Bruksela, dnia 2.4.2020

COM(2020) 173 final

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Dostosowanie techniczne dotyczące instrumentów szczególnych na 2020 r.
(art. 6 ust. 1 lit. e) i f) rozporządzenia Rady nr 1311/2013 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020)


1.Wprowadzenie

Rozporządzenie określające wieloletnie ramy finansowe (rozporządzenie w sprawie WRF) na lata 2014–2020, ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (UE, Euratom) 2017/1123 z dnia 20 czerwca 2017 r. 1 oraz dostosowane zgodnie z komunikatem w sprawie dostosowania technicznego na 2020 r. 2 zawiera tabelę określającą ramy finansowe na lata 2014–2020 według cen z 2011 r. (tabela 1).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie WRF każdego roku, przed rozpoczęciem procedury budżetowej dotyczącej roku n+1, Komisja dokonuje dostosowania technicznego wieloletnich ram finansowych (WRF) stosownie do zmian dochodu narodowego brutto (DNB) w UE i zmian cen oraz powiadamia Radę i Parlament Europejski o wynikach tego dostosowania. Dostosowanie pułapów zgodnie z art. 6 ust. 1 zostało dokonane w dostosowaniu technicznym na 2020 r. w maju 2019 r. i na podstawie art. 6 ust. 4 nie jest aktualizowane.

W komunikacie w sprawie dostosowania technicznego na 2020 r. wskazano na dostępność instrumentów szczególnych na lata 2019 i 2020 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) i f) rozporządzenia w sprawie WRF w odniesieniu do, odpowiednio, łącznego marginesu na zobowiązania i instrumentu elastyczności, według danych z wiosny 2019 r. Celem niniejszego komunikatu jest przedstawienie Radzie i Parlamentowi Europejskiemu dodatkowej dostępności instrumentów szczególnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) i f) rozporządzenia w sprawie WRF w odniesieniu do łącznego marginesu na zobowiązania i instrumentu elastyczności na 2020 r., które stały się dostępne pod koniec 2019 r.

W komunikacie przedstawiono również do celów informacyjnych dostępne kwoty w ramach wszystkich instrumentów szczególnych i ich wykorzystanie od 2014 r.

2.Łączny margines na płatności (GMP)

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia w sprawie WRF Komisja dostosuje pułap płatności na lata 2015–2020 w górę o kwotę odpowiadającą różnicy między dokonanymi płatnościami a określonym w WRF pułapem płatności na rok n-1. Wszelkie dostosowania w górę zostaną w pełni skompensowane odpowiednim obniżeniem pułapu płatności na rok n-1 według cen stałych z 2011 r.

Nie dokonano ponownego obliczenia GMP w odniesieniu do 2020 r., ponieważ próg określony w art. 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie WRF został osiągnięty w ramach dostosowania technicznego na 2020 r., przyjętego w maju 2019 r.

3.Instrumenty szczególne

Poza pułapami wydatków uzgodnionymi w ramach finansowych na lata 2014–2020 dostępnych jest kilka instrumentów. Instrumenty te mają na celu umożliwienie szybkiej reakcji na wyjątkowe lub nieprzewidziane zdarzenia oraz zapewnienie elastyczności wykraczającej poza uzgodnione pułapy wydatków z zachowaniem pewnych ograniczeń.

3.1.Rezerwa na pomoc nadzwyczajną (EAR)

Zgodnie z art. 9 zmienionego rozporządzenia w sprawie WRF rezerwa na pomoc nadzwyczajną może zostać uruchomiona do kwoty maksymalnej wynoszącej 300 mln EUR rocznie w cenach z 2011 r. lub 358,5 mln EUR w 2020 r. w cenach bieżących (2 301,4 mln EUR na cały okres w cenach bieżących). Część niewykorzystanej kwoty z poprzedniego roku może zostać przeniesiona na następny rok budżetowy. Przeniesienie z 2019 na 2020 r. wynosi 45,6 mln EUR.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane na temat dostępnych corocznie kwot i wykorzystania rezerwy na pomoc nadzwyczajną od 2014 r.:

Rezerwa na pomoc nadzwyczajną

mln EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ogółem

Kwoty roczne w cenach z 2011 r.

280

280

280

300

300

300

300

2 040

Kwoty roczne w cenach bieżących

297,0

303,0

309,0

337,8

344,6

351,5

358,5

2 301,4

Przeniesione z poprzedniego roku budżetowego

0,0

198,9

219,4

98,6

61,7

34,1

45,6

 

Wykorzystanie w skali roku

98,1

282,5

429,8

374,7

372,2

340,0

 

1 897,3

Przeniesione na następny rok budżetowy

198,9

219,4

98,6

61,7

34,1

45,6

 

 

Wygasłe

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

3.2.Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE)

Zgodnie z art. 10 rozporządzenia w sprawie WRF Fundusz Solidarności UE może zostać uruchomiony do kwoty maksymalnej wynoszącej 500 mln EUR rocznie w cenach z 2011 r. lub 597,5 mln EUR w 2020 r. w cenach bieżących (3 944,7 mln EUR na cały okres w cenach bieżących). Część niewykorzystanej kwoty z poprzedniego roku może zostać przeniesiona na następny rok budżetowy. Przeniesienie z 2019 na 2020 r. wyniosło 553,0 mln EUR. Na koniec 2019 r. nie wygasła żadna kwota.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane na temat dostępnych corocznie kwot i wykorzystania FSUE od 2014 r.:

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej

mln EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ogółem

Kwoty roczne w cenach z 2011 r.

