.2005

1.9.2007

(C) 1.12.2019

(C) 1.5.2015

(C) 1.1.2015

 

(C) 1.9.2012

1.2.2016

(C) 1.5.2015

 

(C) 1.5.2018

1.6.2012

IS

1.1.2006

(C) 1.5.2015

1.8.2005

(C) 1.7.2013

 

1.8.2005

(C) 1.7.2013

1.11.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

1.5.2016

 

1.3.2006

1.9.2007

(C) 1.12.2019

(C) 1.5.2015

(C) 1.1.2015

 

(C) 1.10.2012

1.5.2015

(C) 1.5.2015

 

(C) 1.9.2017

1.6.2012

NO

1.1.2006

(C) 1.5.2015

1.8.2005

(C) 1.7.2013

1.8.2005

(C) 1.7.2013

 

1.12.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

1.5.2016

 

1.8.2005

1.9.2007

(C) 1.12.2019

(C) 1.5.2015

(C) 1.1.2015

 

(C) 1.11.2012

1.5.2015

(C) 1.5.2015

 

(C) 1.9.2017

1.6.2012

FO

1.12.2005

(C) 12.5.2015

1.1.2006

1.11.2005

1.12.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

1.3.2006

(C) 1.2.2016

1.8.2007

1.8.2007

1.8.2007

 

 

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

1.3.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL

1.1.2006

1.7.2005

1.7.2005

1.7.2005

 

 

 

 

9.2.2006

 

 

 

 

 

1.3.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

1.7.2006

17.7.2007

17.7.2007

17.7.2007

 

 

6.7.2006

9.2.2006

 

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB

 

1.1.2007

1.1.2007

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

1.12.2005

1.3.2005

1.3.2005

1.3.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

 

6.7.2006

1.1.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

1.7.2009

(C) 1.3.2016

1.5.2016

1.5.2016

1.5.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006

1.6.2005

1.3.2006

1.8.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

1.7.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR

 (7)

1.9.2007

(C) 1.12.2019

1.9.2007

(C) 1.12.2019

1.9.2007

(C) 1.12.2019

(C) 1.10.2017

 

1.3.2007

1.3.2006

 

 

1.1.2006

 

1.1.2007

1.7.2005

 

 

 

1.9.2019

 

(C) 1.8.2018

(C) 1.6.2019

(C) 1.10.2017

 

 

AL

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

BA

(C) 9.12.2016

(C) 1.1.2015

(C) 1.1.2015

(C) 1.1.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.2.2015

 

(C) 1.4.2014

(C) 1.2.2015

(C) 1.2.2015

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

 

 

KO

(C) 1.4.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.2019

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

ME

(C) 1.2.2015

(C) 1.9.2012

(C) 1.10.2012

(C) 1.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.4.2014

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

 

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

MK

(C) 1.5.2015

1.2.2016

1.5.2015

1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.8.2018

(C) 1.4.2014

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

RS

(C) 1.2.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.6.2019

(C) 1.4.2014

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

(C) 1.4.2014

 

 

MD

(C) 1.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.10.2017

(C)1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

 

GE

(C) 1.6.2018

(C) 1.5.2018

(C) 1.9.2017

(C) 1.9.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA

(C) 1.1.2019

1.6.2012

1.6.2012

1.6.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabela 3

Data, od której stosuje się protokoły w sprawie reguł pochodzenia przewidujące diagonalną kumulację pomiędzy Unią Europejską, Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Kosowem, Macedonią Północną, Czarnogórą, Serbią i Turcją

 

EU

AL

BA

KO

MK

ME

RS

TR

EU

 

1.1.2007

1.7.2008

1.4.2016

1.1.2007

1.1.2008

8.12.2009

 (8)

AL

1.1.2007

 

22.11.2007

1.4.2014

26.7.2007

26.7.2007

24.10.2007

1.8.2011

BA

1.7.2008

22.11.2007

 

1.4.2014

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

14.12.2011

KO

1.4.2016

1.4.2014

1.4.2014

 

1.4.2014

1.4.2014

1.4.2014

1.9.2019

MK

1.1.2007

26.7.2007

22.11.2007

1.4.2014

 

26.7.2007

24.10.2007

1.7.2009

ME

1.1.2008

26.7.2007

22.11.2007

1.4.2014

26.7.2007

 

24.10.2007

1.3.2010

RS

8.12.2009

24.10.2007

22.11.2007

1.4.2014

24.10.2007

24.10.2007

 

1.9.2010

TR

 (8)

1.8.2011

14.12.2011

1.9.2019

1.7.2009

1.3.2010

1.9.2010

 


(1)  Umawiające się strony to: Unia Europejska, Albania, Algieria, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Egipt, Gruzja, Islandia, Izrael, Jordania, Kosowo (na mocy rezolucji nr 1244 (1999) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych), Liban, Macedonia Północna, Maroko, Norwegia, Republika Mołdawii, Serbia, Szwajcaria (w tym Liechtenstein), Syria, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wyspy Owcze, Zachodni Brzeg Jordanu i Strefa Gazy.

(2)  Dz.U. L 54 z 26.2.2013, s. 4.

(3)  Dz.U. C 83 z 17.4.2007, s. 1.

(4)  Szwajcaria i Księstwo Liechtensteinu tworzą unię celną.

(5)  Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.

(*1)  Diagonalna kumulacja między Turcją, Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Kosowem, Macedonią Północną, Czarnogórą i Serbią jest możliwa. Jednak w odniesieniu do możliwości diagonalnej kumulacji między Unią Europejską, Turcją, Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Kosowem, Macedonią Północną, Czarnogórą i Serbią zob. tabelę 3.

(6)  Dla towarów objętych unią celną UE–Turcja datę rozpoczęcia stosowania ustala się na dzień 27 lipca 2006 r.

Dla produktów rolnych datę rozpoczęcia stosowania ustala się na dzień 1 stycznia 2007 r. (kumulacja nie ma zastosowania z MD).

Dla węgla i wyrobów ze stali datę rozpoczęcia stosowania ustala się na dzień 1 marca 2009 r. (kumulacja nie ma zastosowania z MD)

(7)  Dla towarów objętych unią celną UE-Turcja datę rozpoczęcia stosowania ustala się na dzień 27 lipca 2006 r.

Dla produktów rolnych datę rozpoczęcia stosowania ustala się na dzień 1 stycznia 2007 r.

Dla węgla i wyrobów ze stali datę rozpoczęcia stosowania ustala się na dzień 1 marca 2009 r.

(8)  Dla towarów objętych unią celną UE-Turcja datę rozpoczęcia stosowania ustala się na dzień 27 lipca 2006 r. Nie stosuje się do produktów rolnych oraz produktów węgla i stali.