18.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 355/1


Publikacja na podstawie art. 179 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)

(2019/C 355/01)

Państwo członkowskie

Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny

Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

BELGIA

1.

Architekci i przedsiębiorcy

Akt prawny/przepis prawny: Art. 8 § 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1963 r. o utworzeniu stowarzyszenia architektów (15 lipca 1963 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 5 lipca 1963 r.

Art. 8, § 2 ust. 2, 3 i 4

Kiedy obywatele państw członkowskich przenoszą się, w ramach swobody świadczenia usług, po raz pierwszy do Belgii w celu tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu architekta, muszą uprzednio przekazać Stowarzyszeniu Architektów pisemne oświadczenia zawierające informacje na temat ochrony ubezpieczeniowej lub innych środków ochrony osobistej lub zbiorowej w odniesieniu do odpowiedzialności zawodowej, w tym w szczególności certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej obejmującego odpowiedzialność za dziesięć lat. Taki certyfikat może wydać ubezpieczyciel w innych państwie członkowskim, jeżeli na certyfikacie stwierdzono, że ubezpieczyciel spełnia przepisy ustawowe i wykonawcze w Belgii w zakresie szczegółowych zasad i zakresu ochrony. Stowarzyszenie architektów rejestruje takich obywateli w rejestrze usługodawców. Oświadczenie należy przedkładać corocznie, jeżeli w danym roku usługodawca zamierza świadczyć w Belgii usługi tymczasowo lub okazjonalnie. Usługodawca może przekazać oświadczenie w dowolny sposób.

Wraz z rozpoczęciem świadczenia usług lub w przypadku wystąpienia istotnej zmiany do oświadczenia należy dołączyć:

[…]

2)

certyfikat potwierdzający, że jego posiadacz uzyskał jeden z dyplomów, certyfikatów lub innego rodzaju potwierdzeń posiadania kwalifikacji, o których mowa w art. 1 §§ 2 – 2/3 ustawy z dnia 20 lutego 1939 r. w sprawie ochrony tytułu zawodowego i zawodu architekta.

 

2.

Łowiectwo

Akt prawny/przepis prawny: Dekret królewski z dnia 15 lipca 1963 r. w sprawie ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej do celów uzyskania pozwolenia na noszenie broni myśliwskiej lub uprawień do wykonywania polowania.

(Art. 1) (1 stycznia 1964 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 3 sierpnia 1963 r.

Art. 4 ust. 1

Ubezpieczyciel, jego prawny przedstawiciel lub jego punkt kontaktowy w Belgii wydaje osobie ubezpieczonej certyfikat ubezpieczenia zawierający daty wejścia w życie oraz wygaśnięcia ochrony, który potwierdza, że ochrona udzielana jest na warunkach przewidzianych w niniejszym dekrecie.

 

3.

Łowiectwo

Akt prawny/przepis prawny: Decyzja rządu flamandzkiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. dotycząca organizacji administracyjnej polowań w Regionie Flamandzkim (art. 19) (1 lipca 2014 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 12 czerwca 2014 r.

Art. 20

Ubezpieczyciel, jego prawny przedstawiciel lub jego punkt kontaktowy w Belgii wydaje osobie ubezpieczonej certyfikat ubezpieczenia zawierający daty wejścia w życie oraz wygaśnięcia ochrony, który potwierdza, że ochrona udzielana jest na warunkach przewidzianych w niniejszej decyzji.

 

4.

Środowisko

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa z dnia 12 lipca 2009 r. zatwierdzająca międzynarodową konwencję o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi z 2001 r., a także załącznik do ustawy sporządzony w Londynie dnia 23 marca 2001 r. (art. 7 ust. 1 Konwencji) (9 listopada 2009 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 3 października 2009 r., wydanie drugie

Art. 7 ust. 2

Certyfikat zaświadczający, że ubezpieczenie lub inne zabezpieczenie finansowe jest w mocy zgodnie z przepisami niniejszej konwencji, wydawany będzie wszystkim statkom po ustaleniu przez właściwą władzę państwa-strony, że wymagania określone w ustępie 1 zostały spełnione. W przypadku statku zarejestrowanego w państwie stronie certyfikat taki zostanie wydany lub poświadczony przez właściwe władze państwa, w którym jest on zarejestrowany; natomiast w przypadku statku niezarejestrowanego w żadnym z państw-stron certyfikat może zostać wydany przez właściwą władzę któregokolwiek z państw-stron. Certyfikat będzie sporządzony zgodnie z wzorem określonym w załączniku do niniejszej konwencji i będzie zawierał następujące dane:

a)

nazwa statku, numer identyfikacyjny lub oznaczenie identyfikacyjne oraz port macierzysty;

b)

imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności zarejestrowanego właściciela;

c)

numer identyfikacyjny statku wg IMO;

d)

rodzaj i okres ważności zabezpieczenia;

e)

imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności ubezpieczyciela lub innej osoby udzielającej zabezpieczenia oraz – w stosownych przypadkach – adres placówki, gdzie ubezpieczenie albo zabezpieczenie zostało wystawione;

f)

okres ważności certyfikatu, nie dłuższy niż okres ważności ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia.

 

5.

Obiekty użyteczności publicznej

Akt prawny/przepis prawny: Dekret Królewski z dnia 5 sierpnia 1991 r. wprowadzający art. 8, 8bis i 9 ustawy z dnia 30 lipca 1979 r. (1 marca 1992 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 30 sierpnia 1991 r.

Art. 7

Podczas zawierania umowy ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń wydaje ubezpieczającemu certyfikat, którego wzór zawarto w załączniku.

Duplikat certyfikatu przesyła się do burmistrza gminy, w którym znajduje się obiekt użyteczności publicznej.

 

6.

Obiekt jądrowy

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa z dnia 22 lipca 1985 r. w sprawie odpowiedzialności cywilnej w dziedzinie energii jądrowej (art. 8 ust. 1 i art. 10 ust. 1) (10 września 1985 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 31 sierpnia 1985 r.

Art. 15

Każdy przewoźnik substancji jądrowych posiada certyfikat wydany przez ubezpieczyciela lub gwaranta finansowego, który wniósł zabezpieczenie potwierdzające, że przepisy art. 8 zostały spełnione, lub certyfikat wydany w imieniu ubezpieczyciela lub gwaranta finansowego, który wniósł takie zabezpieczenie. Taki certyfikat musi spełniać warunki określone w art. [1 i art. 4 lit. d) pkt 1] konwencji paryskiej.

Król określa szczegółowe zasady wdrażania niniejszego artykułu.

Art. 4 lit. c) konwencji paryskiej

c)

Osoba eksploatująca odpowiedzialna zgodnie z niniejszą Konwencją przekazuje przewoźnikowi certyfikat wydany przez ubezpieczyciela lub innego gwaranta finansowego wnoszącego zabezpieczenie wymagane zgodnie z art. 10 lub w jego imieniu. Umawiająca się strona może jednak wyłączyć ten obowiązek w odniesieniu do przewozu, który w całości odbywa się na jej terytorium. Certyfikat zawiera nazwę i adres osoby eksploatującej oraz kwotę, rodzaj i okres obowiązywania zabezpieczenia, a osoba, która wydała certyfikat lub w której imieniu wydano certyfikat, nie może zakwestionować tych informacji. Certyfikat zawiera również informacje na temat substancji jądrowych oraz przewozu, do których ma zastosowanie zabezpieczenie, oraz oświadczenie właściwych organów publicznych potwierdzające, że wskazana osoba jest osobą eksploatującą w rozumieniu Konwencji.

 

7.

Pośrednictwo

Akt prawny/przepis prawny: Dekret królewski z dnia 25 marca 1996 r. wprowadzający ustawę z dnia 27 marca 1995 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego oraz dystrybucji ubezpieczeń (art. 3 ust. 4 i 5) (3 kwietnia 1996 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 3 kwietnia 1996 r.

Art. 3

Aby złożyć ważny wniosek o wpis do rejestru pośredników ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, wnioskodawca będący osobą fizyczną musi dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

[…]

4)

a)

certyfikat wydany przez zakład ubezpieczeń lub instytucję kredytową, które zgodnie z rozdziałem VI niniejszego dekretu udzieliły zabezpieczenia lub gwarancji bankowej;

b)

w przypadku pośredników ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych, którzy są zwolnieni z obowiązku posiadania zapieczenia lub gwarancji bankowej, dokument potwierdzający, że zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji, pośrednik ubezpieczeniowy lub pośrednik reasekuracyjny, dla których prowadzą działalność, zobowiązuje się podjąć działania w przypadku niewykonania zobowiązania przez pośredników ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych;

5)

a)

certyfikat wydany przez zakład ubezpieczeń, z którym zgodnie z rozdziałem VII niniejszego dekretu zawarto umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej;

b)

w przypadku pośredników ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych, którzy są zwolnieni z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej, certyfikat wydany przez zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji lub innych pośredników ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych, w tym instytucje kredytowe, dla których lub w imieniu których prowadzą działalność, potwierdzający, że przejmują odpowiedzialność za pośredników ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

 

8.

Pośrednictwo

Akt prawny/przepis prawny: Dekret królewski z dnia 17 lutego 2005 r. ustalający normy w zakresie rejestracji osób prowadzących działalność obejmującą polubowne odzyskiwanie wierzytelności oraz gwarancji, jakie muszą posiadać takie osoby (art. 2 § 1 ust. 3) (1 kwietnia 2005 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 16 marca 2005 r.

Art. 3 § 2

Windykator, o którym mowa we wniosku o rejestrację, numer ich przedsiębiorstwa lub dane, które zawierają informacje, o których mowa w art. 2 § 1 ust. 1 pkt 2, jeżeli ma on siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i przedstawia certyfikat z zakładu ubezpieczeń, z którym zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli wyraźnie stwierdzono, że umowa ubezpieczeniowa spełnia warunki określone w niniejszym dekrecie.

Na wniosek właściwych urzędników z Dyrekcji Generalnej ds. Regulacji i Organizacji Rynku Federalnego Urzędu ds. Gospodarki, MŚP, samozatrudnionych i energii windykator ma obowiązek przedłożyć im kopię umowy ubezpieczeniowej i przedstawić dowód wpłacenia składki.

 

9.

Pośrednictwo

Akt prawny/przepis prawny: Dekret królewski z dnia 1 lipca 2006 r. wprowadzający ustawę z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie pośrednictwa bankowego i pośrednictwa w zakresie usług inwestycyjnych oraz dystrybucji instrumentów finansowych (art. 11) (1 lipca 2006 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 6 lipca 2006 r.

Art. 3 ust. 4

Aby złożyć ważny wniosek o wpis do rejestru pośredników bankowych i pośredników w zakresie usług inwestycyjnych, wnioskodawca będący osobą fizyczną musi dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

[…]

4)

certyfikat wydany przez zakład ubezpieczeń, z którym zawarto umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej zgodnie z przepisami rozdziału V, który potwierdza, że ubezpieczenie spełnia wymogi określone w art. 11; w przypadku pośredników bankowych i pośredników w zakresie usług inwestycyjnych, którzy zgodnie z art. 8 ust. 1 i 5 ustawy są zwolnieni z obowiązku zawierania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej, certyfikat wydany przez jednostkę lub jednostki regulowane, dla których prowadzą działalność, w którym jednostka lub jednostki oświadczają, że nieodwołalnie i bezwarunkowo przejmują obowiązki pośrednika w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

 

10.

Pośrednictwo

Akt prawny/przepis prawny: Dekret królewski z dnia 8 lipca 2014 r. wprowadzający ustawę z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie statusu i kontroli niezależnych doradców finansowych i prowadzenia konsultacji w zakresie planowania finansowego przez jednostki regulowane oraz zmieniający kodeks spółek handlowych i ustawę z dnia 2 sierpnia 2002 r. o nadzorze nad sektorem finansowym i usługami finansowymi (art. 9) (1 listopada 2014 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Art. 3 ust. 4

Aby złożyć ważny wniosek o zezwolenie na pracę jako niezależny doradca finansowy, wnioskodawca będący osobą fizyczną musi przekazać FSMA następujące dokumenty i informacje:

[…]

4)

certyfikat wydany przez zakład ubezpieczeń, z którym zawarto umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej, który potwierdza, że ubezpieczenie spełnia wymogi określone w art. IV;

Art. 4 ust. 6

Aby złożyć ważny wniosek o zezwolenie na pracę jako niezależny doradca finansowy, wnioskodawca będący osobą prawną musi przekazać FSMA następujące dokumenty i informacje:

[…]

6)

certyfikat wydany przez zakład ubezpieczeń, z którym zawarto umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej, który potwierdza, że ubezpieczenie spełnia wymogi określone w art. IV.

 

11.

Pośrednictwo

Akt prawny/przepis prawny: Dekret królewski z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wykonania tytułu 4 rozdział 4 księgi VII kodeksu prawa gospodarczego (art. 11) (1 listopada 2015 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 5 listopada 2015 r.

Art. 4 ust. 11

Bez uszczerbku dla prawa FSMA do żądania dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne do oceny dokumentacji, w celu złożenia ważnego wniosku o zatwierdzenie jako kredytodawca wnioskodawca powinien zawrzeć we wniosku następujące informacje i załączyć następujące dokumenty:

[…]

11)

oświadczenie, czy kredytodawca będzie prowadził działalność jako pośrednik kredytowy i, w stosownych przypadkach, certyfikat wydany przez zakład ubezpieczeń, z którym zawarto umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej zgodnie z art. VII.180 § 2 ust. 1 i 4 lub art. VII.184 § 1 ust. 2 i 4 kodeksu prawa gospodarczego, który potwierdza, że ubezpieczenie spełnia warunki określone w rozdziale IV.

Art. 7 ust. 10

Bez uszczerbku dla prawa FSMA do żądania dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne do oceny dokumentacji, w celu złożenia ważnego wniosku o rejestrację jako pośrednik kredytowy w kategorii brokerów pożyczkowych, agentów lub subagentów wnioskodawca będący osobą fizyczną musi zawrzeć we wniosku następujące informacje i załączyć następujące dokumenty:

[…]

10)

z zastrzeżeniem przepisu zawartego w art. 11 certyfikat wydany przez zakład ubezpieczeń, z którym zawarto umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej zgodnie z art. VII.181 § 1 ust. 1 i 3 lub art. VII.186 § 1 ust. 1 i 3 kodeksu prawa gospodarczego, który potwierdza, że ubezpieczenie spełnia warunki określone w rozdziale IV.

Art. 9 ust. 7

Bez uszczerbku dla prawa FSMA do żądania dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne do oceny dokumentacji, w celu złożenia ważnego wniosku o rejestrację jako pośrednik w zakresie kredytu konsumenckiego w kategorii agentów pomocniczych wnioskodawca powinien zawrzeć we wniosku następujące informacje i załączyć następujące dokumenty:

7)

certyfikat wydany przez zakład ubezpieczeń, z którym [zawarto] umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej.

 

12.

Bezpieczeństwo i ochrona

Akt prawny/przepis prawny: Dekret królewski z dnia 2 września 2013 r. określający warunki uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie bezpieczeństwa na morzu (art. 3 ust. 3) (4 października 2013 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 30 stycznia 2013 r.

Art. 3 ust. 3

Wniosek o zezwolenie składany przez przedsiębiorstwo posiadające siedzibę w Belgii zawiera następujące dokumenty i informacje:

[…]

3)

ważny certyfikat ubezpieczenia dotyczący ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i kontraktowej przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za bezpieczeństwo na morzu przewidzianego w art. 3 ustawy, którego wzór zawarto w dekrecie królewskim z dnia 27 czerwca 1991 r. określającego zasady dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstw odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo na morzu.

 

13.

Bezpieczeństwo i ochrona

Akt prawny/przepis prawny: Dekret królewski z dnia 12 listopada 2017 r. określający zasady dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstw odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo na morzu (art. 3) (24 listopada 2017 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 24 listopada 2017 r.

Art. 2

Jeżeli ubezpieczony jest przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo lub osobą prawną lub fizyczną organizującą usługi bezpieczeństwa wewnętrznego lub usługi związane z bezpieczeństwem, podczas zawierania umowy ubezpieczeniowej przedkłada administracji certyfikat ubezpieczenia sporządzony zgodnie z wzorem zawartym w załączniku 1.

Jeżeli ubezpieczony jest przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na morzu, podczas zawierania umowy ubezpieczeniowej przedkłada administracji certyfikat ubezpieczenia sporządzony zgodnie z wzorem zawartym w załączniku 2.

 

14.

Hałdy

Akt prawny/przepis prawny: Dekret ministerialny z dnia 22 października 1985 r. zatwierdzający formę i określający treść wniosków o pozwolenie na odzyskiwanie hałd (art. 6 ust. 1 akapit ostatni) (18 listopada 1985 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 8 listopada 1985 r.

Art. 6 ust. 1 akapit ostatni

Oświadczenie przedsiębiorstwa, że wnioskodawca jest objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej obejmującym wszelkie szkody na osobie i szkody materialne, które mogą powstać w wyniku planowanej działalności.

 

15.

Transport

Akt prawny/przepis prawny: Międzynarodowa konwencja o usuwaniu wraków (art. 12 ust. 1) (28 lipca 2017 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 18 lipca 2017 r.

Art. 12 ust. 2–5

2)

Certyfikat zaświadczający, że ubezpieczenie lub inne zabezpieczenie finansowe jest w mocy zgodnie z przepisami niniejszej konwencji, wydawany będzie wszystkim statkom o pojemności brutto 300 i większej przez odpowiedni organ państwa, w którym zarejestrowany jest statek, po ustaleniu, że wymagania określone w ustępie 1 zostały spełnione. W przypadku statku zarejestrowanego w państwie stronie certyfikat taki zostanie wydany lub poświadczony przez właściwe władze państwa, w którym jest on zarejestrowany; natomiast w przypadku statku niezarejestrowanego w żadnym z państw-stron certyfikat może zostać wydany przez właściwą władzę któregokolwiek z państw-stron. Certyfikat ubezpieczenia obowiązkowego będzie sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do niniejszej konwencji i będzie zawierał następujące dane:

a)

nazwa statku, numer identyfikacyjny lub oznaczenie identyfikacyjne oraz port macierzysty;

b)

pojemność brutto statku;

c)

imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności zarejestrowanego właściciela;

d)

numer identyfikacyjny statku wg IMO;

e)

rodzaj zabezpieczenia i okres jego ważności;

f)

imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności lub innej osoby udzielającej zabezpieczenia oraz – w stosownych przypadkach – adres placówki, gdzie ubezpieczenie albo zabezpieczenie zostało wystawione; oraz

g)

okres ważności certyfikatu, nie dłuższy niż okres ważności ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia.

 

16.

Transport

Akt prawny/przepis prawny: Uchwała rządu Walonii z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 18 października 2007 r. w sprawie usług taksówkowych i usług wynajmu samochodów z kierowcą (art. 4 §1 ust. 3 i 127) (8 września 2009 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 8 września 2009 r.

Art. 4 §2 tiret trzecie

Wnioskodawca udowadnia swoją wypłacalność,

[…]

w odniesieniu do wymogu zawartego w § 1 ust. 3 za pomocą certyfikatu wydanego przez odpowiedni zakłady ubezpieczeń.

Art. 27 ust. 4

Na pokładzie wszystkich pojazdów muszą znajdować się co najmniej następujące dokumenty:

[…]

4)

certyfikat wydany przez ubezpieczyciela potwierdzający, że pojazd jest ubezpieczony podczas przewozu osób za wynagrodzeniem, zgodny ze wzorem zawartym w załączniku 3 do niniejszej uchwały.

 

17.

Transport

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa z dnia 30 stycznia 2012 r. regulująca kwestie, o których mowa w art. 78 ustawy w sprawie ubezpieczenia armatorów od roszczeń morskich (art. 5) (12 marca 2012 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 2 marca 2012 r.

Art. 7

Posiadanie ubezpieczenia, o którym mowa w art. 5, potwierdzane jest jednym lub kilkoma certyfikatami wydanymi przez jego wystawcę i znajdującymi się na statku.

Certyfikaty wydawane przez wystawcę ubezpieczenia zawierają następujące informacje:

1)

nazwa statku, jego numer IMO i port macierzysty;

2)

imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności właściciela statku;

3)

rodzaj i okres ubezpieczenia;

4)

imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności wystawcy ubezpieczenia oraz, w stosownych przypadkach, miejsce ustanowienia ubezpieczenia.

 

18.

Transport

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. zatwierdzająca Protokół z 2002 r. do Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, 1974, sporządzona w Londynie w dniu 1 listopada 2002 r. (art. 4a ust. 1 Konwencji z dnia 13 grudnia 1974 r.) (21 kwietnia 2014 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Art. 4a ust. 2

Certyfikat zaświadczający, że ubezpieczenie lub inne zabezpieczenie finansowe jest w mocy zgodnie z przepisami niniejszej konwencji, wydawany będzie wszystkim statkom po ustaleniu przez właściwą władzę państwa-strony, że wymagania określone w ustępie 1 zostały spełnione. W przypadku statku zarejestrowanego w państwie stronie certyfikat taki zostanie wydany lub poświadczony przez właściwe władze państwa, w którym jest on zarejestrowany; natomiast w przypadku statku niezarejestrowanego w żadnym z państw-stron certyfikat może zostać wydany przez właściwą władzę któregokolwiek z państw-stron. Certyfikat będzie sporządzony zgodnie z wzorem określonym w załączniku do niniejszej konwencji i będzie zawierał następujące dane:

a)

nazwa statku, numer identyfikacyjny lub oznaczenie identyfikacyjne oraz port macierzysty;

b)

imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności przewoźnika, który faktycznie wykonuje całość lub część przewozu;

c)

numer identyfikacyjny statku wg IMO;

d)

rodzaj i okres ważności zabezpieczenia;

e)

imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności ubezpieczyciela lub innej osoby wystawiającej zabezpieczenie finansowe oraz w stosownych przypadkach siedzibę, w której ubezpieczenie lub inne zabezpieczenie finansowe zostały ustanowione; oraz

f)

okres ważności świadectwa, który nie może przekraczać okresu ważności ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia finansowego.

 

19.

Transport

Akt prawny/przepis prawny: Dekret królewski z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie drogowego przewozu osób (art. 35 §1 pkt 2) (1 września 2014 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 15 lipca 2014 r.

Art. 35 §1 pkt 2

Zdolność finansową, o której mowa w art. 17 § 2 ustawy, udowadnia się za pomocą certyfikatu wydanego przez co najmniej jeden z poniższych organów, wskazującego, że organ ten udzielił przedsiębiorstwu solidarnej gwarancji:

[…]

2)

zakład ubezpieczeń upoważniony na mocy ustawy z dnia 9 lipca 1975 r. w sprawie nadzoru zakładów ubezpieczeń.

 

20.

Transport

Akt prawny/przepis prawny: Dekret królewski z dnia 16 kwietnia 2018 r. określający warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do używania pojazdów silnikowych (12 maja 2018 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 2 maja 2018 r.

Art. 4

Certyfikat ubezpieczenia, o którym mowa w art. 7 § 1 wspomnianej wyżej ustawy z dnia 21 listopada 1989 r., musi zawierać informacje potwierdzające, że udzielana gwarancja obejmuje co najmniej na zdarzenia mające miejsce na terytorium:

1)

wszystkich państw, o których mowa w art. 3 ust. 1 dekretu królewskiego z dnia 13 lutego 1991 r. w sprawie wejścia w życie i wdrożenia ustawy z dnia 21 listopada 1989 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do wykorzystania pojazdów silnikowych; oraz

2)

Maroka;

3)

Tunezji; oraz

4)

Turcji.

BUŁGARIA

1.

Obowiązkowe ubezpieczenie od wypadków dla pasażerów podróżujących pojazdami transportu publicznego

Akt prawny/przepis prawny: Art. 35 rozporządzenia nr 49 z dnia 16 października 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zgodnie z art. 461 ust. 2 Kodeksu ubezpieczeniowego oraz w sprawie procedury rozstrzygania sporów dotyczących odszkodowania za szkody na pojazdach silnikowych.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Kodeks ubezpieczeniowy (Promulgated, SG nr 102/29.12.2015, s. 195) (obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.; ze zmianami, SG nr 24/16.03.2018, SG nr 27/27.03.2018)

Treść certyfikatu ubezpieczenia:

nazwa handlowa ubezpieczyciela;

siedziba statutowa oraz adres siedziby zarządu ubezpieczyciela; ubezpieczyciele z państw trzecich prowadzący działalność za pośrednictwem oddziału w Republice Bułgarii podają również siedzibę statutową i adres siedziby zarządu ubezpieczyciela w państwie trzecim oraz oddziału w Republice Bułgarii;

numer aktu prawnego dotyczącego właściwego organu, na podstawie którego wydano licencję na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej; ubezpieczyciele z państw trzecich prowadzący działalność za pośrednictwem oddziału w Republice Bułgarii podają numer aktu prawnego dotyczącego właściwego organu obok siedziby statutowej ubezpieczyciela w państwie trzecim oraz numer aktu prawnego dotyczącego właściwego organu w Republice Bułgarii;

jednolity kod identyfikacyjny w przypadku ubezpieczycieli posiadających siedzibę statutową w Republice Bułgarii, odpowiednio numer rejestracji w rejestrze handlowym lub podobnym rejestrze ubezpieczycieli posiadających zarejestrowane biuro w państwie członkowskim lub państwie trzecim;

nazwa i adres, odpowiednio: nazwa handlowa, siedziba statutowa, adres siedziby zarządu oraz jednolity kod identyfikacyjny przedsiębiorstwa prowadzącego przewóz osób za pomocą publicznych środków transportu;

nazwa i adres, odpowiednio nazwa handlowa, siedziba statutowa, adres siedziby zarządu oraz jednolity kod identyfikacyjny ubezpieczonego;

numer seryjny polisy;

przedmiot umowy ubezpieczeniowej;

ryzyka ubezpieczeniowe objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy, w tym data rozpoczęcia i zakończenia okresu ubezpieczenia oraz okres ochrony ubezpieczeniowej;

kwota ubezpieczenia lub metoda jej obliczenia;

składka ubezpieczeniowa lub metoda jej obliczenia oraz warunki jej płatności;

nazwa i adres pośrednika ubezpieczeniowego, jeżeli umowa jest zawierana przez pośrednika, a w przypadku agentów ubezpieczeniowych także numer ich dokumentu identyfikacyjnego;

data i miejsce podpisania umowy;

podpisy stron umowy;

okres ważności ubezpieczenia (art. 35 rozporządzenia nr 49).

 

2.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla organizatorów turystyki

Akt prawny/przepis prawny: Art. 84 ust. 1 pkt 3 ustawy o turystyce

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o turystyce, Promulgated, Dziennik Urzędowy nr 30/26.03.2013, s. 3 (obowiązująca od dnia 26 marca 2013 r.; ze zmianami i suplementami, SG nr 37/4.05.2018, obowiązującymi od dnia 4 maja 2018 r.)

Treść certyfikatu ubezpieczenia:

nazwa, siedziba prawna i siedziba zarządu, adres i numer telefonu ubezpieczyciela;

ochrona ubezpieczeniowa;

suma ubezpieczenia;

numer polisy ubezpieczeniowej;

data polisy ubezpieczeniowej.

 

3.

Obowiązkowa ochrona ubezpieczeniowa obejmująca odpowiedzialność przedsiębiorcy umożliwiającego świadczenie powiązanych usług turystycznych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 84 ust. 1 pkt 3 ustawy o turystyce

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o turystyce, Promulgated, Dziennik Urzędowy nr 30/26.03.2013, s. 3 (obowiązująca od dnia 26 marca 2013 r.; ze zmianami i suplementami, SG nr 37/4.05.2018, obowiązującymi od dnia 4 maja 2018 r.)

Treść certyfikatu ubezpieczenia:

nazwa, siedziba prawna i siedziba zarządu, adres i numer telefonu ubezpieczyciela;

ochrona ubezpieczeniowa;

suma ubezpieczenia;

numer polisy ubezpieczeniowej;

data polisy ubezpieczeniowej.

 

4.

Obowiązkowe ubezpieczenie statku w przypadku wypożyczenia jednostki pływającej

Akt prawny/przepis prawny: Art. 259 ust. 1 Kodeksu żeglugi handlowej

Odesłanie do dziennika urzędowego: Kodeks żeglugi handlowej, Promulgated, Dziennik Urzędowy nr 55/14.07.1970 i nr 56/17.07.1970 (obowiązujący od dnia 1 stycznia 1971 r.; ze zmianami, SG nr 28/29.03.2018)

Polisa ubezpieczeniowa (certyfikat ubezpieczenia) obejmuje klauzule dotyczące:

1)

przedmiotu ubezpieczenia (interesu ubezpieczeniowego), a w przypadku przewozu towarów – nazwy jednostki pływającej;

2)

kwoty ubezpieczenia;

3)

zdarzeń objętych ubezpieczeniem;

4)

okresu ubezpieczenia;

5)

rejsu oraz portów pośrednich, do których jednostka pływająca zawinie przed dotarciem do portu przeznaczenia;

6)

miejsca i daty wystawienia polisy;

7)

ubezpieczonego;

8)

8. wyznaczenia ubezpieczyciela oraz podpisu jego przedstawiciela.

 

5.

Obowiązkowe ubezpieczenie morskiego dłużnika hipotecznego od niebezpieczeństw na morzu

Akt prawny/przepis prawny: Art. 259 ust. 1 Kodeksu żeglugi handlowej

Odesłanie do dziennika urzędowego: Kodeks żeglugi handlowej, Promulgated, Dziennik Urzędowy nr 55/14.07.1970 i nr 56/17.07.1970 (obowiązujący od dnia 1 stycznia 1971 r.; ze zmianami, SG nr 28/29.03.2018)

Polisa ubezpieczeniowa (certyfikat ubezpieczenia) obejmuje klauzule dotyczące:

1)

przedmiotu ubezpieczenia (interesu ubezpieczeniowego), a w przypadku przewozu towarów – nazwy jednostki pływającej;

2)

kwoty ubezpieczenia;

3)

zdarzeń objętych ubezpieczeniem;

4)

okresu ubezpieczenia;

5)

rejsu oraz portów pośrednich, do których jednostka pływająca zawinie przed dotarciem do portu przeznaczenia;

6)

miejsca i daty wystawienia polisy;

7)

ubezpieczonego;

8)

wyznaczenia ubezpieczyciela oraz podpisu jego przedstawiciela.

 

6.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w przypadku wypożyczenia jednostki pływającej

Akt prawny/przepis prawny: Art. 259 ust. 1 Kodeksu żeglugi handlowej

Odesłanie do dziennika urzędowego: Kodeks żeglugi handlowej, Promulgated, Dziennik Urzędowy nr 55/14.07.1970 i nr 56/17.07.1970 (obowiązujący od dnia 1 stycznia 1971 r.; ze zmianami, SG nr 28/29.03.2018)

Polisa ubezpieczeniowa (certyfikat ubezpieczenia) obejmuje klauzule dotyczące:

1)

przedmiotu ubezpieczenia (interesu ubezpieczeniowego), a w przypadku przewozu towarów – nazwy jednostki pływającej;

2)

kwoty ubezpieczenia;

3)

zdarzeń objętych ubezpieczeniem;

4)

okresu ubezpieczenia;

5)

rejsu oraz portów pośrednich, do których jednostka pływająca zawinie przed dotarciem do portu przeznaczenia;

6)

miejsca i daty wystawienia polisy;

7)

ubezpieczonego;

8)

wyznaczenia ubezpieczyciela oraz podpisu jego przedstawiciela.

 

7.

Obowiązkowe ubezpieczenie roszczeń żeglugowych dotyczących jednostki pływającej

Akt prawny/przepis prawny: Art. 259 ust. 1 Kodeksu żeglugi handlowej

Odesłanie do dziennika urzędowego: Kodeks żeglugi handlowej, Promulgated, Dziennik Urzędowy nr 55/14.07.1970 i nr 56/17.07.1970 (obowiązujący od dnia 1 stycznia 1971 r.; ze zmianami, SG nr 28/29.03.2018)

Treść polisy ubezpieczeniowej (certyfikatu ubezpieczenia):

polisa ubezpieczeniowa (certyfikat ubezpieczenia) obejmuje klauzule dotyczące:

1)

przedmiotu ubezpieczenia (interesu ubezpieczeniowego), a w przypadku przewozu towarów – nazwy jednostki pływającej;

2)

kwoty ubezpieczenia;

3)

zdarzeń objętych ubezpieczeniem;

4)

okresu ubezpieczenia;

5)

rejsu oraz portów pośrednich, do których jednostka pływająca zawinie przed dotarciem do portu przeznaczenia;

6)

miejsca i daty wystawienia polisy;

7)

ubezpieczonego;

8)

wyznaczenia ubezpieczyciela oraz podpisu jego przedstawiciela.

CZECHY

DANIA

1.

Odpowiedzialność konsultanta za szkody z tytułu wykonywanej działalności Biegli rewidenci (revisorer)

Akt prawny/przepis prawny: § 3 ust. 1 pkt 6 duńskiej ustawy nr 1167 z dnia 9 września 2016 r. o zatwierdzonych rewidentach i firmach audytorskich

Odesłanie do dziennika urzędowego: Offentliggørelsesdato (DATA PUBLIKACJI): 17.09.2016

Rewidenci muszą zostać zatwierdzeni przez Duński Urząd ds. Działalności Gospodarczej, który wymaga przedstawienia dokumentacji ochrony ubezpieczeniowej.

