9.4.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 123/82


Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia lotnicze po zakończeniu okresu przejściowego, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej”

[COM(2020) 827 final – 2020/0363 (COD)]

(2021/C 123/15)

Wnioski o konsultację

Rada Unii Europejskiej, 11.12.2020

Parlament Europejski, 14.12.2020

Podstawa prawna

Art. 100 ust. 2 i art. 304 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Sekcja odpowiedzialna

Sekcja Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego

Data przyjęcia na sesji plenarnej

27.1.2021

Sesja plenarna nr

557

Wynik głosowania

(za/przeciw/wstrzymało się)

Jednomyślność

Uznawszy, że treść wniosku jest w zupełności zadowalająca i nie wymaga żadnego komentarza ze strony EKES-u, na 557. sesji plenarnej w dniach, 27 i 28 stycznia 2021 r. (posiedzenie z 27 stycznia) Komitet jednogłośnie postanowił wydać pozytywną opinię na temat proponowanego tekstu.

Bruksela, dnia 27 stycznia 2021 r.

Christa SCHWENG

Przewodnicząca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego