Bruksela, dnia 14.1.2020

COM(2020) 23 final

2018/0196(COD)

Zmieniony wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz


UZASADNIENIE

1.    KONTEKST WNIOSKU

28 listopada 2018 r. Komisja przedstawiła długoterminową wizję strategiczną dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki do 2050 r. 1 Strategia ta pokazuje, w jaki sposób Europa może przewodzić w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej poprzez inwestycje w realistyczne rozwiązania technologiczne, wzmocnienie pozycji obywateli i dostosowanie działań politycznych w ważnych obszarach, takich jak polityka przemysłowa, finanse lub badania naukowe, gwarantując jednocześnie zachowanie sprawiedliwości społecznej na potrzeby sprawiedliwej transformacji.

Zgodnie z zapowiedzią w komunikacie w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu 2 Komisja proponuje wprowadzenie mechanizmu sprawiedliwej transformacji, który będzie uzupełnieniem przedstawionych już wcześniej wniosków budżetowych i prawnych na okres 2021–2027. Elementem mechanizmu sprawiedliwej transformacji jest Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji wdrażany w ramach polityki spójności. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostaje utworzony w drodze oddzielnego rozporządzenia, które określa jego cel szczegółowy, zasięg geograficzny, metodykę alokacji środków finansowych oraz treść terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji, które są niezbędnym elementem programowania.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji będzie uzupełniał proponowane fundusze polityki spójności, do których należą Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) i Fundusz Spójności; będzie zatem wdrażany w ramach polityki spójności. Ogólne zasady zarządzania nim będą zatem określone w przepisach zawartych we wniosku dotyczącym rozporządzenia ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz („rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów”). W związku z powyższym wniosek ten musi zostać zmieniony, aby włączyć do niego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jako nowy fundusz w ramach polityki spójności.

2.    PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ

   Podstawa prawna

Uzasadnieniem dla działania UE jest art. 174 akapit pierwszy TFUE: „[...] [Unia] rozwija [...] i prowadzi działania służące wzmocnieniu jej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. W szczególności Unia zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych”.

   Pomocniczość i proporcjonalność

Zgodnie z art. 4 ust. 2 TFUE Unia dzieli kompetencje z państwami członkowskimi w dziedzinie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz w niektórych aspektach polityki społecznej. Unia ma również kompetencje do prowadzenia działań mających na celu wspieranie, koordynowanie lub uzupełnianie działań państw członkowskich w dziedzinie edukacji i szkolenia zawodowego oraz przemysłu (art. 6 TFUE).

Celem zarządzania dzielonego jest zapewnienie, by decyzje zapadały jak najbliżej obywateli, a unijne działania były uzasadnione w świetle możliwości i specyficznych warunków na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym. Zarządzanie dzielone przybliża Europę obywatelom i łączy lokalne potrzeby z unijnymi celami. Zwiększa też odpowiedzialność za cele UE, bowiem państwa członkowskie i Komisja dzielą się prawem do podejmowania decyzji i odpowiedzialnością oraz współfinansują programy.

   Wybór instrumentu

Niniejsze rozporządzenie zmienia wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów 3 .

3.    WYNIKI OCEN EX POST, KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI I OCEN SKUTKÓW

   Konsultacje z zainteresowanymi stronami

W uzasadnieniu do pierwotnego wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów przedstawiono szczegółowe informacje o przeprowadzonych konsultacjach publicznych i konsultacjach z zainteresowanymi stronami oraz sposób uwzględnienia ich wyników. Obecnie wprowadzane zmiany nie wymagają dodatkowych konsultacji.

   Ewaluacje i oceny skutków

W uzasadnieniu do pierwotnego wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów przedstawiono szczegółowe informacje o wynikach ocen ex post i ocen śródokresowych przeprowadzonych w ramach przygotowania wniosku.

Potwierdzono w nim również, że przedmiotowe rozporządzenie nie podlega ocenie skutków, ponieważ określa ono wspólne zasady i mechanizm realizacji różnych polityk i funduszy w ramach zarządzania dzielonego. Oddzielne oceny skutków dołączono natomiast do rozporządzeń dotyczących konkretnych funduszy, z których udzielane jest wsparcie.

4.    WPŁYW NA BUDŻET

Komisja dąży do realizacji swoich priorytetów określonych w wytycznych politycznych, które są elementem szeroko rozumianych ambicji odnoszących się do budżetu UE. W tym kontekście jednym z priorytetów jest ambitny Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. W związku z tym Komisja przedstawia już na początku swojej kadencji wniosek ustawodawczy dotyczący Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, który to wniosek uzupełnia już przedstawione wnioski dotyczące kolejnych wieloletnich ram finansowych („WRF”). Wniosek ten, podobnie jak niniejsze zmiany wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, zostaną włączone do trwających negocjacji w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych i, jak można oczekiwać, zostaną uwzględnione w ramach ogólnego porozumienia w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych.

5.    ELEMENTY FAKULTATYWNE

   Szczegółowe objaśnienia poszczególnych przepisów wniosku

Ramy prawne składają się z oddzielnego wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz z ukierunkowanych zmian we wniosku Komisji dotyczącym rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.

Realizację i wdrożenie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji regulować będą przepisy rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, które musi zostać zmienione.

Najważniejsze wprowadzone zmiany odnoszą się do następujących kwestii:

·Dostosowanie wymogów dotyczących treści umowy partnerstwa i programów wspieranych z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Wprowadza się w szczególności obowiązek przedkładania terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji, zdefiniowanych we wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, w formie załącznika do programów obejmujących wsparcie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

·Opis mechanizmu i zasad dotyczących obowiązkowego przesunięcia środków z EFRR i EFS+ do Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, zależnie od rodzaju interwencji, które mają być wspierane.