Duński Urząd ds. Działalności Gospodarczej określa przepisy dotyczące treści umowy ubezpieczenia, w tym jego zakresu, charakteru i czasu obowiązywania.

 

2.

Odpowiedzialność konsultanta za szkody z tytułu wykonywanej działalności Pośrednicy ubezpieczeniowi

Akt prawny/przepis prawny: § 3 ust. 2 pkt 3 duńskiej ustawy nr 41 z dnia 22 stycznia 2018 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

Odesłanie do dziennika urzędowego: Offentliggørelsesdato: 23.01.2018

§ 2, por. § 5 dekretu nr 481 z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie brokerów ubezpieczeniowych, brokerów reasekuracyjnych, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładów ubezpieczeniowych świadczących ubezpieczenie akcesoriów oraz zabezpieczenia powierzonych środków i rozporządzania nimi.

Broker ubezpieczeniowy musi przedłożyć deklarację z zakładu ubezpieczeń lub banku z informacją na temat wymaganego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej. Formularz deklaracji przygotowuje Duński Urząd Nadzoru Finansowego (DFSA). Składając tę deklarację, zakład ubezpieczeń gwarantuje, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej jest zgodne z przepisami § 2.

Zgodnie z § 2 w deklaracji należy stwierdzić między innymi, że:

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej lub gwarancja zapewnia, aby za szkody, które spółka poniosła przez zaniedbanie, odpowiadał bezpośrednio ubezpieczyciel lub bank;

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej obejmuje działania spółki we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz w krajach, z którymi Wspólnota zawarła umowę związaną z finansami;

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej lub gwarancja obejmuje pokrycie anulowania łącznej sumy ubezpieczenia w przypadku gdy może ona się wyczerpać w wyniku jednego urazu lub wielu urazów w okresie roku objętego ubezpieczeniem (przywrócenie na podstawie polisy);

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej lub gwarancja obejmuje roszczenia odszkodowawcze zgłaszane w terminie 3 lat od rozwiązania umowy ubezpieczeniowej lub gwarancji, o ile nie podjęto żadnego nowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej w innym zakładzie ubezpieczeń lub zapewniono nową gwarancję dla pośrednika w innym banku z pełnym pokryciem retroaktywnym.

 

3.

Odpowiedzialność konsultanta za szkody z tytułu wykonywanej działalności: Doradca finansowy

Akt prawny/przepis prawny: § 3 ust. 2 pkt 4 ujednoliconej ustawy nr 1079 o doradcach finansowych i pośrednikach kredytu mieszkaniowego z dnia 5 lipca 2016 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Offentliggørelsesdato: 13.07.2016

§ 2 dekretu nr 653 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie doradców finansowych, doradców inwestycyjnych, pośredników kredytu mieszkaniowego, ochrony ubezpieczeniowej, programów gwarancji i rozporządzania powierzonymi środkami.

Doradca finansowy musi przedłożyć deklarację z zakładu ubezpieczeń (formularz przygotowany przez DFSA) z informacją na temat wymaganego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej. Składając tę deklarację, zakład ubezpieczeń gwarantuje, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej jest zgodne z przepisami §§ 2–5, por. § 5.

Zgodnie z §§ 2–3 w deklaracji należy stwierdzić między innymi, że:

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub gwarancja zapewnia, aby zakład ubezpieczeń lub bank ponosił bezpośrednią odpowiedzialność wobec poszkodowanego za poniesione przez niego szkody w przypadku roszczeń wysuniętych przez doradcę finansowego, doradcę inwestycyjnego lub pośrednika kredytu mieszkaniowego w przypadku wystąpienia zaniechań po stronie spółki lub podmiotu za nią odpowiedzialnego;

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej obejmuje działalność spółki w Danii;

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub gwarancja obejmuje roszczenia powstałe i zgłoszone w terminie 3 lat od rozwiązania umowy o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub gwarancji, o ile nie podjęto żadnego nowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w innym zakładzie ubezpieczeń lub zapewniono gwarancję dla spółki w innym banku z pełnym pokryciem retroaktywnym;

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub gwarancja obejmuje anulowanie łącznej sumy ubezpieczenia w przypadku, gdy może się ona wyczerpać w wyniku jednej lub wielu szkód poniesionych w roku objętym ubezpieczeniem (przywrócenie na podstawie polisy);

łączna suma ubezpieczenia wynosi co najmniej 1 500 000 DKK od roszczenia za rok objęty ubezpieczeniem i co najmniej 3 000 000 za wszystkie roszczenia w roku objętym ubezpieczeniem.

 

4.

Odpowiedzialność konsultanta za szkody z tytułu wykonywanej działalności Pośrednicy kredytu mieszkaniowego (boligkreditformidler)

Akt prawny/przepis prawny: § 3 ust. 2 pkt 4 ujednoliconej ustawy nr 1079 o doradcach finansowych i pośrednikach kredytu mieszkaniowego z dnia 5 lipca 2016 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Offentliggørelsesdato: 13.07.2016

§ 2 dekretu nr 653 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie doradców finansowych, doradców inwestycyjnych, pośredników kredytu mieszkaniowego, ochrony ubezpieczeniowej, programów gwarancji i rozporządzania powierzonymi środkami.

Pośrednik kredytu mieszkaniowego musi przedłożyć deklarację z zakładu ubezpieczeń (formularz przygotowany przez DFSA) z informacją na temat wymaganego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej Składając tę deklarację, zakład ubezpieczeń gwarantuje, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej jest zgodne z przepisami §§ 2–5, por. § 5.

Zgodnie z §§ 2–3 w deklaracji należy stwierdzić między innymi, że:

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub gwarancja zapewnia, aby zakład ubezpieczeń lub bank ponosił bezpośrednią odpowiedzialność wobec poszkodowanego za poniesione przez niego szkody w przypadku roszczeń wysuniętych przez doradcę finansowego, doradcę inwestycyjnego lub pośrednika kredytu mieszkaniowego w wypadku wystąpienia zaniechań po stronie spółki lub podmiotu za nią odpowiedzialnego;

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub gwarancja obejmuje państwa wewnątrz Unii Europejskiej oraz państwa, z którymi Unia zawarła umowę finansową;

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub gwarancja obejmuje roszczenia zgłoszone w terminie 3 lat od rozwiązania umowy o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub gwarancji, o ile nie podjęto żadnego nowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w innym zakładzie ubezpieczeń lub zapewniono gwarancję dla spółki w innym banku z pełnym pokryciem retroaktywnym;

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub gwarancja obejmuje anulowanie łącznej sumy ubezpieczenia w przypadku, gdy może się ona wyczerpać w wyniku jednej lub wielu szkód poniesionych w roku objętym ubezpieczeniem (przywrócenie na podstawie polisy);

pośrednik kredytu mieszkaniowego musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub gwarancję pokrywającą sumę co najmniej 460 000 EUR od roszczenia za rok objęty ubezpieczeniem oraz co najmniej 750 000 EUR za wszystkie roszczenia w roku objętym ubezpieczeniem.

 

5.

Odpowiedzialność konsultanta za szkody z tytułu wykonywanej działalności Ejendomskreditselskab

Akt prawny/przepis prawny: § 3 ust. 1 pkt 5 ujednoliconej ustawy nr 1023 z dnia 30 sierpnia 2017 r. o spółkach udzielających kredytów na nieruchomości

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ujednolicona ustawa nr 1023 z dnia 30 sierpnia 2017 r. o spółkach udzielających kredytów na nieruchomości

Offentliggørelsesdato: 1.09.2017

Dekret w sprawie wymogów informacyjnych związanych z komercyjnymi kredytami hipotecznymi na nieruchomości i rozporządzania przez niektórych kredytodawców powierzonymi środkami i gwarancjami

Wymaga się, aby spółka (ejendomskreditselskabet), która współpracuje z konsumentami, założyła osobny rachunek przeznaczony dla uzgodnionych środków oraz zabezpieczyła te środki. Deklarację od zatwierdzonego rewidenta dotyczącą zabezpieczenia środków należy co roku składać w DFSA, por. § 3 ust. 5.

Aby podmiot udzielający kredytów hipotecznych mógł otrzymać powierzone środki, por. § 4–9 dekretu nr 1241 z dnia 8 listopada 2010 r. (w sprawie wymogów informacyjnych związanych z komercyjnymi kredytami hipotecznymi na nieruchomości i rozporządzania przez niektórych kredytodawców powierzonymi środkami i gwarancjami), wymagana jest deklaracja z zakładu ubezpieczeń lub banku, który gwarantuje wypłatę powierzonych środków, por. § 10.

Zgodnie z § 10 w deklaracji należy stwierdzić między innymi, że:

gwarant zapewnia prawo do żądania wypłaty powierzonych środków, które mogą zostać przekazane spółce przez konsumenta zajmującego się sprzedażą tej spółce kredytów hipotecznych na nieruchomości;

gwarancja daje ubezpieczonemu prawo do wysuwania bezpośrednich roszczeń wobec gwaranta;

gwarancja musi obejmować roszczenia związane z powierzonymi środkami w okresie obowiązywania gwarancji;

gwarancja musi obejmować okres co najmniej 1 roku;

gwarancja nie podlega ograniczeniom innym niż określone niniejszym dekretem.

NIEMCY

1.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób trzecich

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 1, sekcja 4 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 5 kwietnia 1965 r. (BGBl. I, s. 213), ostatnio zmieniona art. 1 rozporządzenia z dnia 6 lutego 2017 r. (BGBl. I, s. 147)

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

2.

Zagraniczne pojazdy silnikowe

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 1 ustawy o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej osób trzecich w zakresie zagranicznych pojazdów silnikowych i ich przyczep

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej osób trzecich w zakresie zagranicznych pojazdów silnikowych i ich przyczep, opublikowana w BGBl, część III, ppkt 925-2, ostatnio zmieniona art. 496 rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 2015 r. (BGBl. I, s. 1474)

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

3.

Transport odpadów

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 7 pkt 2 rozporządzenia w sprawie licencji transportowych dotyczącego odpowiedzialności cywilnej osób trzecich (TGv) oraz szczególnego ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone środowisku

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie licencji transportowych dotyczące odpowiedzialności cywilnej osób trzecich (TGv) opublikowane w dniu 10 września 1996 r. w BGBl. I, s. 1411 (1997, 2861), ostatnio zmienione art. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2007 r. (BGBl. I, s. 1462)

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

4.

Spółki transportu lotniczego oraz inni posiadacze statków powietrznych

Akt prawny/przepis prawny: Sekcje 2 pkt 1 ppkt 3, sekcja 37 pkt 1, sekcja 43 pkt 1 i sekcja 50 ustawy o ruchu lotniczym (LuftVG) w związku z sekcjami 102–104 rozporządzenia dotyczącego udzielania zezwoleń w ruchu lotniczym (LuftVZO)

Odesłanie do dziennika urzędowego: 1) Ustawa o ruchu lotniczym z dnia 10 maja 2007 r. (BGBl. I, s. 698), ostatnio zmieniona art. 2 ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (BGBl. I, s. 2808; 2018 I 472) w związku z

2) rozporządzeniem w sprawie licencjonowania w ruchu lotniczym z dnia 19 czerwca 1964 r. (BGBl. I, s. 370), ostatnio zmienione art. 1 rozporządzenia z dnia 30 marca 2017 r. (BGBl. I, s. 683)

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

5.

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek transportu olejów drogą morską

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 2 ustawy o szkodach spowodowanych zanieczyszczeniem olejami, zob. również ustawa o odpowiedzialności cywilnej i odszkodowaniach za zanieczyszczenie olejami

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o szkodach spowodowanych zanieczyszczeniem olejami z dnia 30 września 1988 r. (BGBl. I, s. 1770), ostatnio zmieniona art. 4 ust. 23 ustawy z dnia 18 lipca 2016 r. (BGBl. I, s. 1666)

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

6.

Odpowiedzialność za łodzie sportowe

Akt prawny/przepis prawny: Załącznik 7 nr 1 do sekcji 9 pkt 2 nr 2 rozporządzenia w sprawie wynajmu łodzi do uprawiania sportów wodnych: wymogi dla pojazdów, które można obsługiwać po uzyskaniu uprawnień czarterowych

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie wynajmu łodzi do uprawiania sportów wodnych (BGBl. I, s. 572), ostatnio zmienione art. 4 rozporządzenia z dnia 3 maja 2017 r. (BGBl. I, s. 1016)

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

7.

Specjalne badania gazów odlotowych i kontrole w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzane przez państwowe warsztaty

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 47b pkt 2 ppkt 5 i 6 rozporządzeń zezwalających na użytkowanie pojazdów w ruchu drogowym oraz załącznik VIIIc do ustawy o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu drogowego, pkt 2.8 i 2.9.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2012 r. zezwalające na użytkowanie pojazdów w ruchu drogowym (BGBl. I, s. 679), ostatnio zmienione art. 1 rozporządzenia z dnia 20 października 2017 r. (BGBl. I, s. 3723).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

8.

Zatwierdzanie kursów szkoleniowych

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 33 pkt 2 ppkt 4 pierwszego rozporządzenia w sprawie ustawy o materiałach wybuchowych.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Pierwsze rozporządzenie w sprawie ustawy o materiałach wybuchowych w wersji opublikowanej w dniu 31 stycznia 1991 r. (BGBl. I, s. 169), ostatnio zmienione art. 1 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2017 r. (BGBl. I, s. 1617).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

9.

Transport odpadów

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 7 pkt 2 rozporządzenia w sprawie licencji transportowych dotyczące odpowiedzialności cywilnej osób trzecich (TGv) oraz szczególnego ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody wyrządzone środowisku

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie licencji transportowych dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (TGv) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i szczególnego ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody wyrządzone w środowisku opublikowane w dniu 10 września 1996 r. w BGBl. I, s. 1411 (1997, 2861), ostatnio zmienione art. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2007 r. (BGBl. I, s. 1462).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

10.

Przemieszczanie odpadów

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 7 pkt 1 ustawy o przemieszczaniu opadów.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa z dnia 19 lipca 2007 r. o przemieszczaniu odpadów (BGBl. I, s. 1462), ostatnio zmieniona art. 1 ustawy z dnia 1 listopada 2016 r. (BGBl. I, s. 2452).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

11.

Odpowiedzialność za produkt producentów z sektora farmaceutycznego

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 88 pkt 1 i sekcja 94 niemieckiej ustawy o produktach leczniczych (AMG).

Odesłanie do dziennika urzędowego: Niemiecka ustawa o produktach leczniczych ogłoszona w dniu 12 grudnia 2005 r. w BGBl. I s. 3394, ostatnio zmieniona art. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. (BGBl I, s. 2757).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

12.

Transport materiałów niebezpiecznych

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 3 pkt 1 zdanie czwarte, ustawa dotycząca transportu towarów niebezpiecznych.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa z dnia 6 sierpnia 1975 r. o transporcie towarów niebezpiecznych (BGBl. I, s. 2121), ostatnio zmieniona art. 5 ustawy z dnia 26 lipca 2016 r. (BGBl. I, s. 1843).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

13.

Odpowiedzialność operacyjna w odniesieniu do niektórych planów, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska

Akt prawny/przepis prawny: Sekcje 19 pkt 1 i pkt 2 ppkt 1 ustawy o odpowiedzialności za środowisko w związku z załącznikiem 2 (rozporządzenia w sprawie przepisów dotyczących ochrony ubezpieczeniowej nie weszły jeszcze w życie ze względu na fakt, że nie wydano jeszcze odpowiedniego rozporządzenia).

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o odpowiedzialności za środowisko z dnia 10 grudnia 1990 r. (BGBl. I, s. 2634), ostatnio zmieniona art. 6 ustawy z dnia 17 lipca 2017 r. (BGBl. I, s. 2421).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

14.

Odpowiedzialność operacyjna za zakłady inżynierii genetycznej i uwalnianie genetycznie zmodyfikowanych organizmów do środowiska

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 36 pkt 1 i pkt 2 ppkt 1 Ustawa o inżynierii genetycznej. Ze względu na brak rozporządzenia przepisy dotyczące ochrony ubezpieczeniowej nie są jeszcze obowiązkowe.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o inżynierii genetycznej z dnia 16 grudnia 1993 r. (BGBl. I, s. 2066), ostatnio zmieniona art. 3 ustawy z dnia 17 lipca 2017 r. (BGBl. I, s. 2421).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

15.

