14.2.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 51/45


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.9700 — Dnata/Alpha LSG)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 51/14)

1.   

W dniu 7 lutego 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Dnata (Zjednoczone Emiraty Arabskie), ostatecznie kontrolowane przez rząd Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie),

Alpha LSG Limited („Alpha LSG”, Zjednoczone Królestwo).

Przedsiębiorstwo Dnata przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Alpha LSG.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.   

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku Dnata: świadczenie usług lotniczych, w tym usług cateringowych podczas lotu, obsługa pasażerów, przeładunek towarów, obsługa techniczna i inne usługi techniczne dla linii lotniczych w wielu krajach na całym świecie. Przedsiębiorstwo Dnata jest kontrolowane przez rząd Dubaju, który kontroluje również linie lotnicze Emirates,

w przypadku Alpha LSG: świadczenie usług cateringowych podczas lotu w Zjednoczonym Królestwie.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9700 Dnata/Alpha LSG

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.