·Zastosowanie przepisów określonych w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów oraz we wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w odniesieniu do uzupełniających środków z EFRR/EFS+ w celu zapewnienia, aby do wszystkich środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zastosowanie miał ten sam zbiór przepisów (jedna pula środków i jeden zestaw przepisów).

·Wyjaśnienie, że podstawy obliczania wymogów koncentracji tematycznej w przypadku EFRR i EFS+ nie obejmują kwot przesuniętych z EFRR i EFS+ jako środków uzupełniających do Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

2018/0196 (COD)

Zmieniony wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz

We wniosku Komisji COM(2018) 375 wprowadza się następujące zmiany:

1)    tytuł wniosku otrzymuje brzmienie:

„Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz”;

2)    motyw 2 otrzymuje brzmienie:

„(2) Aby zwiększyć w dalszym stopniu koordynację i harmonizację wprowadzania w życie funduszy unijnych wdrażanych w ramach zarządzania dzielonego, a mianowicie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), środków finansowanych w ramach zarządzania dzielonego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Funduszu Azylu i Migracji (FAM), Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) i Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IZGW), należy w odniesieniu do wszystkich tych funduszy („fundusze”) ustanowić przepisy finansowe w oparciu o art. 322 TFUE, jasno określając zakres stosowania poszczególnych przepisów. Należy ponadto ustanowić wspólne przepisy na podstawie art. 177 TFUE obejmujące szczególne przepisy dotyczące danej polityki w odniesieniu do EFRR, EFS+, Funduszu Spójności, FST oraz EFMR.”;

3)    motyw 8 otrzymuje brzmienie:

„(8) Aby przyczynić się do realizacji unijnych priorytetów należy skoncentrować wsparcie z funduszy na ograniczonej liczbie celów polityki zgodnie z właściwymi dla poszczególnych funduszy zadaniami i ich celami określonymi w Traktatach. Cele polityki w odniesieniu do FAM, FBW i IZGW należy określić w odpowiednich rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy. FST i środki EFRR i EFS+, które są przesuwane jako wsparcie uzupełniające do FST, powinny przyczyniać się do realizacji jednego celu szczegółowego.”;

4)    w motywie 19 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Państwa członkowskie powinny dokonać przeglądu śródokresowego wszystkich programów wspieranych ze środków EFRR, EFS+, Funduszu Spójności i FST.”;

5)    dodaje się motyw 22a w brzmieniu:

„(22a) W celu zwiększenia skuteczności FST należy mu udostępnić środki uzupełniające z EFRR i EFS+. Te uzupełniające środki należy zapewnić przez specjalne obowiązkowe przesunięcie środków z tych funduszy do FST z uwzględnieniem wyzwań związanych z transformacją, które zostały określone w terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji i wymagają reakcji. Kwoty, które mają zostać przesunięte, powinny pochodzić ze środków tej kategorii regionów, w których zlokalizowane są terytoria wskazane w terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji. Biorąc pod uwagę te szczególne zasady dotyczące wykorzystania środków FST, w odniesieniu do utworzenia puli środków FST powinien mieć zastosowanie specjalny mechanizm przesunięć. Ponadto należy wyjaśnić, że do FST oraz do środków EFRR i EFS+ przesuniętych do FST, które stają się również wsparciem FST, zastosowanie powinny mieć jedynie przepisy niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (UE) [rozporządzenie FST]. Ani rozporządzenie (UE) [rozporządzenie w sprawie EFRR/Funduszu Spójności], ani rozporządzenie (UE) [rozporządzenie w sprawie EFS+] nie powinny mieć zastosowania do wsparcia uzupełniającego. Środki EFRR przesunięte jako wsparcie uzupełniające do FST powinny zostać zatem wyłączone z podstawy obliczania wymogów koncentracji tematycznej określonych w art. 3 rozporządzenia (UE) [rozporządzenie w sprawie EFRR/Funduszu Spójności] oraz z podstawy obliczania minimalnych przydziałów na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, jak określono w art. 9 rozporządzenia (UE) [rozporządzenie w sprawie EFRR/Funduszu Spójności]. To samo ma zastosowanie do środków EFS+ przesuniętych jako wsparcie uzupełniające do FST, jeśli chodzi o wymogi koncentracji tematycznej określone w art. 7 rozporządzenia (UE) [rozporządzenie w sprawie EFS+].”;

6)    motyw 27 otrzymuje brzmienie:

„(27) W celu zbadania wyników programów państwo członkowskie powinno utworzyć komitety monitorujące. W przypadku EFRR, EFS+ oraz Funduszu Spójności roczne sprawozdanie z wdrażania powinien zastąpić roczny ustrukturyzowany dialog merytoryczny oparty na najnowszych danych i informacjach dotyczących wdrażania programu przekazanych przez państwo członkowskie. W przypadku programów obejmujących FST powinno być również organizowane coroczne posiedzenie w sprawie przeglądu.”;

7)    motyw 39 otrzymuje brzmienie:

„(39) W celu poprawy komplementarności i uproszczenia wdrażania powinna istnieć możliwość połączenia wsparcia z Funduszu Spójności, z FST i z EFRR ze wsparciem z EFS+ we wspólnych programach w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”.”;

8)    w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Niniejsze rozporządzenie określa:

a)przepisy finansowe na potrzeby Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Funduszu Azylu i Migracji (FAM), Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (IZGW) („fundusze”);

b)wspólne przepisy mające zastosowanie do EFRR, EFS+, Funduszu Spójności, FST i EFMR.”;

b)w ust. 6 dodaje się lit. h) w brzmieniu:

„h) rozporządzenie (UE) [rozporządzenie FST] („rozporządzenie w sprawie FST”) (*).

(*) Dz.U. L, , s. .”;

9)    w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)w ust. 1 dodaje się akapity w brzmieniu:

„FST wspiera cel szczegółowy, jakim jest umożliwienie regionom i ludziom łagodzenia społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.

Akapit pierwszy w ust. 1 nie ma zastosowania do środków EFRR i EFS +, które są przesuwane do FST zgodnie z art. 21a.”;

b)ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. EFRR, EFS+, Fundusz Spójności oraz FST wnoszą wkład w działania Unii prowadzące do wzmocnienia jej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej zgodnie z art. 174 TFUE dzięki dążeniu do osiągnięcia następujących celów:

a)„Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” w państwach członkowskich i regionach – cel wspierany z EFRR, EFS+, Funduszu Spójności oraz FST; oraz

b)„Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) – cel wspierany z EFRR.”;

c)w ust. 3 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„W przypadku EFRR, EFS+, Funduszu Spójności i FST przypisywana waga powinna być związana z wymiarem i kodem rodzaju interwencji określonym w załączniku I.”;

10)    w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

a)lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) wybrane cele polityki oraz cel szczegółowy FST wskazujące, ze środków których funduszy i w ramach jakich programów będą one osiągane, wraz z podaniem uzasadnienia, a w stosownych przypadkach wraz z uzasadnieniem korzystania z narzędzia realizacji funduszu InvestEU, biorąc pod uwagę odnośne zalecenia dla poszczególnych krajów;”;

b)w lit. b) formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„b) w odniesieniu do poszczególnych wybranych celów polityki, o których mowa w lit. a), oraz do celu szczegółowego FST:”;

c)lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) wstępną alokację finansową z poszczególnych funduszy według celu polityki na szczeblu krajowym, przy poszanowaniu przepisów dotyczących poszczególnych funduszy w odniesieniu do koncentracji tematycznej, oraz wstępną alokację finansową na cel szczegółowy FST z uwzględnieniem środków EFRR i EFS+, które mają zostać przesunięte do FST zgodnie z art. 21a;”;

11)    w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:

a)tytuł artykułu otrzymuje brzmienie:

Artykuł 10    
Korzystanie z EFRR, EFS+, Funduszu Spójności, FST i EFMR poprzez fundusz InvestEU”;

b)ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„1. Państwa członkowskie mogą przydzielić, w umowie partnerstwa lub we wniosku o zmiany w programie, kwotę z EFRR, EFS+, Funduszu Spójności, FST i EFMR, która ma zostać wniesiona do InvestEU i zrealizowana na podstawie gwarancji budżetowych.”;

12)    art. 11 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Załącznik IV nie ma zastosowania do programów wspieranych z EFMR.

Załącznik IV nie ma również zastosowania do priorytetów wspieranych z FST oraz do środków EFRR i EFS+ przesuniętych do FST zgodnie z art. 21a.”;

13)    w art. 14 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„1. Państwo członkowskie dokonuje przeglądu poszczególnych programów wspieranych z EFRR, EFS+, Funduszu Spójności i FST, biorąc pod uwagę następujące elementy:”;

b)dodaje się lit. e) w brzmieniu:

„e) dodatkowo, w przypadku programów wspieranych z FST, ocenę przeprowadzoną przez Komisję zgodnie z art. 29 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2018/1999(*).

(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013.”;

14)    w art. 17 wprowadza się następujące zmiany:

a)ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każdy program zawiera strategię dotyczącą wkładu programu do osiągania celów polityki i do osiągnięcia celu szczegółowego FST oraz dotyczącą informowania o rezultatach.”;

b)ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„2. Program składa się z priorytetów. Każdy priorytet odnosi się do pojedynczego celu polityki lub do celu szczegółowego FST lub do pomocy technicznej. Priorytet odnoszący się do celu polityki obejmuje co najmniej jeden cel szczegółowy. Do tego samego celu polityki lub celu szczegółowego FST może odnosić się więcej niż jeden priorytet.”;

c)w ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

(i)w lit. a) dodaje się ppkt (viii) w brzmieniu:

„(viii)dodatkowo w przypadku programów wspieranych z FST – wyzwań w zakresie transformacji wskazanych w terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji, jak określono w art. [7] rozporządzenia (UE) [rozporządzenie FST];”;

(ii)w lit. d) wprowadza się następujące zmiany:

-ppkt (i) otrzymuje brzmienie:

„(i)związane rodzaje działań, w tym wykaz planowanych operacji o znaczeniu strategicznym oraz ich zakładany wkład w realizację wspomnianych celów szczegółowych, strategii makroregionalnych, strategii na rzecz basenu morskiego oraz terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji, jak określono w art. [7] rozporządzenia (UE) [rozporządzenie FST], wspieranych z FST, w stosownych przypadkach;”;

-dodaje się ppkt (viii) w brzmieniu:

„(viii) dodatkowo, w odniesieniu do celu szczegółowego FST, uzasadnienie kwot przesuniętych odpowiednio ze środków EFRR i EFS+ zgodnie z art. 21a, a także ich podział według kategorii regionów, z uwzględnieniem rodzajów interwencji planowanych zgodnie z terytorialnymi planami sprawiedliwej transformacji określonymi w art. [7] rozporządzenia (UE) [rozporządzenie FST];”;

(iii)lit. f) ppkt (i) otrzymuje brzmienie:

„(i) tabelę określającą łączne alokacje finansowe dla każdego z funduszy i każdej kategorii regionu w odniesieniu do całego okresu programowania i według roku, w tym wszelkie kwoty przesunięte zgodnie z art. 21 lub art. 21a;”;

d)ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„(6) W przypadku programów EFRR, EFS+, Funduszu Spójności i FST przedłożonych zgodnie z art. 16 tabela, o której mowa w ust. 3 lit. f) ppkt (ii), zawiera kwoty wyłącznie na lata 2021–2025.”;

e)dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. W przypadku programów wspieranych z FST państwa członkowskie przedkładają Komisji terytorialne plany sprawiedliwej transformacji określone w art. [7] rozporządzenia (UE) [rozporządzenie FST] jako część programu lub wniosku o zmiany w programie.”;

15)    art. 19 ust. 5 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„5. W okresie programowania państwo członkowskie może dokonać przesunięcia kwoty wynoszącej do 5 % początkowej alokacji dla danego priorytetu i nie więcej niż 3 % budżetu programu na rzecz innego priorytetu tego samego funduszu w ramach tego samego programu. W przypadku programów wspieranych z EFRR, EFS+ i FST przesunięcie dotyczy wyłącznie alokacji dla tej samej kategorii regionu.”;

16)    art. 20 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 20
Wspólne wsparcie z EFRR, EFS+, FST i Funduszu Spójności

1.    EFRR, EFS+, FST i Fundusz Spójności mogą wspólnie wspierać programy w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”.

2.    EFRR i EFS+ mogą finansować, w komplementarny sposób oraz z zastrzeżeniem ograniczenia w wysokości do 10 % wsparcia z tych funduszy na rzecz każdego priorytetu danego programu, część lub całość operacji, w przypadku której koszty kwalifikują się do wsparcia z innego funduszu w oparciu o zasady kwalifikowalności mające zastosowanie do tego funduszu, pod warunkiem że koszty te są konieczne do wdrożenia. Możliwość taka nie ma zastosowania do środków EFRR i EFS +, które są przesuwane do FST zgodnie z art. 21a.”;

17)    w art. 21 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Środki FST, w tym środki przesuwane z EFRR i EFS+ zgodnie z art. 21a, nie mogą być przesuwane do innych funduszy lub instrumentów zgodnie z ust. 1–5.

FST nie otrzymuje przesunięć środków zgodnie z ust. 1–5.

Przesunięcie środków z EFRR i EFS+ do FST zgodnie z art. 21a jest wyłączone z podstawy obliczania pułapu 5 % określonego w ust. 1.”;

18)    dodaje się art. 21a w brzmieniu:

Artykuł 21a    
Przesunięcie środków z EFRR i EFS+ do FST

1.Kwotę środków dostępnych dla FST w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” zgodnie z art. [3] rozporządzenia (UE) [rozporządzenie FST] uzupełnia się środkami z EFRR, z EFS+ lub z ich kombinacji, dla kategorii regionów, do której należy dane terytorium. Całkowita kwota środków z EFRR i EFS+ przesuniętych do FST wynosi co najmniej półtorakrotność kwoty wsparcia FST, ale nie może przekroczyć trzykrotności kwoty tego wsparcia. W żadnym przypadku środki przesuwane z EFRR albo z EFS+ nie mogą przekroczyć 20 % odpowiednich środków z EFRR i EFS+ przydzielonych danemu państwu członkowskiemu.

Odnośne przesunięcia środków z EFRR i EFS+ na priorytet lub priorytety wspierane z FST muszą odzwierciedlać rodzaje interwencji zgodnie z informacjami określonymi w programie na podstawie art. 17 ust. 3 lit. d) ppkt (viii). Przesunięcia takie uznaje się za ostateczne.

2.Środki FST, w tym środki przesunięte z EFRR i EFS+, wdraża się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu oraz w rozporządzeniu (UE) [rozporządzenie FST]. Zasady określone w rozporządzeniu (UE) [rozporządzenie w sprawie EFRR/Funduszu Spójności] i w rozporządzeniu (UE) [rozporządzenie EFS+] nie mają zastosowania do środków EFRR i EFS+ przesuniętych zgodnie z ust. 1.”;

19)    art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z funduszy EFRR, EFS+, FST i EFMR można wspierać rozwój lokalny kierowany przez społeczność.”;

20)    w art. 31 ust. 2 dodaje się literę e) w brzmieniu:

„e) w przypadku wsparcia z FST: 3,25 %.”;

21)    art. 35 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) roczne sprawozdania z realizacji celów dotyczące programów wspieranych z EFRR, FAM, FBW i IZGW i końcowe sprawozdanie z realizacji celów dotyczące programów wspieranych z EFRR, EFS+, Funduszu Spójności i FST;”;

22)    art. 36 ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku programów wspieranych z EFRR, EFS+, Funduszu Spójności i FST nie później niż miesiąc przed corocznym posiedzeniem w sprawie przeglądu państwo członkowskie przekazuje Komisji informacje o elementach wymienionych w art. 35 ust. 1.”;

23)    art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku programów wspieranych z EFRR, EFS+, Funduszu Spójności i FST każda instytucja zarządzająca przedkłada Komisji końcowe sprawozdanie z realizacji celów programu do dnia 15 lutego 2031 r.”;

24)    art. 45 ust. 1 lit. c) ppkt (ii) otrzymuje brzmienie:

„(ii) wspieranych z EFS+, FST, EFMR, FAM, FBW i IZGW operacji, których łączny koszt przekracza 100 000 EUR;”;

25)    art. 48 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdy całkowity koszt operacji nie przekracza kwoty 200 000 EUR, wkład przyznany beneficjentowi z EFRR, EFS+, FST, FAM, FBW i IZGW przyjmuje formę stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych i stawek ryczałtowych, z wyjątkiem operacji, których wsparcie stanowi pomoc państwa. W przypadku stosowania finansowania według stawek ryczałtowych, kategorie kosztów, do których stosuje się daną stawkę ryczałtową, mogą podlegać zwrotowi zgodnie z akapitem pierwszym lit. a).”;

26)    art. 51 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku operacji wspieranych z FAM, FBW, IZGW, EFS+, FST oraz EFRR wynagrodzenia i dodatki wypłacane uczestnikom uznaje się za dodatkowe koszty kwalifikowalne nieobjęte stawką ryczałtową.”;

27)    w art. 57 wprowadza się następujące zmiany:

a)w ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:

„W odniesieniu do FST wydatki związane z operacjami powinny przyczyniać się do realizacji odpowiedniego terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji określonego zgodnie z art. [7] rozporządzenia (UE) [rozporządzenie FST].”;

b)ust. 7 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„W odniesieniu do EFRR, Funduszu Spójności i FST dzieje się tak w przypadku dodania do programu nowego rodzaju interwencji, o których mowa w tabeli 1 załącznika I, lub, w przypadku FAM, FBW i IZGW, w rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy.”;

28)    art. 59 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Operacje wspierane z EFS+ lub z FST zgodnie z [art. [4 ust. 2] lit. h), i) oraz j)] rozporządzenia (UE) [rozporządzenie FST] zwracają wsparcie, jeżeli są one objęte obowiązkiem utrzymania inwestycji zgodnie z zasadami pomocy państwa.”;

29)    art. 73 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Próba statystyczna może obejmować jeden lub większą liczbę programów otrzymujących wsparcie z EFRR, Funduszu Spójności, FST i EFS+ oraz – z zastosowaniem stratyfikacji w odpowiednich przypadkach – jeden bądź większą liczbę okresów programowania na podstawie profesjonalnej oceny instytucji audytowej.”;

30)    art. 74 ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„3. Operacje, w przypadku których łączne wydatki kwalifikowalne nie przekraczają 400 000 EUR w przypadku EFRR i Funduszu Spójności, 300 000 EUR w przypadku EFS+ i FST lub 200 000 EUR w przypadku EFMR, FAM, FBW oraz IZGW, nie podlegają więcej niż jednemu audytowi przeprowadzonemu przez instytucję audytową albo Komisję przed przedłożeniem sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy, w którym operacja została zakończona.”;

31)    art. 96 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W odniesieniu do ostatniego roku obrachunkowego Komisja dokonuje płatności lub odzyskania salda sprawozdania finansowego w przypadku programów uzyskujących wsparcie w ramach EFRR, EFS+, FST i Funduszu Spójności nie później niż dwa miesiące po terminie przyjęcia końcowego sprawozdania z realizacji celów, o którym mowa w art. 38.”;

32)    w art. 98 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przepisach dotyczących poszczególnych funduszy odnoszących się do FST można określić szczególne podstawy do korekt finansowych dokonywanych przez Komisję w związku z nieosiągnięciem celów końcowych określonych dla FST.”;

33)    art. 99 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Część zobowiązań pozostających do spłaty w dniu 31 grudnia 2029 r. zostaje umorzona, jeśli pakiet dokumentów dotyczących poświadczenia wiarygodności i końcowe sprawozdanie z realizacji celów odnoszące się do programów uzyskujących wsparcie w ramach EFS+, EFRR, Funduszu Spójności i FST nie zostały przedłożone Komisji w terminie wyznaczonym w art. 38 ust. 1.”;

34)    w art. 106 ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Stopa współfinansowania dla priorytetu wspieranego z FST nie może być wyższa niż stopy współfinansowania określone w akapicie pierwszym lit. a), b) i c) mające zastosowanie do regionu, w którym znajdują się terytorium lub terytoria wskazane w terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji zgodnie z art. [7] rozporządzenia (UE) [rozporządzenie FST].”;

35) załączniki I, II, V i VII zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego wniosku.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego    W imieniu Rady

Przewodniczący    Przewodniczący

(1)    Czysta planeta dla wszystkich: Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki”, komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego – COM(2018) 773 final.
(2)    Zob. COM(2019) 640 final.
(3)    COM(2018) 375 final.

Bruksela, dnia 14.1.2020

COM(2020) 23 final

ZAŁĄCZNIK

do

Zmienionego wniosku dotyczącego

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I, II, V i VII do wniosku Komisji COM(2018) 375 wprowadza się następujące zmiany:

ZAŁĄCZNIK I

1) tytuł otrzymuje brzmienie:

„Wymiary i kody rodzajów interwencji w ramach EFRR, EFS+, Funduszu Spójności i FST – art. 17 ust. 5”;

2) do tytułu tabeli 1 dodaje się przypis w brzmieniu:

* W odniesieniu do celu szczegółowego „umożliwienie regionom i ludziom łagodzenia społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu” wspieranego z FST, wykorzystane mogą być zakresy interwencji w ramach dowolnych celów polityki, o ile są one spójne z art. [4] i [5] rozporządzenia (UE) [nowe rozporządzenie FST] i zgodne z odpowiednim terytorialnym planem sprawiedliwej transformacji. Dla tego celu szczegółowego współczynnik do obliczania wsparcia na cele związane ze zmianami klimatu ustala się na poziomie 100 % dla wykorzystanych zakresów interwencji.”.

ZAŁĄCZNIK II

1)    pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybór celów polityki i, w stosownych przypadkach, celu szczegółowego FST

Podstawa prawna: art. 8 lit. a) rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów (RWP), art. 3 rozporządzeń w sprawie Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW), Instrumentu Zarządzania Granicami i Wizowego (IZGW)

Tabela 1: Wybór celu polityki (i celu szczegółowego FST) z uzasadnieniem

Wybrany cel

Program

Fundusz

Uzasadnienie wyboru celu polityki (lub celu szczegółowego FST)

[3 500 na CP]

”;2)    pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wstępna alokacja finansowa według celu i polityki i celu szczegółowego FST

Podstawa prawna: art. 8 lit. c) RWP

Tabela 4: Wstępna alokacja finansowa z EFRR, EFS+, FST, Funduszu Spójności i EFMR według celu polityki*

Cel polityki / cel szczegółowy FST

EFRR

EFS+

FST

Fundusz Spójności

EFMR

Ogółem

Cel polityki 1

Cel polityki 2

Cel polityki 3

Cel polityki 4

Cel polityki 5

FST cel szczegółowy**

Pomoc techniczna

Alokacja na lata 2026–2027

Ogółem

* Cele polityki i cel szczegółowy FST zgodnie z art. 4 ust. 1 RWP. W przypadku EFRR, EFS+, Funduszu Spójności i FST w latach 2021–2025; w przypadku EFMR w latach 2021–2027.