Odpowiedzialność operacyjna za strzelnice

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 27 pkt 1 ustawy o broni

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o broni z dnia 11 października 2002 r. (BGBl. I, s. 3970, 4592, 2003, I s. 1957), ostatnio zmieniona art. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2017 r. (BGBl. I, s. 2133).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

16.

Organizacje społeczne, których zadaniem jest znalezienie i wyszkolenie wolontariuszy, którzy chcą zostać „Betreuer” [opiekunem osoby niepełnosprawnej]

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 1908f pkt 1 ppkt 1 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).

Odesłanie do dziennika urzędowego: Kodeks cywilny z dnia 2 stycznia 2002 r. (BGBl. I, s. 42, 2909; 2003 I s. 738), ostatnio zmieniony art. 6 ustawy z dnia 12 lipca 2018 r. (BGBl. I, s. 1151).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

17.

Agencje ds. bezpieczeństwa przemysłowego i zdrowia oraz kontroli

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 21 pkt 2 ppkt 1 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony zdrowia.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony zdrowia z dnia 3 lutego 2015 r. (BGBl. I, s. 49), ostatnio zmienione art. 5 ust. 7 rozporządzenia z dnia 18 października 2017 r. (BGBl. I, s. 3584).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

18.

Usługi strażnicze

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 34a pkt 2 ppkt 3c ustawy o działalności gospodarczej (GewO) w związku z sekcją 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie usług strażniczych.

Odesłanie do dziennika urzędowego: 1) Ustawa o działalności gospodarczej z dnia 22 lutego 1999 r. (BGBl. I, s. 202), ostatnio zmieniona art. 1 ustawy z dnia 17 października 2017 r. (BGBl. I, s. 3562) w związku z

2) rozporządzeniem z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie usług strażniczych (BGBl. I, s. 1378), ostatnio zmienione art. 1 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2016 r. (BGBl. I, s. 2692).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

19.

Usługi obsługi naziemnej na lotniskach

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 3 rozporządzenia w sprawie obsługi naziemnej w związku z załącznikiem 3 nr 2 B (6).

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie usług obsługi naziemnej (BGBl. I s. 2885), ostatnio zmienione art. 6 ust. 16 ustawy z dnia 23 maja 2017 r. (BGBl. I, s. 1228).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

20.

Składowiska odpadów

Akt prawny/przepis prawny: W sekcji 19 pkt 2 rozporządzenia w sprawie odpadów zawarto wymóg składania „depozytów” przez właściciela składowiska, ale nie bezwzględnie w formie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie odpadów (BGBl. I, s. 900), ostatnio zmienione art. 2 rozporządzenia z dnia 27 września 2017 r. (BGBl. I, s. 3465).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

21.

Weryfikacja wag i miar oraz organy kontrolne

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 44 rozporządzenia w sprawie pomiarów i weryfikacji

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie pomiarów i weryfikacji (BGBl. I, s. 2010, 2011), ostatnio zmienione art. 1 rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 2017 r. (BGBl. I, s. 3098).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

22.

Odpowiedzialność operacyjna w odniesieniu do wyspecjalizowanych przedsiębiorstw zajmujących się gospodarowaniem odpadami

Akt prawny/przepis prawny: W sekcji 6 rozporządzenia w sprawie wyspecjalizowanych przedsiębiorstw zajmujących się gospodarowaniem odpadami wymaga się dowodu posiadania odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wyspecjalizowanych przedsiębiorstw zajmujących się gospodarowaniem odpadami (BGBl. I, s. 2770), zmienione art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2017 r. (BGBl. I, s. 2234).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

23.

Odpowiedzialność w zakresie kontroli systemów gazowych i ich instalacji przez państwowe warsztaty

Akt prawny/przepis prawny: Pkt 2.8 i 2.9 załącznika VIIa do rozporządzenia zezwalającego na użytkowanie pojazdów w ruchu drogowym (StVZO).

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2012 r. zezwalające na użytkowanie pojazdów w ruchu drogowym (BGBl. I, s. 679), ostatnio zmienione art. 1 rozporządzenia z dnia 20 października 2017 r. (BGBl. I, s. 3723).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

24.

Odpowiedzialność myśliwych

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 17 pkt 1 ppkt 4 niemieckiej ustawy federalnej o polowaniach

Odesłanie do dziennika urzędowego: niemiecka ustawa federalna z dnia 29 września 1976 r. o polowaniach (BGBl. I, s. 2849), ostatnio zmieniona art. 3 ustawy z dnia 8 września 2017 r. (BGBl. I, s. 3370).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

25.

Odpowiedzialność operacyjna elektrowni jądrowych oraz właścicieli paliw jądrowych i innych substancji promieniotwórczych, a także użytkowników promieniowania jonizującego

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 13 ustawy o energii jądrowej w związku z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa finansowego w sektorze jądrowym oraz sekcja 24 pkt 1 ppkt 5 rozporządzenia w sprawie ochrony radiologicznej i sekcja 28b pkt 1 ppkt 5 rozporządzenia w sprawie promieniowania rentgenowskiego

Odesłanie do dziennika urzędowego: 1) Ustawa z dnia 15 lipca 1985 r. o energii jądrowej (BGBl. I, s. 1565), ostatnio zmieniona art. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2018 r. (BGBl. I, s. 1122).

2) Rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa finansowego w sektorze jądrowym (BGBl. I, s. 220), ostatnio zmienione art. 20 ustawy z dnia 27 czerwca 2017 r. (BGBl. I, s. 1966).

3) Rozporządzenie z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ochrony radiologicznej (BGBl. I s. 1714; 2002 I, s. 1459), ostatnio zmienione art. 6 ustawy z dnia 27 stycznia 2017 r. (BGBl. I, ss. 114, 1222).

4) Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie promieniowania rentgenowskiego w wersji obwieszczenia (BGBl. I, s. 604), ostatnio zmienione art. 6 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 2014 r. (BGBl. I, s. 2010).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

26.

Stowarzyszenia pomocy podatnikom (Lohnsteuerhilfevereine)

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 25 pkt 2 ustawy o doradcach podatkowych w związku z art. 2 rozporządzenia w sprawie wykonania przepisów dotyczących stowarzyszeń pomocy podatnikom.

Odesłanie do dziennika urzędowego: 1) Ustawa z dnia 4 listopada 1975 r. o doradcach podatkowych (BGBl. I, s. 2735), ostatnio zmieniona art. 8 ustawy z dnia 30 października 2017 r. (BGBl. I, s. 3618).

2) Rozporządzenie z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie wykonania przepisów dotyczących stowarzyszeń pomocy podatnikom (BGBl. I, s. 1906), ostatnio zmienione art. 6 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2017 r. (BGBl. I, s. 2360).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

27.

Brokerzy i wykonawcy budowlani

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 2 rozporządzenia w sprawie brokerów i wykonawców budowlanych

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie z dnia 7 listopada 1990 r. w sprawie brokerów i wykonawców budowlanych (BGBl. I, s. 2479), ostatnio zmienione art. 1 rozporządzenia z dnia 9 maja 2018 r. (BGBl. I, s. 550).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

28.

Notariusze

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 19a i sekcja 67 pkt 3 ppkt 3 federalnego rozporządzenia w sprawie notariuszy

Odesłanie do dziennika urzędowego: Federalne rozporządzenie w sprawie notariuszy w BGBl. część III, sekcja 303-1, ostatnio zmienione art. 4 ustawy z dnia 30 października 2017 r. (BGBl. I, s. 3618).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

29.

Publicznie powołani i zaprzysiężeni eksperci

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 36 pkt 3 ppkt 3b niemieckiej ustawy o działalności gospodarczej (GewO)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o działalności gospodarczej z dnia 22 lutego 1999 r. (BGBl. I, s. 202), ostatnio zmieniona art. 1 ustawy z dnia 17 października 2017 r. (BGBl. I, s. 3562).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

30.

Rzecznicy patentowi

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 45 ustawy o rzecznikach patentowych

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa z dnia 7 września 1966 r. o rzecznikach patentowych (BGBl. I, s. 557), ostatnio zmieniona art. 5 ustawy z dnia 30 października 2017 r. (BGBl. I, s. 3618).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

31.

Przedsiębiorcy prowadzący obrót produktami farmaceutycznymi

Akt prawny/przepis prawny: Sekcje 88, 94 niemieckiej ustawy o produktach leczniczych (AMG).

Odesłanie do dziennika urzędowego: Niemiecka ustawa z dnia 12 grudnia 2005 r. o produktach leczniczych (AMG) BGBl. I, s. 3394, ostatnio zmieniona art. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. (BGBl I, s. 2757).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

32.

Inżynierowie ds. badań (inżynieria budowlana)

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 15 pkt 2 ppkt 7 rozporządzenia w sprawie specyfikacji budowlanych, inspekcji i badań technicznych

Uwaga: przedmiotowe rozporządzenie stanowi część prawa dawnej NRD nadal obowiązującego w krajach związkowych, które przystąpiły do Republiki Federalnej Niemiec zgodnie z art. 3 nr 32a ustawy z dnia 18 września 1990 r. o traktacie zjednoczeniowym (BGBl. II 1239) oraz art. 9 Traktatu Zjednoczeniowego z 31 sierpnia 1990 r. w związku z art. 1 G z dnia 23 września 1990 r. (BGBl. II 885, 1239, obowiązujący od dnia 3 października 1990 r.); por. również część II niniejszego wykazu).

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 1990 r. w sprawie specyfikacji budowlanych, inspekcji i badań technicznych (GBl. NRD 1990 I, s. 1400).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

33.

Agencje inspekcyjne, kontrolne i certyfikacyjne

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 7 pkt 1 rozporządzenia w sprawie instalacji kotłów i urządzeń grzewczych zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie instalacji kotłów i urządzeń grzewczych zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (art. 1 rozporządzenia w sprawie wdrożenia dyrektywy dotyczącej sprawności kotłów) (BGBl. I, s. 796), ostatnio zmienione art. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2012 r. (BGBl. I, s. 2449).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

34.

Prawnicy

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 51 federalnej ustawy o adwokaturze oraz sekcja 7 ustawy regulującej działalność europejskich prawników w Niemczech

Odesłanie do dziennika urzędowego: 1) Federalna ustawa o adwokaturze opublikowana w BGBl., część III, sekcja 303-8, ostatnio zmieniona art. 3 ustawy z dnia 30 października 2017 r. (BGBl. I, s. 3618).

2) Ustawa z dnia 9 marca 2000 r. regulująca działalność europejskich prawników w Niemczech (BGBl. I, s. 182, 1349), ostatnio zmieniona art. 6 ustawy z dnia 30 października 2017 r. (BGBl. I, s. 3618).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

35.

Pracownicy parków rozrywki

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 55f ustawy o działalności gospodarczej (GewO) w związku z sekcją 1 rozporządzenia w sprawie odpowiedzialności pracowników parków rozrywki za przewóz pasażerów: jazda pokazowa pojazdami silnikowymi, motodrom „Ściana Śmierci”, strzelnice, cyrki, występy z niebezpiecznymi zwierzętami, jazda konna.

Odesłanie do dziennika urzędowego: 1) Ustawa z dnia 22 lutego 1999 r. o działalności gospodarczej (BGBl. I, s. 202), ostatnio zmieniona art. 1 ustawy z dnia 17 października 2017 r. (BGBl. I, s. 3562).

2) Rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1984 r. w sprawie odpowiedzialności pracowników parków rozrywki (BGBl. I, s. 1598), ostatnio zmienione art. 3 rozporządzenia z dnia 9 marca 2010 r. (BGBl. I, s. 264).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

36.

Agencje i instytucje zajmujące się kontrolą instalacji i sprzętu w rozumieniu sekcji 14 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie sprzętu i produktów

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 13 pkt 8 ustawy o bezpieczeństwie produktów

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa z dnia 8 listopada 2011 r. o bezpieczeństwie produktów (BGBl. I, s. 2178, 2179, 2012 I, s. 131), zmieniona art. 435 rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 2015 r. (BGBl. I, s. 1474).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

37.

Doradcy podatkowi, agenci podatkowi, usługi doradztwa podatkowego

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 67 ustawy o doradztwie podatkowym

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa z dnia 4 listopada 1975 r. o doradcach podatkowych (BGBl. I, s. 2735), ostatnio zmieniona art. 8 ustawy z dnia 30 października 2017 r. (BGBl. I, s. 3618).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

38.

Wyposażenie techniczne i produkty przeznaczone dla konsumentów

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 3 pkt 3 ppkt 4 ustawy o bezpieczeństwie sprzętu i produktów (GPSG).

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa z dnia 8 listopada 2011 r. o bezpieczeństwie produktów (BGBl. I, s. 2178, 2179, 2012 I, s. 131), zmieniona art. 435 rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 2015 r. (BGBl. I, s. 1474).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

39.

Odpowiedzialność instytucji zajmujących się pomocą rozwojową na rzecz wolontariuszy międzynarodowych (w połączeniu z odpowiednim ubezpieczeniem zdrowotnym)

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 6 ustawy o wolontariuszach międzynarodowych

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa z dnia 18 czerwca 1969 r. o wolontariuszach międzynarodowych (BGBl. I, s. 549), ostatnio zmieniona art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 23 maja 2017 r. (BGBl. I, s. 1228).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

40.

Organizacje kontrolne

Akt prawny/przepis prawny: Pkt 2.6 załącznika VIII b do rozporządzenia zezwalającego na użytkowanie pojazdów w ruchu drogowym (StVZO).

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2012 r. zezwalające na użytkowanie pojazdów w ruchu drogowym (BGBl. I, s. 679), ostatnio zmienione art. 1 rozporządzenia z dnia 20 października 2017 r. (BGBl. I, s. 3723).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

41.

Świadectwa broni palnej, przedsiębiorstwa zajmujące się strzelectwem

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 4 pkt 1 ppkt 5 ustawy o broni (WaffG)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o broni z dnia 11 października 2002 r. (BGBl. I, s. 3970, 4592, 2003, I s. 1957), ostatnio zmieniona art. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2017 r. (BGBl. I, s. 2133).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

42.

Rewidenci i firmy audytorskie

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 54 ustawy regulującej zawód rewidenta w związku z sekcjami 1 i 2 rozporządzenia w sprawie odpowiedzialności zawodowej rewidentów.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa z dnia 5 listopada 1975 r. regulująca zawód rewidenta (BGBl. I, s. 2803), ostatnio zmieniona art. 9 ustawy z dnia 30 października 2017 r. (BGBl. I, s. 3618).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

43.

Usługi certyfikacyjne

Akt prawny/przepis prawny: Art. 24 Abs. 2c i.V.m w związku z art. 13 rozporządzenia (UE) nr 910/2014 w związku z § 10 ustawy o usługach zaufania (VDG).

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa z dnia 18 lipca 2017 r. o usługach zaufania (BGBl. I, s. 2745), zmieniona art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. (BGBl. I, s. 2745).

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

 

44.

Syndycy

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie syndyków

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie syndyków z dnia 19 grudnia 2003 r. (BGBl. I, s. 2804)

Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

suma ubezpieczenia;

zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

ESTONIA

1.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od roszczeń morskich dla właścicieli statków

Akt prawny/przepis prawny: § 77 ustawy o żegludze handlowej Uchwalona: 5.6.2002 Wejście w życie: 1 października 2002 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: RT I 2002, 55, 345

§ 773 Polisa ubezpieczeniowa

(1)

Dowodem posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest polisa ubezpieczeniowa przechowywana na pokładzie statku

(2)

Polisa ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności cywilnej zawiera następujące informacje:

1)

nazwa statku, jego numer IMO i port macierzysty;

2)

imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności właściciela statku;

3)

rodzaj i okres ważności ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;

4)

imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności zakładu ubezpieczeń.

(3)

Polisę ubezpieczeniową statku pływającego pod banderą Estonii sporządza się w języku angielskim albo w języku estońskim i angielskim.

§ 775 Certyfikat ważności ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w przypadku spowodowania utraty życia, uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia ciała pasażera

1)

W przypadku międzynarodowego przewozu osób należy wystąpić do organów estońskiej administracji morskiej o stosowny certyfikat potwierdzający istnienie i ważność ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub innego zabezpieczenia finansowego spełniającego wymogi przewidziane w podsekcji 774 ust. 1 przedmiotowej ustawy. Jeżeli umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub inna umowa dotycząca zabezpieczenia finansowego spełnia wymogi przewidziane w podsekcji 774 ust. 1 niniejszej ustawy, organy estońskiej administracji morskiej wydają certyfikat potwierdzający istnienie i ważność ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub innego zabezpieczenia finansowego (zwany dalej „certyfikatem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub innym dokumentem zabezpieczenia finansowego”). W przypadku gdy wymagania nie zostaną spełnione, organy estońskiej administracji morskiej odmawiają wydania certyfikatu.

