7.6.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 192/23


Ogłoszenie skierowane do niektórych osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

(2019/C 192/07)

Poniższe informacje przeznaczone są do wiadomości następujących osób: Alexander Mihailovich NOSATOV (nr 27), Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (nr 47), Igor Sergeievich SHEVCHENKO (nr 61), Igor PLOTNITSKY (nr 70), Vladimir Petrovich KONONOV (nr 97), Andrey Yurevich PINCHUK (nr 100), Oleg Vladimirovich BEREZA (nr 101), Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (nr 130), Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO (nr 132), Eduard Aleksandrovich BASURIN (nr 137) Alexandr Vasilievich SHUBIN (nr 138), Sergey Yurevich IGNATOV (nr 140), Aleksandr Yurievich TIMOFEEV (nr 142), Olga Igorevna BESEDINA (nr 145), Aleksandr Yurevich PETUKHOV (nr 164), Olga Valerievna POZDNYAKOVA (nr 167) i Vladimir Yurievich VYSOTSKIY (nr 173), oraz następujących podmiotów: State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Production-Agrarian Union »Massandra«” (jednolite przedsiębiorstwo państwowe Republiki Krymu „Stowarzyszenie Produkcyjno-Rolne »Massandra«” (nr 18), Batalion „Sparta” (nr 30), Batalion „Oplot” (nr 34) i Batalion „Kałmius” (nr 35) – czyli osób i podmiotów figurujących w w załączniku do decyzji Rady 2014/145/WPZiB (1) oraz w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 (2) w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

Rada rozważa utrzymanie środków ograniczających wobec wyżej wymienionych osób i podmiotów wraz z nowymi uzasadnieniami. Niniejszym informuje się wspomniane osoby i podmioty, że mogą złożyć do Rady wniosek o uzyskanie przewidzianych uzasadnień umieszczenia w wykazie; wniosek taki należy złożyć do dnia 14 czerwca 2019 r. na poniższy adres:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16.

(2)  Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6.