** W wierszu tym należy uwzględnić przewidziane wsparcie uzupełniające z EFRR i EFS+, które ma zostać przesunięte do FST.”;3)    tabela 6 w pkt 6 otrzymuje brzmienie:

Tabela 6. Wykaz programów ze wstępnymi alokacjami finansowymi*

Tytuł [255]

Fundusz

Kategoria regionów

Wkład UE

Wkład krajowy**

Ogółem

Program 1

EFRR

Lepiej rozwinięte

W okresie przejściowym

Słabiej rozwinięte

Najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione

Program 1

Fundusz Spójności

Program 1

EFS+

Lepiej rozwinięte

W okresie przejściowym

Słabiej rozwinięte

Najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione

Program 1

FST – alokacja***

Lepiej rozwinięte

W okresie przejściowym

Słabiej rozwinięte

Program 1

FST – wsparcie uzupełniające z EFS+, które ma zostać przesunięte do FST

Lepiej rozwinięte

W okresie przejściowym

Słabiej rozwinięte

Program 1

FST – wsparcie uzupełniające z EFRR, które ma zostać przesunięte do FST

Lepiej rozwinięte

W okresie przejściowym

Słabiej rozwinięte

Ogółem

EFRR, Fundusz Spójności, EFS+, FST

Program 2

EFMR

Program 3

FAMI

Program 4

FBW

Program 5

IZGW

Ogółem

Wszystkie fundusze

* Cele polityki i cel szczegółowy FST zgodnie z art. 4 ust. 1 RWP. W przypadku EFRR, EFS+, Funduszu Spójności i FST w latach 2021–2025; w przypadku EFMR w latach 2021–2027.

**Zgodnie z art. 106 ust. 2 dotyczącym określenia stopy współfinansowania.

*** Przewidywana wstępna alokacja z FST – oddzielnie, ze wskazaniem początkowej alokacji z FST oraz wsparcia uzupełniającego z EFS+ i EFRR dla danej kategorii regionów, jeżeli jest już znane..ZAŁĄCZNIK V

1)    tytuł i pierwsza tabela otrzymują brzmienie:

Wzór programów wspieranych z EFRR (cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”), EFS+, FST, Funduszu Spójności i EFMR – art. 16 ust. 3

CCI

Tytuł w języku angielskim

[255 znaków*]

Tytuł w języku (językach) narodowym (narodowych)

[255]

Wersja

Pierwszy rok

[4]

Ostatni rok

[4]

Kwalifikowalny od

Kwalifikowalny do

Nr decyzji Komisji

Data decyzji Komisji

Nr decyzji zmieniającej w sprawie państwa członkowskiego

Data wejścia w życie decyzji zmieniającej w sprawie państwa członkowskiego

Przesunięcie inne niż istotne (art. 19 ust. 5)

Tak/Nie

Regiony NUTS objęte programem (nie dotyczy EFMR)

Dany fundusz

EFRR

Fundusz Spójności

EFS+

FST

EFMR

* Numery w nawiasach kwadratowych odnoszą się do liczby znaków.;2)    tabela 1 T w pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Nr identyfikacyjny

Tytuł [300]

Pomoc techniczna

Podstawa obliczania

Fundusz

Kategoria wspieranego regionu

Wybrany cel szczegółowy (CS)

1

Priorytet 1

Nie

EFRR

Lepiej rozwinięte

CS 1

W okresie przejściowym

Słabiej rozwinięte

CS 2

Najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione

Lepiej rozwinięte

CS 3

2

Priorytet 2

Nie

EFS+

Lepiej rozwinięte

CS 4

W okresie przejściowym

Słabiej rozwinięte

CS 5

Najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione

3

Priorytet 3

Nie

Fundusz Spójności

nie dotyczy

CS 6

4

Priorytet 4

Nie

FST*

Lepiej rozwinięte

CS FST

W okresie przejściowym

Słabiej rozwinięte

5

Priorytetowa pomoc techniczna

Tak

nie dotyczy

..

Odrębny priorytet Zatrudnienie ludzi młodych

Nie

EFS+

..

Odrębny priorytet Zalecenia dla poszczególnych krajów

Nie

EFS+

..

Odrębny priorytet Działania innowacyjne

Nie

EFS+

CS 8

Odrębny priorytet Deprywacja materialna

Nie

EFS+

CS 9

* Obejmuje alokację z FST oraz wsparcie uzupełniające przesunięte z EFRR i EFS+.”;3)    tabela 15 w pkt 3.A otrzymuje brzmienie:

Kategoria regionów

Obszar 1

Obszar 2

Obszar 3

Obszar 4

Obszar 5

Kwota

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

EFRR

Lepiej rozwinięte

Słabiej rozwinięte

W okresie przejściowym

Najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione

EFS+

Lepiej rozwinięte

Słabiej rozwinięte

W okresie przejściowym

Najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione

FST*

Lepiej rozwinięte

Słabiej rozwinięte

W okresie przejściowym

Fundusz Spójności

EFMR

Ogółem

* Początkowa alokacja z FST (bez przesuniętych środków uzupełniających) w granicach określonych w art. 21.”;4)    w pkt 3.A dodaje się nową tabelę 18 w brzmieniu:

„Tabela 18: Początkowa alokacja z FST na program1

Podstawa prawna: art. 21a

Początkowa alokacja z FST na program według kategorii regionów

Lepiej rozwinięte

W okresie przejściowym

Słabiej rozwinięte

Początkowa alokacja z FST w programie*

* Program z alokacją z FST.