2)

Certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub inny dokument zabezpieczenia finansowego wydaje się na okres, który nie przekracza okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub innej umowy dotyczącej zabezpieczenia finansowego, na podstawie której wydano certyfikat.

3)

Procedurę składania wniosków, wystawiania, cofania i zachowania certyfikatu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub innego dokumentu zabezpieczenia finansowego oraz formę ustanawia rozporządzenie Ministra Spraw Gospodarczych i Komunikacji.

4)

Za rozpatrzenie wniosku o wydanie certyfikatu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub innego dokumentu zabezpieczenia finansowego należy uiścić opłatę państwową.

 

2.

Informacje ogólne dla każdego posiadacza polisy

Akt prawny/przepis prawny: Estońska ustawa o prawie zobowiązań, sekcja 434

1)

imię i nazwisko oraz adres ubezpieczającego i ubezpieczonego, chyba że polisa jest polisą na okaziciela;

2)

kategoria ubezpieczenia, definicja przedmiotu umowy ubezpieczeniowej, lista ryzyka podlegającego ubezpieczeniu oraz termin powiadomienia o zdarzeniu objętym ubezpieczeniem;

3)

łączna suma ubezpieczenia lub podstawy do obliczenia jej wysokości;

4)

data wejścia w życie umowy i czas trwania ewentualnego przedłużenia umowy oraz czas trwania ochrony ubezpieczeniowej;

5)

w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego – określenie ustawodawstwa zobowiązującego do zawarcia umowy ubezpieczeniowej.

IRLANDIA

1.

Ubezpieczenie obowiązkowe dla kierowców/ubezpieczenie komunikacyjne

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 56 ustawy z 1961 r. o ruchu ulicznym

Certyfikat musi stwierdzać, że polisa została wystawiona i określać inne dane szczegółowe określone w sekcji 66 ustawy z 1961 r. o ruchu ulicznym

 

2.

Ubezpieczenie obowiązkowe statku powietrznego

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa z 1936 r. o żegludze powietrznej i transporcie powietrznym

Certyfikat musi obejmować dane szczegółowe wymagane przez ministra (sekcja 28)

 

3.

Ubezpieczenie obowiązkowe pojazdów kolei lekkiej

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 57 ustawy z 2001 r. o transporcie (infrastrukturze kolejowej)

Certyfikat musi stwierdzać, że polisa została wystawiona i określać inne dane szczegółowe określone w sekcji 66 ustawy z 1961 r. o ruchu ulicznym

 

4.

Ubezpieczenie obowiązkowe dla statków

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 9 ustawy z 2006 r. o zanieczyszczeniu mórz (przepisy różne)

a)

nazwa statku, numer identyfikacyjny lub oznaczenie identyfikacyjne oraz port macierzysty;

b)

imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności zarejestrowanego właściciela;

c)

numer identyfikacyjny statku wg IMO;

d)

rodzaj i okres ważności zabezpieczenia;

e)

imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności ubezpieczyciela lub innej osoby udzielającej zabezpieczenia oraz – w stosownych przypadkach – adres placówki, gdzie ubezpieczenie albo zabezpieczenie zostało wystawione;

f)

okres ważności certyfikatu, nie dłuższy niż okres ważności ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia.

[Art. 7 ust. 2 wykazu]

GRECJA

1.

Ubezpieczenie (lub inne zabezpieczenie finansowe) odpowiedzialności cywilnej za usuwanie wraków

Akt prawny/przepis prawny: Art. 7 ustawy L. 2881/2001 „Usuwanie wraków statków i inne przepisy”

Art. 108 L. 4504/2017 (obowiązujący od dnia 1.1.2018)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy A 16/6.2.2001

Dziennik Urzędowy A 184/29.11.2017

Oprócz nazwy statku, jego numeru rejestracji i portu macierzystego, imienia i nazwiska (nazwy) i głównego miejsca prowadzenia działalności właściciela statku, rodzaju i okresu ubezpieczenia, a także głównego ubezpieczyciela certyfikat musi obejmować nieodwołalną klauzulę umożliwiającą zgłoszenie roszczenia dotyczącego kosztów usunięcia wraku bezpośrednio do ubezpieczyciela lub innej osoby udzielającej zabezpieczenia finansowego jedynie poprzez zawiadomienie, że takie koszty poniesiono, bez wymogu zawiadamiania o wystąpieniu zagrożenia oraz bez względu na złożenie odpowiedniego oświadczenia przez zarejestrowanego właściciela lub zrzeczenie się przez ubezpieczyciela prawa do obrony przed państwem lub organizacją wynikającego z umowy ubezpieczeniowej.

 

2.

Ubezpieczenie właściciela statku obejmujące roszczenia morskie

Akt prawny/przepis prawny: Art. 4 dekretu prezydenckiego nr 6/2012 „Transpozycja dyrektywy 2009/20/WE w sprawie ubezpieczenia armatorów od roszczeń morskich”, obowiązującego od dnia 31 grudnia 2011 r.

L. 1923/1991 „Ratyfikacja Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie, 1976, sporządzona w Londynie dnia 19 listopada 1976 r.” zmieniona L. 3743/2009 „Ratyfikacją Protokołu z 1996 r. zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r.”

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy A 7/20.1.2012;

Dziennik Urzędowy A 13/14.2.1991; Dziennik Urzędowy A 24/13.2.2009

a)

nazwa statku, jego numer identyfikacyjny IMO i port macierzysty;

b)

imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności właściciela statku;

c)

rodzaj i okres ważności ubezpieczenia; oraz

d)

imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności ubezpieczyciela lub innej osoby udzielającej zabezpieczenia oraz, w stosownych przypadkach, miejsce prowadzenia działalności, gdzie ubezpieczenie zostało wystawione.

 

3.

Ubezpieczenie odpowiedzialności dla statków o pojemności brutto poniżej 300 ton

Akt prawny/przepis prawny: Art. 1, 2 i 3 decyzji ministra nr 3332.10/04/2013 regulującej kwestie odpowiedzialności cywilnej właścicieli statków przeznaczonych do transportu morskiego, która zastąpiła wcześniejszą decyzję ministerialną nr 3332.2/01/2012 o takiej samej treści

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy B 1505/20.6.2013; Dziennik Urzędowy B 2822/19.10.2012

a)

nazwa statku, jego numer identyfikacyjny IMO i port macierzysty;

b)

imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności właściciela statku;

c)

rodzaj i okres ważności ubezpieczenia; oraz

d)

imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności ubezpieczyciela lub innej osoby udzielającej zabezpieczenia oraz, w stosownych przypadkach, miejsce prowadzenia działalności, gdzie ubezpieczenie zostało wystawione.

 

4.

Ubezpieczenie (lub inne zabezpieczenie finansowe) zarejestrowanego właściciela statku o pojemności brutto powyżej 1 000 ton od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem

Akt prawny/przepis prawny: Art. 7 ustawy L. 3393/2005 „Ratyfikacja Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi z 2001 r.”

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy 242/4.10.2005

a)

nazwa statku, numer identyfikacyjny lub oznaczenie identyfikacyjne oraz port macierzysty;

b)

imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności zarejestrowanego właściciela;

c)

numer identyfikacyjny statku wg IMO;

d)

rodzaj i okres ważności zabezpieczenia;

e)

imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności ubezpieczyciela lub innej osoby udzielającej zabezpieczenia oraz – w stosownych przypadkach – adres placówki, gdzie ubezpieczenie albo zabezpieczenie zostało wystawione; oraz

f)

okres ważności certyfikatu, nie dłuższy niż okres ważności ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia.

HISZPANIA

FRANCJA

1.

Lądowe pojazdy silnikowe

Akt prawny/przepis prawny: Kodeks ubezpieczeniowy, art. L. 211 1 (kodeks drogowy, art. L. 324-1) Ustawa nr 58-208 z dnia 27 lutego 1958 r., art. 1

Odesłanie do dziennika urzędowego: JORF (Dziennik Urzędowy Republiki Francuskiej) z dnia 28 lutego 1958 r., s. 2148.

Kodeks ubezpieczeniowy, art. R. 211-15

Dokumenty uzupełniające muszą zawierać następujące informacje:

a)

nazwa i adres zakładu ubezpieczeń;

b)

pełna nazwa i adres ubezpieczającego;

c)

numer polisy ubezpieczeniowej;

d)

okres ubezpieczenia składki lub części opłaconej składki;

e)

opis właściwości pojazdu, w szczególności jego numer rejestracyjny lub, w przypadku jego braku i w stosownych przypadkach, numer silnika.

 

2.

Operatorzy dźwigów

Akt prawny/przepis prawny: Kodeks ubezpieczeniowy, art. L. 220-1

Ustawa nr 63-708 z dnia 18 lipca 1963 r. (czwartek), art. 1

Odesłanie do dziennika urzędowego: JORF z dnia 19 lipca 1963 r. (piątek), s. 6627

Kodeks ubezpieczeniowy, art. A. 220-4:

W prawym górnym rogu dokumentu należy umieścić określenie „certyfikat ubezpieczenia” (art. L. 220-1 kodeksu ubezpieczeniowego).

Dokument ten musi również zawierać:

nazwę, adres i pieczęć wydającego organu ubezpieczeniowego;

numer polisy ubezpieczeniowej;

imię i nazwisko lub firmę i adres operatora objętego ubezpieczeniem;

oznaczenie geograficzne, pod którym silnik jest powszechnie znany;

wzmiankę dotyczącą okresu ważności, który należy przedstawić w sposób wyraźny przy użyciu jednego z poniższych wzorów:

a)

ważny od … do …

b)

ważny przez … (dni lub miesięcy) od ….

W dokumencie uzupełniającym należy określić dany środek transportu, określając wszystkie jego elementy wymienione w art. R. 220 1. Przed uruchomieniem instalacji wydający zakład ubezpieczeń lub, w przypadku braku takiego zakładu, operator powinien wskazać wymienione powyżej części w dokumencie uzupełniającym. W certyfikacie ubezpieczenia należy wskazać, że zgodnie z art. R. 220-8 przedstawienie certyfikatu stanowi jedynie domniemanie gwarancji, którą ponosi ubezpieczyciel. Nie może on zawierać żadnych informacji innych niż te określone w niniejszym artykule, z wyjątkiem ewentualnego dowodu opłacenia składki.

 

3.

Architekci

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa nr 77-2 z dnia 3 stycznia 1977 r., art. 16

Odesłanie do dziennika urzędowego: JORF z dnia 4 stycznia 1977 r., s. 71

Dekret z dnia 15 lipca 2003 r.:

Certyfikat ubezpieczenia:

Niżej podpisany zakład ubezpieczeń niniejszym zaświadcza, że wydał:

Sz.P.

Status:

Z siedzibą w:

Nr rejestracyjny zamówienia:

Przedsiębiorstwo:

Siedziba statutowa:

Nr rejestracyjny zamówienia:

polisę ubezpieczeniową nr obejmującą odpowiedzialność, która może powstać z tytułu działań wykonywanych w ramach swojej działalności zawodowej lub czynów swoich pracowników w danym roku (określić).

 

4.

Geodeci

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa nr 46-942 z dnia 7 maja 1946 r., art. 8-1 i 9-1.

Odesłanie do dziennika urzędowego: JORF z dnia 8 maja 1946 r., s. 3889

Dekret nr 96-478 z dnia 31 maja 1996 r., art. 128:

Dowód posiadania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z art. xxx, należy przedłożyć radzie regionalnej w postaci certyfikatu zawierającego następujące informacje:

odniesienie do przepisów ustawowych i wykonawczych;

nazwa zakładu ubezpieczeń;

okres obowiązywania umowy;

imię, nazwisko i adres ubezpieczającego;

zakres i kwotę gwarancji.

 

5.

Roboty budowlane (odpowiedzialność przez okres 10 lat)

Akt prawny/przepis prawny: Kodeks ubezpieczeniowy, art. L. 241-1 (kodeks budowlany i mieszkaniowy, art. L. 111-28)

Ustawa nr 78-12 z dnia 4 stycznia 1978 r.

Kodeks ubezpieczeniowy, art. A. 243-3:

1.

We wszystkich przypadkach certyfikat musi zawierać następujące informacje:

a)

imię, nazwisko lub firmę oraz adres ubezpieczonego;

b)

jednolity numer identyfikacyjny ubezpieczonego, nadany zgodnie z art. D. 123-235 kodeksu spółek handlowych lub numer identyfikacyjny przewidziany w art. 214 i następnych dyrektywy Rady 2006/112/WE;

c)

nazwa, adres siedziby głównej i pełne dane kontaktowe ubezpieczyciela oraz, w stosownych przypadkach, udzielającego gwarancji oddziału;

d)

numer umowy;

e)

okres ważności;

f)

data wystawienia certyfikatu.

2.

Ponadto – w zależności od następujących scenariuszy:

a)

W przypadku gdy w certyfikacie ubezpieczenia odniesiono się do szeregu prac budowlanych – należy wskazać ograniczenia gwarancji, w zależności od następujących cech:

działań lub misji podejmowanych przez ubezpieczonego;

daty (dat) otwarcia placu (placów) budowy;

zakresu geograficznego prac budowlanych objętych ubezpieczeniem;

kosztu prac budowlanych;

w stosownych przypadkach – kwoty umowy ubezpieczonego;

rodzaju stosowanych technik;

w stosownych przypadkach – potwierdzenia zawarcia umowy o odpowiedzialności zbiorowej na okres dziesięciu lat, jak również wysokości bezwzględnej nadwyżki.

 

6.

Właściciel obiektu budowlanego, sprzedawca lub upoważniony przedstawiciel właściciela obiektu budowlanego (uszkodzenie obiektu budowlanego)

Akt prawny/przepis prawny: Kodeks ubezpieczeniowy, art. L. 242-1

Ustawa nr 78-12 z dnia 4 stycznia 1978 r., art. 12

Odesłanie do dziennika urzędowego: JORF z dnia 5 stycznia 1978 r., s. 188

Kodeks ubezpieczeniowy, art. A. 243-3:

1.

We wszystkich przypadkach certyfikat musi zawierać następujące informacje:

a)

imię, nazwisko lub firmę oraz adres ubezpieczonego;

b)

jednolity numer identyfikacyjny ubezpieczonego, nadany zgodnie z art. D. 123-235 kodeksu spółek handlowych lub numer identyfikacyjny przewidziany w art. 214 i następnych dyrektywy 2006/112/WE;

c)

nazwa, adres siedziby głównej i pełne dane kontaktowe ubezpieczyciela oraz, w stosownych przypadkach, udzielającego gwarancji oddziału;

d)

numer umowy;

e)

okres ważności;

f)

data wystawienia certyfikatu.

2.

Ponadto – w zależności od następujących scenariuszy:

a)

W przypadku gdy w certyfikacie ubezpieczenia odniesiono się do szeregu prac budowlanych – należy wskazać ograniczenia gwarancji, w zależności od następujących cech:

działań lub misji podejmowanych przez ubezpieczonego;

daty (dat) otwarcia placu (placów) budowy;

zakresu geograficznego prac budowlanych objętych ubezpieczeniem;

kosztu prac budowlanych;

w stosownych przypadkach – kwoty umowy ubezpieczonego;

rodzaju stosowanych technik;

w stosownych przypadkach – potwierdzenia zawarcia umowy o odpowiedzialności zbiorowej na okres dziesięciu lat, jak również wysokości bezwzględnej nadwyżki.

 

7.

Agenci nieruchomości komercyjnych

Akt prawny/przepis prawny: Dekret nr 72-678 z dnia 20 lipca 1972 r., art. 49.

Odesłanie do dziennika urzędowego: JORF z dnia 22 lipca 1972 r., s. 7773

Dekret z dnia 1 lipca 2015 r.

Ubezpieczyciel:

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

Adres:

Wyżej wymieniony ubezpieczyciel zaświadcza, że wymieniony poniżej ubezpieczyciel zawarł w jego imieniu umowę ubezpieczeniową, która zawiera gwarancje co najmniej równoważne gwarancjom przewidzianym w dekrecie

Ubezpieczony:

Imię i nazwisko/nazwa:

Imię (imiona):

Adres miejsca prowadzenia działalności:

Upoważniony przez:

Sz.P.

lub firmę:

reprezentowaną przez:

Imię i nazwisko/nazwa:

Imię (imiona):

Charakter przedstawicielstwa:

Posiadacz legitymacji zawodowej nr, wydanej przez:,

Działalność zawodowa objęta gwarancją:

Nr polisy:

Data wejścia w życie umowy:

Niniejszy certyfikat stanowi jedynie domniemanie gwarancji ponoszonej przez ubezpieczyciela.

 

8.