500

500

500

500

500

500

500

3 500

Kwoty roczne w cenach bieżących

530,6

541,2

552,0

563,1

574,3

585,8

597,5

3 944,7

Przeniesione z poprzedniego roku budżetowego

0,0

403,9

541,2

552,0

140,8

265,3

553,0

 

Skoncentrowane na wstępie z następnego roku

0,0

0,0

0,0

294,0

-294,0

0,0

0,0

 

Wykorzystanie w skali roku

126,7

82,8

33,1

1 268,3

155,9

298,1

 

1 964,9

Przeniesione na następny rok budżetowy

403,9

541,2

552,0

140,8

265,3

553,0

 

 

Wygasłe

0,0

321,1

508,1

0,0

0,0

0,0

 

829,2

3.3.Instrument elastyczności

Zgodnie z art. 11 zmienionego rozporządzenia w sprawie WRF instrument elastyczności może zostać uruchomiony do kwoty maksymalnej wynoszącej 600 mln EUR rocznie w cenach z 2011 r. lub 717 mln EUR w 2020 r. w cenach bieżących (4 315 mln EUR na cały okres w cenach bieżących). Część niewykorzystanych kwot rocznych za poprzednie 3 lata może zostać przeniesiona.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) w odniesieniu do art. 11 ust. 1 akapit drugi, każdego roku, począwszy od 2017 r., roczna kwota dostępna na rzecz instrumentu elastyczności będzie zwiększana o kwotę równoważną części rocznej kwoty przeznaczonej na Fundusz Solidarności Unii Europejskiej i kwotę równoważną części rocznej kwoty przeznaczonej na Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, które wygasły w roku poprzednim.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane dotyczące dostępnych corocznie kwot i wykorzystania instrumentu elastyczności od 2014 r.:

Instrument elastyczności

mln EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ogółem

Kwoty roczne w cenach z 2011 r.

471

471

471

600

600

600

600

3 813

Kwoty roczne w cenach bieżących

500

510

520

676

689

703

717

4 315

Przeniesione z poprzedniego roku budżetowego

276,0

686,7

1010,0

0,0

517,0

519,8

202,4

 

Powiększone o wygasłą kwotę EFG

 

 

 

138

151

144

175

608

Powiększone o wygasłą kwotę FSUE

 

 

 

508

0

0

0

508

Wykorzystanie w skali roku

89,3

149,4

1 530,0

805,0

837,2

1 164,3

778,1

5 353,4

Przeniesione na następny rok budżetowy

686,7

1 010,0

0,0

517,0

519,8

202,4

0,0

 

Dostępne

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

316,3

316,3

Wygasłe

0,0

37,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37,2

3.4.Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG)

Zgodnie z art. 12 rozporządzenia w sprawie WRF Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji może zostać uruchomiony do kwoty maksymalnej wynoszącej 150 mln EUR rocznie w cenach z 2011 r. lub 179,3 mln EUR w 2020 r. w cenach bieżących (1 183,4 mln EUR na cały okres w cenach bieżących). Niewykorzystane kwoty z poprzedniego roku nie mogą zostać przeniesione. Kwota 175,1 mln EUR, która wygasła z końcem 2019 r., zostaje wykorzystana do zwiększenia środków instrumentu elastyczności na 2020 r.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane na temat dostępnych corocznie kwot i wykorzystania EFG od 2014 r.:

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

mln EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ogółem

Kwoty roczne w cenach z 2011 r.

150

150

150

150

150

150

150

1 050

Kwoty roczne w cenach bieżących

159,2

162,4

165,6

168,9

172,3

175,7

179,3

1 183,4

Wykorzystanie w skali roku

81,0

43,4

28,0

18,1

28,0

0,6

 

199,1

Wygasłe

78,2

119,0

137,6

150,8

144,3

175,1

 

629,9

3.5.Margines na nieprzewidziane wydatki

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie WRF poza pułapami ram finansowych na lata 2014–2020 ustanawia się margines na nieprzewidziane wydatki w wysokości maksymalnie 0,03 % dochodu narodowego brutto Unii.