1 Jeżeli FST jest „danym funduszem” (podstawowe dane o programie, s.1 wzoru programu).”;

5)    w pkt 3.A po tabeli 18 dodaje się nowe pola wyboru:

„Obowiązkowe przesunięcie środków z EFRR i EFS+ jako wsparcie uzupełniające przeznaczone na Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji2

Przesunięcie do FST

dotyczy przesunięć wewnętrznych w ramach programu z alokacją z FST (tabela 18A)

dotyczy przesunięć z innych programów do programu z alokacją z FST (tabela 18B)

nie dotyczy (tj. brak wsparcia z FST na program)

2 Jeżeli program wspierany z FST uzyskuje wsparcie uzupełniające (por. art. 21a) w ramach programu oraz z innych programów, należy wypełnić obie tabele: 18A i 18B.”;6)    w pkt 3.A dodaje się nową tabelę 18A w brzmieniu:

„Tabela 18A: Przesunięcie środków z EFRR i EFS+ do Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) w ramach programu

Alokacja z FST w programie* według kategorii regionów

Lepiej rozwinięte

W okresie przejściowym

Słabiej rozwinięte

Przesunięcie w ramach programu* (wsparcie uzupełniające) według kategorii regionu

EFRR

Lepiej rozwinięte

W okresie przejściowym

Słabiej rozwinięte

Najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione

EFS+

Lepiej rozwinięte

W okresie przejściowym

Słabiej rozwinięte

Najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione

Ogółem

Lepiej rozwinięte

W okresie przejściowym

Słabiej rozwinięte

Najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione

* Program z alokacją z FST.”;

 7)    w pkt 3.A dodaje się nową tabelę 18B w brzmieniu:

„Tabela 18B: Przesunięcie w danym programie środków EFRR i EFS+ z innych programów do Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST)

Wsparcie uzupełniające na rzecz FST w danym programie (nr CCI)* według kategorii regionów

Lepiej rozwinięte

W okresie przejściowym

Słabiej rozwinięte

Przesunięcie/przesunięcia z innego programu/innych programów* według kategorii regionów

Program 1 (nr CCI)

EFRR

Lepiej rozwinięte

W okresie przejściowym

Słabiej rozwinięte

Najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione

EFS+

Lepiej rozwinięte

W okresie przejściowym

Słabiej rozwinięte

Najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione

Program 2 (nr CCI)

Program 3 (nr CCI)

EFRR ogółem

Lepiej rozwinięte

W okresie przejściowym

Słabiej rozwinięte

Najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione

EFS+ ogółem

Lepiej rozwinięte

W okresie przejściowym

Słabiej rozwinięte

Najbardziej oddalone

Ogółem

* program z alokacją z FST, który otrzymuje wsparcie uzupełniające z EFRR i EFS+.

** program zapewniający wsparcie uzupełniające z EFRR i EFS+ (źródło).”;

Uzasadnienie obowiązkowego przesunięcia z EFRR i EFS+ na podstawie planowanych rodzajów interwencji – art. 17 ust. 3 lit. d) ppkt (viii)

Pole tekstowe [3 000]

8)    tabela 10 w pkt 3.1 otrzymuje brzmienie:

Tabela 10: Środki finansowe w rozbiciu na poszczególne lata

Fundusz

Kategoria regionu

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Ogółem

EFRR*

Słabiej rozwinięte

Lepiej rozwinięte

W okresie przejściowym

Najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione

Ogółem

EFS+*

Słabiej rozwinięte

Lepiej rozwinięte

W okresie przejściowym

Najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione

Ogółem

FST**

Słabiej rozwinięte

Lepiej rozwinięte

W okresie przejściowym

Ogółem

Fundusz Spójności

nie dotyczy

EFMR

nie dotyczy

Ogółem

* Kwoty po obowiązkowym przesunięciu, tj. jeżeli ma miejsce obowiązkowe przesunięcie z EFRR i EFS+ z tego programu; w kwotach dotyczących EFRR i EFS+ nie uwzględnia się przesuniętych środków.

** Należy podać łączne środki FST wynikające z tabeli 18 (tj. alokacja z FST wraz ze wsparciem uzupełniającym przesuniętym z EFRR i EFS+).”;

9)    pkt 3.2 otrzymuje brzmienie:

3.2. Łączne środki finansowe w podziale na poszczególne fundusze oraz współfinansowanie krajowe *

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. f) ppkt (ii), art. 17 ust. 6

W odniesieniu do celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”:

Tabela 11: Łączne środki finansowe w podziale na poszczególne fundusze oraz współfinansowanie krajowe

Cel polityki/FST lub pomoc techniczna (PT)

Priorytet

Podstawa obliczenia wsparcia UE (ogółem lub publicznego)

Fundusz

Kategoria regionu**

Wkład UE

Wkład krajowy

Szacunkowy podział wkładu krajowego

Ogółem

Stopa współfinansowania

publiczny

prywatny

(a)

(b)=(c)+(d)

(c)

(d)

(e)=(a)+ (b)***

(f)=(a)/(e)***

Priorytet 1

P/O

EFRR

Słabiej rozwinięte

Lepiej rozwinięte

W okresie przejściowym

Szczególna alokacja dla regionów najbardziej oddalonych i północnych regionów słabo zaludnionych

Priorytet 2

EFS+

Słabiej rozwinięte

Lepiej rozwinięte

W okresie przejściowym

Najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione regiony

Priorytet 3

FST****

Słabiej rozwinięte

Lepiej rozwinięte

W okresie przejściowym

Priorytet 4

Fundusz Spójności

PT

PT art. 29 RWP

EFRR lub EFS+ lub Fundusz Spójności lub FST

PT art. 30 RWP

EFRR lub EFS+ lub Fundusz Spójności lub FST

EFRR ogółem

Lepiej rozwinięte

W okresie przejściowym

Słabiej rozwinięte

Szczególna alokacja dla regionów najbardziej oddalonych i północnych regionów słabo zaludnionych

EFS+ ogółem

Lepiej rozwinięte

W okresie przejściowym

Słabiej rozwinięte

Najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione regiony

FST ogółem

Lepiej rozwinięte

W okresie przejściowym

Słabiej rozwinięte

Fundusz Spójności Ogółem

nie dotyczy

Suma całkowita

* Przed przeglądem śródokresowym w 2025 r. w przypadku EFRR, EFS+, Funduszu Spójności oraz FST, środki finansowe tylko na lata 2021–2025.