Małoletni niemieszkający z rodzicami

Akt prawny/przepis prawny: Kodeks socjalno-rodzinny, art. L. 227-5

Ustawa nr 2001-624 z dnia 17 lipca 2001 r., art. 13

Odesłanie do dziennika urzędowego: JORF nr 164 z dnia 18 lipca 2001 r., s. 11496, tekst nr 1

Kodeks socjalno-rodzinny, art. R. 227-29

Zawarcie umowy potwierdza certyfikat wystawiony przez ubezpieczyciela, zawierający następujące odniesienia:

1)

odniesienie do przepisów ustawowych i wykonawczych;

2)

nazwa danego zakładu/danych zakładów ubezpieczeń;

3)

numer zawartej umowy ubezpieczeniowej;

4)

okres obowiązywania umowy;

5)

imię i nazwisko (nazwa) oraz adres ubezpieczającego;

6)

zakres i kwotę gwarancji;

7)

charakter danej działalności.

 

9.

Łowiectwo

Akt prawny/przepis prawny: Kodeks ochrony środowiska, art. L. 423-16

Ustawa nr 75-347 z dnia 14 maja 1975 r., art. 2

Odesłanie do dziennika urzędowego: JORF nr 0112 z dnia 15 maja 1975 r., s. 4899

Kodeks ubezpieczeniowy, zał. do art. A. 230-6:

(Nazwa i siedziba główna prowadzonej działalności oraz klauzule obowiązkowe)

Certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie łowiectwa

Wyżej wymieniony zakład ubezpieczeń … zaświadcza, że … Pan/Pani … zamieszkały(-a) w … jest objęty(-a) ubezpieczeniem zakładu przez okres od … do 30 czerwca na podstawie umowy ubezpieczeniowej nr … podpisanej przez … Zgodnie z minimalnymi warunkami określonymi w art. L. 223-13 nowego kodeksu rolnictwa i rybołówstwa morskiego umowa ta obejmuje wszelką odpowiedzialność cywilną myśliwego do nieograniczonej wysokości z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków spowodowanych aktem polowania lub niszczenia szkodliwych zwierząt oraz przez psy będące pod opieką myśliwego.

Przepadek nie podlega wykonaniu wobec poszkodowanych w wypadkach lub osób pozostających na ich utrzymaniu.

Sporządzono dnia (data) …

W imieniu przedsiębiorstwa

 

10.

Łowiectwo morskie

Akt prawny/przepis prawny: Kodeks ochrony środowiska, art. L. 423-3

Ustawa nr 68-918 z 24 października 1968 r. (czwartek)

Odesłanie do dziennika urzędowego: JORF z dnia 26 października 1968 r., s. 10069 (sobota)

Kodeks ubezpieczeniowy, zał. do art. A. 230-6:

(Nazwa i siedziba główna prowadzonej działalności oraz klauzule obowiązkowe)

Certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie łowiectwa

Wyżej wymieniony zakład ubezpieczeń … zaświadcza, że … Pan/Pani … zamieszkały(-a) w … jest objęty(-a) ubezpieczeniem zakładu przez okres od … do 30 czerwca … na podstawie umowy ubezpieczeniowej nr … zawartej przez … Zgodnie z minimalnymi warunkami określonymi w art. L. 223-13 nowego kodeksu rolnictwa i rybołówstwa morskiego umowa ta obejmuje wszelką odpowiedzialność cywilną myśliwego w nieograniczonej wysokości z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków spowodowanych aktem polowania lub niszczenia szkodliwych zwierząt oraz przez psy pod opieką myśliwego.

Przepadek nie ma zastosowania wobec poszkodowanych w wypadkach lub osób pozostających na ich utrzymaniu.

Sporządzono dnia (data) …

W imieniu przedsiębiorstwa

 

11.

Organizacja i sprzedaż wyjazdów i pobytów

Akt prawny/przepis prawny: Kodeks turystyki, art. L. 211-18

Ustawa nr 92-645 z dnia 13 lipca 1992 r., art. 4

Odesłanie do dziennika urzędowego: JORF nr 162 z dnia 14 lipca 1992 r., s. 9457

Kodeks turystyki, art. L. 211-40:

a)

Odniesienie do przepisów ustawowych i wykonawczych;

b)

Nazwa uprawnionego zakładu ubezpieczeń;

c)

Numer zawartej umowy ubezpieczeniowej;

d)

Okres obowiązywania umowy;

e)

Imię i nazwisko (nazwa) oraz adres z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, firmy i adresu organizatora podróży objętego gwarancją;

f)

Zakres gwarancji.

Każdego roku ubezpieczony musi wykazać ważność umowy przed komitetem rejestracyjnym, o którym mowa w art. L. 141-2.

 

12.

Właściciele niebezpiecznych psów

Akt prawny/przepis prawny: Kodeks rolnictwa i rybołówstwa morskiego: Art. L921-3

Ustawa nr 99-5 z dnia 6 stycznia 1999 r., art. 2

Odesłanie do dziennika urzędowego: JORF nr 5 z dnia 7 stycznia 1999 r., s. 327

Dekret nr 99-1164 z dnia 29 grudnia 1999 r.

Art. 4 – Przedstawienie specjalnego certyfikatu wystawionego przez ubezpieczyciela uznaje się za spełnienie obowiązku ubezpieczenia ustanowionego w art. 211-3 pkt II kodeksu rolnego.

W przypadku gdy ubezpieczający nie jest właścicielem lub posiadaczem zwierzęcia, certyfikat zawiera imię i nazwisko właściciela lub opiekuna psa.

CHORWACJA

1.

Odpowiedzialność za szkodę jądrową

Akt prawny/przepis prawny: Art. 2, 8 i 16 ustawy o odpowiedzialności za szkodę jądrową (chorwacki Dziennik Urzędowy nr 143/98), która weszła w życie z dniem 7 listopada 1998 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o odpowiedzialności za szkodę jądrową (chorwacki Dziennik Urzędowy nr 143/98 (1760), 30.10.1998)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

2.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody dla środowiska

Akt prawny/przepis prawny: Art. 4, 117 i 205 ustawy o ochronie środowiska (chorwacki Dziennik Urzędowy nr 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), która weszła w życie z dniem 6 lipca 2013 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o ochronie środowiska (chorwacki Dziennik Urzędowy nr 80/2013, (1659) z 28.6.2013; 153/2013, (3221) z 18.12.2013; 78/2015, (1498) z 17.7.2015; 12/2018, (264) z 7.02.2018)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

3.

Ubezpieczenie od błędu w projekcie

Akt prawny/przepis prawny: Art. 90 ust. 4, 91, 124 ustawy o zrównoważonym gospodarowaniu odpadami (Dziennik Urzędowy nr 94/2013, 73/2017), która weszła w życie z dniem 22 lipca 2013 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o zrównoważonym gospodarowaniu odpadami (Dziennik Urzędowy nr 94/2013 (2123) z 22.7.2013; 73/2017, (1767) z 26.7.2017)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

4.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla uprawnionych architektów i inżynierów budownictwa

Akt prawny/przepis prawny: Art. 54 ustawy o izbie architektów i izbach inżynierów budownictwa i planowania fizycznego (Dziennik Urzędowy nr 78/15), która weszła w życie z dniem 25 lipca 2015 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o izbie architektów i izbach inżynierów budownictwa i planowania fizycznego (Dziennik Urzędowy nr 78/2015, (1490) z 17.7.2015)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

5.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla inżynierów leśnictwa i technologii drewna

Akt prawny/przepis prawny: Art. 32 ustawy o chorwackiej izbie inżynierów leśnictwa i technologii drewna (Dziennik Urzędowy nr 22/06), która weszła w życie z dniem 4 marca 2006 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o chorwackiej izbie inżynierów leśnictwa i technologii drewna (Dziennik Urzędowy nr 22/2006, (528) z 24.02.2006)

Ustawa o chorwackiej izbie inżynierów leśnictwa i technologii drewna (Dziennik Urzędowy nr 22/2006, (528) z 24.02.2006)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

6.

Odpowiedzialność Croatia control

Akt prawny/przepis prawny: Art. 9 ustawy o ustanowieniu CROATIA CONTROL (Dziennik Urzędowy nr 19/1998, 20/2000, 51 A/2013), która weszła w życie z dniem 21 lutego 1998 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o ustanowieniu CROATIA CONTROL (Dziennik Urzędowy nr 19/1998, (2270) z 13.02.1998; 20/2000, (285) z 16.02.2000; 51 A/2013, (1052) z 30.4.2013

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

7.

Odpowiedzialność sponsorów badań klinicznych z użyciem weterynaryjnych produktów leczniczych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 19 ustawy o weterynaryjnych produktach leczniczych (Dziennik Urzędowy nr 84/2008, 56/2013, 94/2013, 15/2015), która weszła w życie z dniem 1 lutego 2009 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o weterynaryjnych produktach leczniczych (Dziennik Urzędowy nr 84/2008, (2718) z 18.7.2008; 56/2013, (1151) z 10.5.2013; 94/2013, (2126) z 22.7.2013; 15/2015, (276) z 6.02.2015)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

8.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w obszarze pośrednictwa ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego

Akt prawny/przepis prawny: Art. 403 i 410 ustawy o ubezpieczeniach (Dziennik Urzędowy, nr 30/15), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o ubezpieczeniach (Dziennik Urzędowy nr 30/2015, (611) z 17.3.2015)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

9.

Odpowiedzialność agentów nieruchomości

Akt prawny/przepis prawny: Art. 5 ustawy o pośrednictwie w obrocie nieruchomościami (Dziennik Urzędowy nr 107/2007, 144/2012, 14/2014), która weszła w życie z dniem 27 października 2007 r., (art. 5 ust. 3 wszedł w życie z dniem 1 lipca 2013 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o pośrednictwie w obrocie nieruchomościami (Dziennik Urzędowy nr 107/2007, (3128) z 19.10.2007; 144/2012, (3084) z 21.12.2012; 14/2014, (289) z 5.02.2014)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

10.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej agencji turystycznych w przypadku imprez turystycznych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 50, 53, 93, 95, 97 ustawy o świadczeniu usług turystycznych (Dziennik Urzędowy nr 130/2017), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. (art. 50 i 53, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2018 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o świadczeniu usług turystycznych (Dziennik Urzędowy nr 130/2017 [2982] z 27.12.2017)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

Zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy o świadczeniu usług turystycznych (Dziennik Urzędowy nr 130/2017) organizator zapewnia podróżnemu bezpośrednie wykonanie prawa do otrzymania zwrotu z tytułu gwarancji oraz, w celu udowodnienia wspomnianego prawa, przekazuje podróżnemu umowę lub certyfikat do umowy o udział w imprezie turystycznej, który zawiera stwierdzenie – na podstawie umowy lub certyfikatu do umowy – dotyczące możliwości bezpośredniego wykonania przez podróżnego prawa do otrzymania zwrotu z tytułu gwarancji, o którym mowa w art. 31 ust. 1, od zakładu ubezpieczeń lub banku i który zawiera informacje dotyczące ubezpieczyciela – zakładu ubezpieczeń lub banku wraz z ich numerem identyfikacyjnym, adresem elektronicznym, numerem telefonu, numerem dokumentu odpowiadającego zapewnionej gwarancji (numer polisy ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej) oraz inne informacje, które mogą być niezbędne w celu uruchomienia gwarancji.

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług turystycznych (Dziennik Urzędowy nr 130/2017) organizator ma obowiązek zapewnienia podróżnemu informacji dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody, rodzajów ryzyka objętych ubezpieczeniem określonych w art. 53 ust. 1, ubezpieczyciela – zakładu ubezpieczeń wraz z jego numerem identyfikatora podmiotu prawnego, adresem elektronicznym i numerem telefonu, numerem polisy ubezpieczeniowej oraz innymi informacjami niezbędnymi w celu uruchomienia gwarancji oraz wykonania prawa do odszkodowania przewidzianego w umowie lub certyfikacie do umowy o udział w imprezie turystycznej, o którym mowa w art. 31 przywołanej ustawy, które to informacje ma on obowiązek przekazać podróżnemu.

 

11.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prawników

Akt prawny/przepis prawny: Art. 44 ustawy o zawodach prawniczych (Dziennik Urzędowy nr 9/1994, 117/2008, 50/2009, 75/2009, 18/2011), która weszła w życie z dniem 18 lutego 1994 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o zawodach prawniczych (Dziennik Urzędowy nr 9/1994 [157] z 10.02.1994; 117/2008 [3374] z 13.10.2008; 50/2009 [1196] z 22.4.2009; 75/2009 [1786] z 30.6.2009; 18/2011 [313] z 9.02.2011)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

12.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariuszy

Akt prawny/przepis prawny: Art. 17 ustawy o zawodzie notariusza (Dziennik Urzędowy nr 78/1993, 29/1994, 162/1998, 16/2007, 75/2009, 120/2016), która weszła w życie z dniem 1 października 1994 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o zawodzie notariusza (Dziennik Urzędowy nr 78/1993 [1599] z 25.8.1993; 29/1994 [513] z 11.4.1994; 162/1998 [1993] z 22.12.1998; 16/2007 [652] z 9.02.2007; 75/2009 [1787] z 30.6.2009; 120/2016 [2613] z 21.12.2016)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

13.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej audytorów

Akt prawny/przepis prawny: Art. 60 i 61 ustawy o audycie (Dziennik Urzędowy nr 127/2017), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o audycie (Dziennik Urzędowy nr 127/2017 [2873] z 20.12.2017)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

14.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 23 ustawy o usługach doradztwa podatkowego (Dziennik Urzędowy nr 127/2000, 76/2013, 115/2016), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o usługach doradztwa podatkowego (Dziennik Urzędowy nr 127/2000 [2354] z 20.12.2000; 76/2013 [1529] z 21.6.2013; 115/2016 [2533] z 9.12.2016)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

15.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej psychologów

Akt prawny/przepis prawny: Art. 34 ustawy o zawodzie psychologa (Dziennik Urzędowy nr 47/2003), która weszła w życie z dniem 2 kwietnia 2003 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o zawodzie psychologa (Dziennik Urzędowy nr 47/2003 [582] z 25.3.2003)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

16.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej syndyków masy upadłościowej

Akt prawny/przepis prawny: Art. 81 ustawy o upadłości (Dziennik Urzędowy nr 71/2015, 104/2017), która weszła w życie z dniem 1 września 2015 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o upadłości (Dziennik Urzędowy nr 71/2015 [1365] z 29.6.2015; 104/2017 [2383] z 25.10.2017)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

17.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośredników

Akt prawny/przepis prawny: Art. 156 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym (Dziennik Urzędowy nr 112/2012, 25/2013, 93/2014, 55/2016, 73/2017), która weszła w życie z dniem 15 października 2012 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym (Dziennik Urzędowy nr 112/2012 [2421] z 11.10.2012; 25/2013 [405] z 28.02.2013; 93/2014 [1877] z 30.7.2014; 55/2016 [1440] z 15.6.2016; 73/2017 [1770] z 26.7.2017)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

18.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej stałych biegłych sądowych przesłuchiwanych w charakterze świadka

Akt prawny/przepis prawny: Art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 9 ust. 1, 2 i 6 rozporządzenia w sprawie stałych biegłych sądowych przesłuchiwanych w charakterze świadka (Dziennik Urzędowy nr 38/2014, 123/2015, 29/2016), które weszło w życie z dniem 3 kwietnia 2014 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie stałych biegłych sądowych przesłuchiwanych w charakterze świadka (Dziennik Urzędowy nr 38/2014 [677] z 26.3.2014; 123/2015 [2336] z 11.11.2015; 29/2016 [822] z 1.4.2016)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

19.

Ubezpieczenie od wypadków przy pracy dla więźniów

Akt prawny/przepis prawny: Art. 152.d. ustawy o występkach (Dziennik Urzędowy nr 107/2007, 39/2013, 157/2013, 110/2015, 70/2017), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o występkach (Dziennik Urzędowy nr 107/2007 [3125] z 19.10.2007; 39/2013 [728] z 3.4.2013; 157/2013 [3294] z 24.12.2013; 110/2015 [2131] z 13.10.2015; 70/2017 [1663] z 19.7.2017)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

20.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Akt prawny/przepis prawny: Art. 4 i 5 ustawy o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dziennik Urzędowy nr 80/2013, 137/2013), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dziennik Urzędowy nr 80/2013 [1666] z 28.6.2013; 137/2013 [2944] z 15.11.2013)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

21.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców

Akt prawny/przepis prawny: Art. 4 ustawy o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym i opiece zdrowotnej dla cudzoziemców w Republice Chorwacji (Dziennik Urzędowy nr 80/2013, 15/2018), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym i opiece zdrowotnej dla cudzoziemców w Republice Chorwacji (Dziennik Urzędowy nr 80/2013, [1667] z 28.6.2013; 15/2018 [318] z 14.02.2018)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

22.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy weterynarii

Akt prawny/przepis prawny: Art. 4 i 126 ustawy o zawodzie weterynarza (Dziennik Urzędowy nr 82/2013, 148/2013), która weszła w życie z dniem 30 czerwca 2013 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o zawodzie weterynarza (Dziennik Urzędowy nr 82/2013 [1734] z 30.6.2013; 148/2013 [3151] z 11.12.2013)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

23.