Kwota bezwzględna marginesu na nieprzewidziane wydatki na 2020 r. wynosi 5 096,8 mln EUR, jak określono w dostosowaniu technicznym WRF na 2020 r., przyjętym w maju 2019 r.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe informacje dotyczące dostępnych corocznie kwot i wykorzystania marginesu na nieprzewidziane wydatki od 2014 r.:

Margines na nieprzewidziane wydatki

mln EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ogółem

Dostępne roczne kwoty

4 026,7

4 175,4

4 438,2

4 496,8

4 711,3

4 946,7

5 096,8

31 892

Wykorzystanie w skali roku

 

 

 

 

 

 

 

 

w zakresie zobowiązań:

0,0

0,0

240,1

1 906,2

0,0

0,0

0,0

2 146,3

w zakresie płatności:

2 818,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 818,2

Roczne kompensowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

w zakresie zobowiązań:

0,0

0,0

-240,1

-1 082,3

-318,0

-253,9

-252,0

-2 146,3

w zakresie płatności:

0,0

0,0

0,0

-2 818,2

0,0

0,0

0,0

-2 818,2

3.6.Łączny margines na zobowiązania w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, w szczególności zatrudnienia młodzieży, oraz w zakresie środków w dziedzinie migracji i bezpieczeństwa (GMC)

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia w sprawie WRF zmienionego rozporządzeniem Rady (UE, Euratom) 2017/1123 marginesy pozostawione poniżej pułapów WRF na środki na zobowiązania stanowią łączny margines WRF na zobowiązania, który zostanie udostępniony poza pułapami określonymi w WRF na lata 2016–2020, na cele polityki związane ze wzrostem gospodarczym i zatrudnieniem, w szczególności zatrudnieniem młodzieży oraz z migracją i bezpieczeństwem.

W ostatecznym budżecie na 2019 r. dostępny margines w ramach pułapu zobowiązań wynosi 1 291,1 mln EUR. Zobowiązania na instrumenty szczególne (w tym wykorzystanie GMC i marginesu na nieprzewidziane wydatki) nie są uwzględniane, ponieważ są one realizowane poza pułapami WRF.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie WRF do obliczenia GMC stosuje się roczny deflator w wysokości 2 %. Kwota pozostałego marginesu z 2019, która zostanie udostępniona na 2020 r., odpowiada kwocie 1 316,9 mln EUR w cenach bieżących. Kwota GMC w cenach z 2011 r. odpowiada kwocie 1 101,9 mln EUR.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe informacje dotyczące obliczania GMC na 2019 r.:

Łączny margines na zobowiązania – 2019

 mln EUR

Pułap środków na zobowiązania 2019

164 123,0

Całkowite zatwierdzone środki – budżet 2019

166 189,2

w tym instrumenty szczególne:

3 357,3

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej

343,6

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

175,7

Rezerwa na pomoc nadzwyczajną

351,5

Instrument elastyczności

1 164,3

Margines na nieprzewidziane wydatki

-253,9

GMC uruchomiony w 2019 r.

1 576,0

Łączny margines na zobowiązania 2019 (ceny bieżące)

1 291,1

Łączny margines na zobowiązania 2019 (ceny z 2011 r.)

1 101,9

GMC z 2019 r. dostępny w 2020 r. (ceny bieżące)

1 316,9

Obecnie do dyspozycji pozostaje część GMC z 2018 r. (1 075,5 mln EUR w cenach z 2020 r.). Ogólna dostępność GMC w 2020 r. wynosi zatem 2 392,4 mln EUR (w cenach z 2020 r.).

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane dotyczące dostępności i wykorzystania GMC od 2014 r.:

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Margines na zobowiązania dostępny na koniec roku (potwierdzony przez roczne dostosowanie techniczne)

521,9

1 383,2

2 090,2

1 115,5

1 390,9

1 291,1

 

Dostępny roczny GMC

0,0

0,0

1 953,9

3 571,1

2 802,4

2 894,7

2 662,0

GMC 2014

-

-

543,0

0,0

0,0

0,0

0,0

GMC 2015

-

-

1 410,9

1 439,1

0,0

0,0

0,0

GMC 2016

-

-

-

2 132,0

1 664,6

315,4

0,0

GMC 2017

-

-

-

-

1 137,8

1 160,6

0,0

GMC 2018

-

-

-

-

-

1 418,7

1 345,1

GMC 2019

-

-

-

-

-

-

1 316,9

Roczne wykorzystanie GMC

0,0

0,0

-543,0

-1 939,1

-1 355,6

-1 576,0

-269,6

GMC 2014

-

-

-543,0

0,0

0,0

0,0

0,0

GMC 2015

-

-

0,0

-1 439,1

0,0

0,0

0,0

GMC 2016

-

-

-

-500,0

-1 355,6

-315,4

0,0

GMC 2017

-

-

-

-

0,0

-1 160,6

0,0

GMC 2018

-

-

-

-

-

-100,0

-269,6

GMC 2019

-

-

-

-

-

-

Pozostały GMC na koniec roku

0,0

0,0

1 410,9

1 632,0

1 446,8

1 318,7

2 392,4

GMC 2014

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

GMC 2015

-

-

1 410,9

0,0

0,0

0,0

0,0

GMC 2016

-

-

-

1 632,0

309,0

0,0

0,0

GMC 2017

-

-

-

-

1 137,8

0,0

0,0

GMC 2018

-

-

-

-

-

1 318,7

1 075,5

GMC 2019

-

-

-

-

-

-

1 316,9

(1)    Dz.U. L 163 z 24.6.2017, s. 1.
(2)      COM(2019) 310 final z 15.5.2019.