** W odniesieniu do EFRR: regiony słabiej rozwinięte, w okresie przejściowym, lepiej rozwinięte i, w stosownych przypadkach, szczególna alokacja dla najbardziej oddalonych i słabo zaludnionych regionów północnych. W odniesieniu do EFS+: regiony słabiej rozwinięte, w okresie przejściowym, lepiej rozwinięte i, w stosownych przypadkach, dodatkowa alokacja dla regionów najbardziej oddalonych i słabo zaludnionych regionów północnych. W odniesieniu do Funduszu Spójności: nie dotyczy. W przypadku pomocy technicznej zastosowanie kategorii regionu zależy od wyboru funduszu.

*** W stosownych przypadkach w odniesieniu do wszystkich kategorii regionu.

**** Należy podać łączne środki FST wynikające z tabeli 18 (tj. alokacja z FST wraz ze wsparciem uzupełniającym przesuniętym z EFRR i EFS+).”;10)    tabela 14 w pkt 8 otrzymuje brzmienie:

Wskazanie dotyczące stosowania art. 88 i 89 RWP*

Nr priorytetu

Fundusz

Cel szczegółowy (cel „Zatrudnienie i wzrost”) lub obszar wsparcia (EFMR)

Stosowanie zwrotu wydatków kwalifikowalnych na podstawie kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowych i stawek ryczałtowych w ramach priorytetu zgodnie z art. 88 RWP

Priorytet 1

EFRR

CS 1

CS 2

Priorytet 2

EFS+

CS 3

CS 4

Priorytet 3

Fundusz Spójności

CS 5

CS 6

Priorytet 4

FST

CS FST

Wykorzystanie finansowania niepowiązanego z kosztami zgodnie z art. 89 RWP

Priorytet 1

EFRR

CS 7

CS 8

Priorytet 2

EFS+

CS 9

CS 10

Priorytet 3

Fundusz Spójności

CS 11

CS 12

Priorytet 4

FST

CS FST

* Pełne informacje będą podawane zgodnie ze wzorami załączonymi do RWP.”.ZAŁĄCZNIK VII

1)    tabela 1 otrzymuje brzmienie:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Środki finansowe w ramach priorytetu w oparciu o program

Dane zbiorcze dotyczące finansowego postępu programu

Priorytet

Cel szczegółowy

Fundusz

Kategoria regionu

Podstawa obliczania wkładu Unii*

(Wkład ogółem lub wkład publiczny)

Środki finansowe ogółem

(w EUR)

Stopa współfinansowania

(%)

Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (w EUR)

Wkład z funduszy na operacje wybrane do udzielenia wsparcia (w EUR)

Procentowy udział całkowitej alokacji w ramach operacji wybranych do udzielenia wsparcia (%)

[kolumna 7/ kolumna 5x100]

Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji

Procentowy udział całkowitej alokacji objęty kwalifikowalnymi wydatkami poniesionymi przez beneficjentów i opłaconymi w ramach realizowanych operacji (w %)

[kolumna 10/ kolumna 5x100]

Liczba wybranych operacji

Obliczenia

Obliczenia

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='P’ input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input='M'>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input='M'>

Priorytet 1

CS 1

EFRR

Priorytet 2

CS 2

EFS+

Priorytet 3

CS 3

Fundusz Spójności

nie dotyczy

Priorytet 4

CS FST

FST*

Ogółem

EFRR

Słabiej rozwinięte

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Ogółem

EFRR

W okresie przejściowym

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Ogółem

EFRR

Lepiej rozwinięte

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Ogółem

EFRR

Szczególna alokacja dla regionów najbardziej oddalonych i północnych regionów słabo zaludnionych

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Ogółem

EFS+

Słabiej rozwinięte

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Ogółem

EFS+

W okresie przejściowym

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Ogółem

EFS+

Lepiej rozwinięte

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Ogółem

EFS+

Szczególna alokacja dla regionów najbardziej oddalonych i północnych regionów słabo zaludnionych

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Ogółem

Fundusz Spójności

nie dotyczy

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Ogółem

FST*

Słabiej rozwinięte

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Ogółem

FST*

W okresie przejściowym

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Ogółem

FST*

Lepiej rozwinięte

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

* Kwoty obejmują wsparcie uzupełniające przesunięte z EFRR i EFS+.;

2)    tabela 7 otrzymuje brzmienie:

Fundusz

Kategoria regionu

Wkład Unii

[bieżący rok kalendarzowy]

[kolejny rok kalendarzowy]

Styczeń–październik

Listopad–grudzień

Styczeń–grudzień

EFRR

Słabiej rozwinięte

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

W okresie przejściowym

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Lepiej rozwinięte

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione*

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

EWT

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

EFS+

Słabiej rozwinięte

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

W okresie przejściowym

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Lepiej rozwinięte

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione*

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FST**

Słabiej rozwinięte

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

W okresie przejściowym

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Lepiej rozwinięte

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FBW

IZGW

       * Wartość ta powinna przedstawiać wyłącznie szczególną alokację na regiony najbardziej oddalone/północne regiony słabo zaludnione.

** Kwoty obejmują wsparcie uzupełniające przesunięte odpowiednio z EFRR i EFS+..