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej osób posiadających zagraniczne kwalifikacje zawodowe

Akt prawny/przepis prawny: Art. 7 ustawy o zawodach regulowanych i uznawaniu zagranicznych kwalifikacji zawodowych (Dziennik Urzędowy nr 82/2015), która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2015 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o zawodach regulowanych i uznawaniu zagranicznych kwalifikacji zawodowych (Dziennik Urzędowy nr 82/2015 [1569] z 24.7.2015)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

24.

Ubezpieczenie majątkowe struktury i dokumentacji muzealnej

Akt prawny/przepis prawny: Art. 12 ustawy o muzeach (Dziennik Urzędowy nr 61/2018), która weszła w życie z dniem 19 lipca 2018 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o muzeach (Dziennik Urzędowy nr 61/2018 [1267] z 11.7.2018)

Akt prawny/przepis prawny: Art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu dostępu do struktury i dokumentacji muzealnej (Dziennik Urzędowy nr 115/2001), które weszło w życie z dniem 29 grudnia 2001 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu dostępu do struktury i dokumentacji muzealnej (Dziennik Urzędowy nr 115/2001 [1913] z 21.12.2001)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

25.

Ubezpieczenie dóbr kultury

Akt prawny/przepis prawny: Art. 33 ust. 4 i art. 68 ust. 2 ustawy o ochronie i zachowaniu dóbr kultury (69/1999, 151/2003, 157/2003, 100/2004, 87/2009, 88/2010, 61/2011, 25/2012, 136/2012, 157/2013, 152/2014, 98/2015, 44/2017), która weszła w życie z dniem 13 lipca 1999 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o ochronie i zachowaniu dóbr kultury (69/1999 [1284] z 5.7.1999; 151/2003 [2180] z 24.9.2003; 157/2003 [2256] z 6.10.2003; 100/2004 [1898] z 20.7.2004; 87/2009 [2130] z 21.7.2009; 88/2010 [2464] z 14.7.2010; 61/2011 [1366] z 3.6.2011; 25/2012 [636] z 28.2.2012; 136/2012 [2883] z 7.12.2012; 157/2013 [3296] z 24.12.2013; 152/2014 [2865] z 22.12.2014; 98/2015 [1897] z 14.9.2015; 44/2017 [1000] z 5.5.2017)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

26.

Ubezpieczenie archiwów

Akt prawny/przepis prawny: Art. 24 ust. 1 i art. 27 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wykorzystania archiwów (Dziennik Urzędowy nr 67/99), które weszło w życie z dniem 8 lipca 1999 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w wykorzystania archiwów (Dziennik Urzędowy nr 67/99 [1260] z 30.6.1999)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

27.

Ubezpieczenie od chorób zawodowych i wypadków przy pracy dla wolontariuszy

Akt prawny/przepis prawny: Art. 32 ustawy o wolontariuszach (Dziennik Urzędowy nr 58/2007 i 22/2013), która weszła w życie z dniem 14 czerwca 2007 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o wolontariuszach (Dziennik Urzędowy nr 58/2007 [1863] z 6.6.2007; 22/2013 [361] z 22.2.2013)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

28.

Odpowiedzialność zawodowa niań

Akt prawny/przepis prawny: Art. 13 ustawy o nianiach (Dziennik Urzędowy nr 37/2013), która weszła w życie z dniem 5 kwietnia 2013 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o nianiach (Dziennik Urzędowy nr 37/2013 [668] z 28.3.2013)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

29.

Ubezpieczenie zdrowotne i majątkowe dla inwestorów i stron trzecich

Akt prawny/przepis prawny: Art. 121 ustawy o poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów (Dziennik Urzędowy nr 52/2018)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów (Dziennik Urzędowy nr 52/2018 [1024] z 6.6.2018)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

30.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla produktów

Akt prawny/przepis prawny: Art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o wymaganiach technicznych dotyczących produktów i ocenie zgodności (Dziennik Urzędowy nr 80/2013, 14/2014), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o wymaganiach technicznych dotyczących produktów i ocenie zgodności (Dziennik Urzędowy nr 80/2013 [1657] z 28.6.2013; 14/2014 [290] z 5.2.2014)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

31.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej emitentów kwalifikowanych certyfikatów i znaczników czasu

Akt prawny/przepis prawny: Art. 19 rozporządzenia w sprawie podpisu elektronicznego, wykorzystania funduszy na podpis elektroniczny, ogólnych i szczegółowych warunków dla usługodawców wydających znaczniki czasu i certyfikację (Dziennik Urzędowy nr 107/2010 i 89/2013), które weszło w życie z dniem 21 września 2010 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie podpisu elektronicznego, wykorzystania funduszy na podpis elektroniczny, ogólnych i szczegółowych warunków dla usługodawców wydających znaczniki czasu i certyfikację (Dziennik Urzędowy nr 107/2010 [2864] z 13.9.2010; 89/2013 [1956] z 10.7.2013)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

32.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Agencji dla Jednostki do badań bezpieczeństwa maszyn

Akt prawny/przepis prawny: Załącznik XI pkt 6 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa maszyn (Dziennik Urzędowy nr 28/2011), które weszło w życie z dniem 16 marca 2011 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa maszyn (Dziennik Urzędowy nr 28/2011 [576] z 8.3.2011)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

33.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Agencji dla jednostki ds. badań bezpieczeństwa dźwigów

Akt prawny/przepis prawny: Art. 23 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa dźwigów (Dziennik Urzędowy nr 20/2016), które weszło w życie z dniem 20 kwietnia 2016 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa dźwigów (Dziennik Urzędowy nr 20/2016 [583] z 4.3.2016)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

34.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostki ds. badań urządzeń ciśnieniowych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 23 i 24 rozporządzenia w sprawie urządzeń ciśnieniowych (Dziennik Urzędowy nr 79/2016), które weszło w życie z dniem 2 września 2016 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie urządzeń ciśnieniowych (Dziennik Urzędowy nr 79/2016 [1804] z 2.9.2016)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

35.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostki ds. badań prostych zbiorników ciśnieniowych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 20 rozporządzenia w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych (Dziennik Urzędowy nr 27/2016), które weszło w życie z dniem 20 kwietnia 2016 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych (Dziennik Urzędowy nr 27/2016 [791] z 25.3.2016)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

36.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostki ds. badań urządzeń gazowych

Akt prawny/przepis prawny: Załącznik V pkt 5 rozporządzenia w sprawie urządzeń gazowych (Dziennik Urzędowy nr 91/2013), które weszło w życie z dniem 17 lipca 2013 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie urządzeń gazowych (Dziennik Urzędowy nr 91/2013 [2050] z 17.7.2013)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

37.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostki ds. badań wymogów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym

Akt prawny/przepis prawny: Załącznik V pkt 6 rozporządzenia w sprawie wymogów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym (Dziennik Urzędowy nr 135/2005, 140/2012), które weszło w życie z dniem 31 marca 2006 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie wymogów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym (Dziennik Urzędowy nr 135/2005 [2525] z 14.11.2005; 140/2012 [2962] z 17.12.2012)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

38.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków gości w obiekcie zakwaterowania

Akt prawny/przepis prawny: Art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o branży hotelarsko-gastronomicznej (Dziennik Urzędowy nr 85/2015, 121/2016), która weszła w życie z dniem 9 sierpnia 2015 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o branży hotelarsko-gastronomicznej (Dziennik Urzędowy nr 85/2015 [1648] z 1.8.2015; 121/2016 [2626] z 23.12.2016)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

39.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i od wypadków w związku z pasażerami, bagażami, ładunkiem, pocztą i stroną trzecią

Akt prawny/przepis prawny: Art. 52 ust. 3 pkt 7 ustawy o transporcie kolejowym (Dziennik Urzędowy nr 94/2013, 148/2013, 73/2017), która weszła w życie z dniem 22 lipca 2013 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o transporcie kolejowym (Dziennik Urzędowy nr 94/2013 [2127] z 22.7.2013; 148/2013 [3155] z 11.12.2013; 73/2017 [1771] z 26.7.2017)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

40.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostki ds. badań bezpieczeństwa i interoperacyjności systemu kolei

Akt prawny/przepis prawny: Art. 38 ust. 1 lit. g)

art. 39 ust. 1 lit. g)

Ustawa o bezpieczeństwie i interoperacyjności systemu kolei (Dziennik Urzędowy nr 82/2013, 18/2015, 110/2015, 70/2017), która weszła w życie z dniem 30 czerwca 2013 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o bezpieczeństwie i interoperacyjności systemu kolei (Dziennik Urzędowy nr 82/2013 [1733] z 30.6.2013; 18/2015 [355] z 18.02.2015; 110/2015 [2126] z 13.10.2015; 70/2017 [1668] z 19.7.2017)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

41.

Odpowiedzialność właściciela łodzi za szkody niematerialne, odpowiedzialność za transport pasażerów łodzią

Akt prawny/przepis prawny: Art. 27 ust. 1 pkt 5 i 9 rozporządzenia w sprawie łodzi (Dziennik Urzędowy nr 72/2015, 81/2015, 91/2016), które weszło w życie z dniem 8 lipca 2015 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie łodzi (Dziennik Urzędowy nr 72/2015 [1387] z 30.6.2015; 81/2015 [1556] z 22.7.2015; 91/2016 [1936] z 12.10.2016)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

42.

Obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne za odpowiedzialność członków załogi za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami w transporcie morskim pasażerów; ubezpieczenie służące pokryciu kosztów zlokalizowania, oznaczenia i usunięcia wraków; zobowiązanie ubezpieczeniowe za roszczenia morskie

Akt prawny/przepis prawny: Art. 129 ust. 1

art. 62 ust. 1–7

art. 747a

Kodeks morski (Dziennik Urzędowy nr 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013 i 26/2015), który wszedł w życie z dniem 5 stycznia 2005 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Kodeks morski (Dziennik Urzędowy nr 181/2004 [3142] z 21.12.2004; 76/2007 [2408] z 23.7.2007; 146/2008 [4018] z 17.12.2008; 61/2011 [1352] z 3.6.2011; 56/2013 [1141] z 10.5.2013; 26/2015 [540] z 9.3.2015)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

43.

Odpowiedzialność zawodowa marynarzy

Akt prawny/przepis prawny: Art. 3 ust. 1

art. 4 ust. 1 pkt 5

Rozporządzenie w sprawie pośrednictwa przy zatrudnianiu marynarzy (Dziennik Urzędowy nr 55/2018), które weszło w życie z dniem 23 czerwca 2018 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie pośrednictwa przy zatrudnianiu marynarzy (Dziennik Urzędowy nr 55/2018 [1097] z dnia 15 czerwca 2018 r.)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

44.

Ubezpieczenie z tytułu istotnego zobowiązania właściciela łodzi

Akt prawny/przepis prawny: Art. 8

rozporządzenia w sprawie jachtów i łodzi (Dziennik Urzędowy nr 27/2005, 57/2006, 80/2007, 3/2008, 18/2009, 56/2010, 97/2012, 137/2013, 18/2016, 72/2017), które weszło w życie z dniem 5 marca 2005 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie jachtów i łodzi (Dziennik Urzędowy nr 27/2005 [472] z 25.02.2005; 57/2006 [1361] z 24.5.2006; 80/2007 [2510] z 1.8.2007; 3/2008 [68] z 7.1.2008; 18/2009 [389] z 11.02.2009; 56/2010 [1356] z 7.5.2010; 97/2012 [2172] z 24.8.2012; 137/2013 [2948] z 15.11.2013; 18/2016 [490] z 26.02.2016; 72/2017 [1755] z 21.7.2017)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

45.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób prowadzących działania w zakresie inżynierii przy planowaniu przestrzennym i budowaniu

Akt prawny/przepis prawny: Art. 61, 62, 66, 69 ustawy o planowaniu przestrzennym i budowaniu (Dziennik Urzędowy nr 78/2015), która weszła w życie z dniem 25 lipca 2015 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o planowaniu przestrzennym i budowaniu (Dziennik Urzędowy nr 78/2015 [1489] z 17.7.2015)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

46.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej

Akt prawny/przepis prawny: Art. 20 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia w sprawie oceny zgodności, dokumentów potwierdzających zgodność i oznaczania wyrobów budowlanych (Dziennik Urzędowy nr 103/2008, 147/2009, 87/2010, 129/2011), które weszło w życie z dniem 18 września 2008 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie oceny zgodności, dokumentów zgodności i oznaczania wyrobów budowlanych (Dziennik Urzędowy nr 103/2008 [3136] z 10.9.2008; 147/2009 [3587] z 10.12.2009; 87/2010 [2458] z 13.7.2010; 129/2011 [2596] z 14.11.2011)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

47.

 

Akt prawny/przepis prawny: Art. 6 ust. 4 pkt 4 zarządzenia w sprawie warunków i kryteriów dla osób zajmujących się audytem energetycznym, wystawianiem świadectw charakterystyki energetycznej budynków i sprawozdaniami z regularnych audytów energetycznych systemów ogrzewania i klimatyzacji w budynkach (Dziennik Urzędowy nr 73/2015), które weszło w życie z dniem 9 lipca 2015 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Zarządzenie w sprawie warunków i kryteriów dla osób zajmujących się audytem energetycznym, wystawianiem świadectw charakterystyki energetycznej budynków i sprawozdaniami z regularnych audytów energetycznych systemów ogrzewania i klimatyzacji w budynkach (Dziennik Urzędowy nr 73/2015 [1391] z 1.7.2015)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

48.

Ubezpieczenie od wypadku pasażerów transportu publicznego, ubezpieczenie właściciela lub użytkownika pojazdu od odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim, ubezpieczenie przewoźnika lotniczego lub operatora statku powietrznego od odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim i pasażerom, ubezpieczenie właściciela lub użytkownika łodzi motorowej lub jachtu od odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim

Akt prawny/przepis prawny: Art. 2 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w sektorze transportowym (Dziennik Urzędowy nr 151/2005, 36/2009, 75/2009, 76/2013, 152/2014), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych w sektorze transportowym (Dziennik Urzędowy nr 151/2005 [2921] z 23.12.2005; 36/2009 [797] z 23.3.2009; 75/2009 [1793] z 30.6.2009; 76/2013 [1526] z 21.6.2013; 152/2014 [2870] z 22.12.2014)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

49.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej

Akt prawny/przepis prawny: Art. 10 ust. 2 pkt 3, art. 10 ust. 3

Art. 132 ust. 2 pkt 5

Ustawa o rynku kapitałowym (Dziennik Urzędowy nr 65/2018), która weszła w życie z dniem 27 lipca 2018 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o rynku kapitałowym (Dziennik Urzędowy nr 65/2018 [1329] z 19.7.2018)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

 

50.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej

Akt prawny/przepis prawny: Art. 24 ustawy o alternatywnych funduszach inwestycyjnych (Dziennik Urzędowy nr 21/2018), która weszła w życie z dniem 10 marca 2018 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o alternatywnych funduszach inwestycyjnych (Dziennik Urzędowy nr 21/2018 [419] z 2.3.2018)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

strony umowy;

ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

ryzyko objęte ubezpieczeniem;

okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest nieograniczona;

składka lub wkład (stawka);

data wystawienia polisy; oraz

podpis stron umowy.

WŁOCHY

1.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przy wykorzystaniu pojazdów silnikowych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 127 (certyfikat ubezpieczenia i oznaczenia) dekretu legislacyjnego nr 209 z dnia 7 września 2005 r. (Kodeks ubezpieczeń prywatnych)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dodatek zwyczajny nr 163 do Dziennika Urzędowego nr 239 z dnia 13 października 2005 r.

Gdy zakład ubezpieczeń wydaje certyfikat ubezpieczenia, nanosi on oznaczenie zawierające numer identyfikacyjny pojazdu oraz wskazujące rok, miesiąc i dzień zakończenia okresu ubezpieczeniowego, w którym certyfikat jest ważny. Oznaczenie umieszcza się na pojeździe, którego dotyczy ubezpieczenie, w terminie pięciu dni od zapłaty składki lub raty.

 

2.

Ubezpieczenie obowiązkowe dla cywilnego wykorzystania jednostek pływających

Akt prawny/przepis prawny: Art. 9 (certyfikat potwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową) dekretu Ministra Rozwoju Gospodarczego nr 86 z dnia 1 kwietnia 2008 r. określającego przepisy dotyczące obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w przypadku wykorzystania pojazdów silnikowych i jednostek pływających, o których mowa w tytule X rozdział I i tytule XII rozdział II dekretu legislacyjnego nr 209 z dnia 7 września 2005 r. (Kodeks ubezpieczeń prywatnych)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dodatek zwyczajny nr 163 do Dziennika Urzędowego nr 239 z dnia 13 października 2005 r.

Certyfikat ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, wydany w języku włoskim na papierze firmowym zakładu obejmuje:

a)

dane identyfikacyjne umowy oraz datę zatwierdzenia przez Instytut Nadzoru Ubezpieczeniowego (ISVAP);

b)

pełną nazwę i adres osoby ubezpieczonej;

c)

numer polisy;

d)

dane identyfikacyjne jednostki pływającej, szczególnie dotyczące jej mocy silnika, daty rejestracji lub marki i numeru silnika;

e)

maksymalną gwarancję objętą umową;

f)

nazwę i adres przedsiębiorstwa, z którym zawarto umowę, oraz jego obowiązki:

1)

wypłacenia rekompensaty za szkody wyrządzone osobom trzecim na wodach terytorialnych Republiki Włoskiej przy użyciu jednostki pływającej zidentyfikowanej w certyfikacie ubezpieczenia w taki sposób i w takiej nieprzekraczającej limitów prawnych kwocie, które są zgodne z prawem, a jeżeli kwota jest wyższa –zgodnie z limitami określonymi w umowie ubezpieczeniowej;

2)

dochodzenia odszkodowania w związku ze szkodami, o których mowa powyżej;

g)

okres ważności certyfikatu;

h)

nazwę zakładu ubezpieczeń upoważnionego w państwie rejestracji jednostki pływającej oraz podpis jej przedstawiciela.

 

3.

Obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla przewoźników lotniczych

Akt prawny/przepis prawny: art. 1010 (adnotacja potwierdzająca objęcie ochroną ubezpieczeniową) Kodeksu żeglugi powietrznej (zatwierdzonego dekretem królewskim nr 327 z dnia 30 marca 1942 r.), do którego najnowsze zmiany wprowadzono dekretem legislacyjnym nr 21 z dnia 1 marca 2018 r.

Dziennik Urzędowy nr 93 z dnia 18 kwietnia 1942 r./Dziennik Urzędowy nr 68 z dnia 22 marca 2018 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dodatek zwyczajny nr 197 do Dziennika Urzędowego nr 193 z dnia 19 sierpnia 2010 r.

W przypadku ubezpieczenia osób trzecich od uszkodzeń zewnętrznych, ubezpieczyciel – oprócz polisy – musi wydać przewoźnikowi adnotację zawierającą szczegółowe dane ubezpieczenia do celów określonych w art. 798.

 

4.

Obowiązkowe ubezpieczenie od olejów bunkrowych – niebieska karta zgodnie z Międzynarodową konwencją o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi z 2001 r. (1992)

Akt prawny/przepis prawny: Art. 5 (charakterystyka i treść gwarancji ubezpieczenia od olejów bunkrowych – niebieska karta) dekretu Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego z dnia 20 grudnia 2012 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy nr 40 z dnia 16 lutego 2013 r.

1)

Wnioskodawca przesyła gwarancję ubezpieczenia od olejów bunkrowych – niebieska karta zgodnie z modelem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lit. d), do organu licencjonowania ubezpieczeń publicznych (Consap) w formie elektronicznej, jako załącznik do wniosku, o którym mowa w art. 4 powyżej. Gwarancje ubezpieczeniowe muszę zawierać następujące informacje:

a)

nazwa jednostki pływającej, jej numer rejestracji, litery lub numer rejestracji oraz port macierzysty;

b)

imię i nazwisko kompetentnej osoby, o której mowa w art. 3, oraz jej miejsce prowadzenia działalności;

c)

numer identyfikacyjny statku wg IMO;

d)

rodzaj i okres gwarancji;

e)

nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności ubezpieczyciela lub innej osoby fizycznej lub prawnej, prywatnej lub publicznej wydającej gwarancję, a – w stosownych przypadkach – miejsce podpisania umowy ubezpieczeniowej lub ustanowienia gwarancji;

f)

okres ważności ubezpieczenia od olejów bunkrowych – niebieskiej karty, który nie może przekraczać okresu objęcia ochroną ubezpieczeniową lub gwarancji finansowej;

g)

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania osoby, o której mowa w lit. e).

2)

Ubezpieczenie od olejów bunkrowych – niebieska karta należy wypełnić w języku włoskim lub angielskim.

CYPR

1.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy i ogólne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Akt prawny/przepis prawny: Art. 5 ust. 1 ustawy 192(I)2004 o wydawaniu kart do tachografów

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa 192(I)2004, Dz.U. z 30.4.2004, załącznik I(I), nr 3852

Do celów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy:

numer certyfikatu;

imię, nazwisko i adres pracodawcy (ubezpieczonego) i numer rejestracyjny ubezpieczonego (pracodawcy);

numer polisy;

data rozpoczęcia i wygaśnięcia;

rodzaj działalności;

szacowana liczba zatrudnionych osób.

 

2.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami wyrządzone poza statkiem poprzez skażenie powstałe w wyniku wycieku lub wypuszczenia oleju ze statku

Akt prawny/przepis prawny: Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami z 1969 r. i inne powiązane protokoły z 1976 r. i 1992 r. oraz inne powiązane ustawy z lat 1989–2005 (Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, ustawa 63/1989 zmieniona ustawami 185/1991 i 47[III]/2005)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa 63(I)/1989, Dz.U. z 19.5.1989, załącznik I(I), nr 2411, s. 2267.

Ustawa 185(Ι)/1991, Dz.U. z 1.11.1991, załącznik I (I), nr 2643, s. 1839.

Ustawa 47(ΙΙΙ)/2005, Dz.U. z 23.12.2005, załącznik I (III), nr 4060, s. 2430.

Niebieska karta wydana przez zakład ubezpieczeń (klub P&I) –

stanowiąca dowód obowiązującej polisy ubezpieczeniowej zgodnie z wymogami Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami (art. VII)

zawierająca dane statku i właściciela statku

z informacją o okresie objętym ubezpieczeniem.

 

3.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za zanieczyszczenie powstałe na skutek wycieku lub wypuszczenia oleju przewożonego jako ładunek przez statki pływające po morzu

Akt prawny/przepis prawny: Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi z 2001 r. i kwestiach z nią związanych (ustawa o konwencji o olejach bunkrowych, 19(III)/2004)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa 19(III)/2004, Dz.U. z 30.4.2004, załącznik I (III), nr 3850, s. 2574.

Niebieska karta wydana przez zakład ubezpieczeń (klub P&I):

stanowiąca dowód obowiązującej polisy ubezpieczeniowej zgodnie z wymogami Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi (art. 7);

zawierająca dane statku i właściciela statku;

z informacją o okresie objętym ubezpieczeniem.

 

4.

Zobowiązanie ubezpieczeniowe z tytułu użytkowania jednostek pływających (w tym odpowiedzialność przewoźnika) (w celu zachowania zgodności z wymogami Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, 1974 – art. 4a)

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o żegludze handlowej (w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków) 5(I)/2014 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa 5(I)2014, Dz.U. z 31.1.2014, załącznik I(I), nr 4425, s. 16.

Rozporządzenie (WE) nr 392/2009, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 131 z 28.5.2018, s 24

Niebieskie karty wydawane przez zakład ubezpieczeń dla ryzyk na wypadek wojny oraz ryzyk niezwiązanych z wojną:

stanowiące dowód obowiązującej polisy ubezpieczeniowej zgodnie z wymogami Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, 1974 (art. 4a);

zawierające dane statku i właściciela statku;

z informacją o okresie objętym ubezpieczeniem.

 

5.

Zobowiązanie ubezpieczeniowe z tytułu usuwania wraków

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o Międzynarodowej konwencji o usuwaniu wraków (ratyfikacja) i kwestiach z nią związanych (ustawa 12(III)/2015)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa 12(III)2015, Dz.U. z 29.5.2015, załącznik I(III), nr 4207, s. 3780.

Niebieskie karty wydawane przez zakład ubezpieczeń dla ryzyk na wypadek wojny oraz ryzyk niezwiązanych z wojną:

stanowiące dowód obowiązującej polisy ubezpieczeniowej zgodnie z wymogami Międzynarodowej konwencji o usuwaniu wraków (art. 12);

zawierające dane statku i właściciela statku;

z informacją o okresie objętym ubezpieczeniem.

 

6.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów silnikowych

Akt prawny/przepis prawny: Regulacje 3 ust. 1 oraz 5, formularz A rozporządzenia w sprawie pojazdów silnikowych i przepisów ruchu drogowego z 2000 r. (rozporządzenie nr 187/2000)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie nr 187/2000, Dz.U. z 7.7.2000, załącznik III(I), nr 3417, s. 737.

Imię, nazwisko i adres właściciela ubezpieczonego pojazdu oraz innych kierowców;

data wydania i data upływu ważności certyfikatu;

numer certyfikatu i numer polisy;

numer rejestracyjny pojazdu;

imię, nazwisko i adres ubezpieczyciela;

rodzaj i marka pojazdu.

 

7.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub odpowiedzialność cywilna pracodawcy z tytułu zatrudnienia osób objętych opieką pomocy społecznej

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa 46(I)1996

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa 146(I)1996, Dz.U. z 11.4.1996, załącznik I(I), nr 3051, s. 175.

Numer certyfikatu;

imię, nazwisko i adres pracodawcy (ubezpieczonego) i numer rejestracyjny ubezpieczonego (pracodawcy);

numer polisy;

data rozpoczęcia i wygaśnięcia;

rodzaj działalności;

szacowana liczba zatrudnionych osób.

 

8.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy

Akt prawny/przepis prawny: Ustawy o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pracodawcy z lat 1989–2014

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa 174/1989, Dz.U. z 10.11.1989, załącznik I(I), nr 2456, s. 3639

Ustawa 63(I)/1997, Dz.U. z 18.7.1994, załącznik I(I), nr 3168, s. 1251

Ustawa 15(I)/2001, Dz.U. z 16.2.2001, załącznik I(I), nr 3475

Ustawa 140(I)/2003, Dz.U. z 03.10.2003, załącznik I(I), nr 3758

Ustawa 86(I)/2010, Dz.U. z 23.07.2010, załącznik I(I), nr 4253

Ustawa 79(I)/2011, Dz.U. z 29.04.2011, załącznik I(I), nr 4282

Ustawa 198(I)/2014, Dz.U. z 23.12.2014, załącznik I(I), nr 4482

Numer certyfikatu;

imię, nazwisko i adres pracodawcy (ubezpieczonego) i numer rejestracyjny ubezpieczonego (pracodawcy);

numer polisy;

data rozpoczęcia i wygaśnięcia;

rodzaj działalności;

szacowana liczba zatrudnionych osób.

 

9.

Ubezpieczenie wykonawców od wszelkiego rodzaju ryzyka, odpowiedzialność cywilna pracodawcy i odpowiedzialność cywilna za projekty budowlane

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o zamówieniach publicznych nr 73(I)/2016

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa nr 73(I)2016, Dz.U. z 24.4.2016, załącznik I(I), nr 4565, s. 835.

Numer certyfikatu;

imię, nazwisko i adres pracodawcy (ubezpieczonego) i numer rejestracyjny ubezpieczonego (pracodawcy);

numer polisy;

data rozpoczęcia i wygaśnięcia;

rodzaj działalności;

szacowana liczba zatrudnionych osób.

ŁOTWA

1.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla właścicieli pojazdów silnikowych

Akt prawny/przepis prawny: Prawo dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla właścicieli pojazdów silnikowych [przyjęte w dniu 7 kwietnia 2004 r./wejście w życie w dniu 1 maja 2004 r.]

nr umowy;

rodzaj umowy: „standardowa umowa”;

miejsce wydania;

właściciel pojazdu;

adres właściciela pojazdu;

posiadacz pojazdu;

adres posiadacza pojazdu;

nr rejestracji pojazdu;

nr podwozia (VIN) lub nr nadwozia;

nr certyfikatu rejestracji pojazdu;

dokument potwierdzający zawarcie umowy;

marka, model;

data i czas wystawienia umowy, data i czas wejścia umowy w życie, dzień wygaśnięcia umowy;

klasa bonus-malus;

składka ubezpieczeniowa;

ubezpieczający;

przedstawiciel ubezpieczyciela.

 

2.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od roszczeń morskich dla właścicieli statków

Akt prawny/przepis prawny: Art. 85 Kodeksu morskiego [przyjęty w dniu 29 maja 2003 r./wejście w życie: 1 sierpnia 2003 r.]

nazwa statku;

wyróżniające liczby lub litery;

numer identyfikacyjny statku wg IMO;

port macierzysty;

nazwa oraz pełny adres głównego miejsca prowadzenia działalności przewoźnika, który faktycznie prowadzi przewóz;

rodzaj zabezpieczenia;

okres zabezpieczenia.

LITWA

1.

Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne od odpowiedzialności cywilnej

Akt prawny/przepis prawny: Art. 4 ustawy nr IX-2041 o obowiązkowym ubezpieczeniu komunikacyjnym od odpowiedzialności cywilnej, która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r.

numer certyfikatu ubezpieczenia;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub beneficjenta;

grupa ubezpieczenia;

nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

przedmiot ubezpieczenia;

suma ubezpieczenia;

składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

rodzaj ubezpieczenia;

okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubezpieczeniowej i otrzymał jej kopię;

podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym względne ubezpieczenie obowiązkowe;

odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego zatwierdzonych przez właściwy organ.

 

2.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prawników z tytułu wykonywania zawodu

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o adwokaturze, art. 20, nr IX-2066, weszła w życie dnia 6 kwietnia 2004 r.

numer certyfikatu ubezpieczenia;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub beneficjenta;

grupa ubezpieczenia;

nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

przedmiot ubezpieczenia;

suma ubezpieczenia;

składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

rodzaj ubezpieczenia;

okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubezpieczeniowej i otrzymał jej kopię;

podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym względne ubezpieczenie obowiązkowe;

odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego zatwierdzonych przez właściwy organ.

 

3.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komorników z tytułu wykonywania zawodu

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o komornikach, art. 17, nr IX-876, weszła w życie dnia 1 stycznia 2003 r.

numer certyfikatu ubezpieczenia;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub beneficjenta;

grupa ubezpieczenia;

Nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

przedmiot ubezpieczenia;

suma ubezpieczenia;

składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

rodzaj ubezpieczenia;

okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubezpieczeniowej i otrzymał jej kopię;

podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym względne ubezpieczenie obowiązkowe;

odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego zatwierdzonych przez właściwy organ.

 

4.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firm audytorskich z tytułu wykonywania zawodu

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o audycie finansowym, art. 21, nr XIII-96, weszła w życie dnia 1 października 1999 r.

numer certyfikatu ubezpieczenia;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub beneficjenta;

grupa ubezpieczenia;

nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

przedmiot ubezpieczenia;

suma ubezpieczenia;

składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

rodzaj ubezpieczenia;

okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubezpieczeniowej i otrzymał jej kopię;

podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym względne ubezpieczenie obowiązkowe;

odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego zatwierdzonych przez właściwy organ.

 

5.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośredników ubezpieczeniowych z tytułu wykonywania zawodu

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o ubezpieczeniach, art. 183, nr IX-1737, weszła w życie 1 maja 2004 r.

numer certyfikatu ubezpieczenia;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub beneficjenta;

grupa ubezpieczenia;

nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

przedmiot ubezpieczenia;

suma ubezpieczenia;

składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

rodzaj ubezpieczenia;

okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubezpieczeniowej i otrzymał jej kopię;

podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym względne ubezpieczenie obowiązkowe;

odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego zatwierdzonych przez właściwy organ.

 

6.

Obowiązkowe ubezpieczenie gwarancji organizatorów podróży

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o turystyce, art. 8, nr IX-1211, weszła w życie dnia 1 kwietnia 2003 r.

numer certyfikatu ubezpieczenia;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub beneficjenta;

grupa ubezpieczenia;

nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

przedmiot ubezpieczenia;

suma ubezpieczenia;

składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

rodzaj ubezpieczenia;

okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubezpieczeniowej i otrzymał jej kopię;

podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym względne ubezpieczenie obowiązkowe;

odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego zatwierdzonych przez właściwy organ.

 

7.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariuszy z tytułu wykonywania zawodu

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o notariuszach, art. 6 ust. 2, nr IX-1311, weszła w życie dnia 12 lutego 2003 r.

numer certyfikatu ubezpieczenia;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub beneficjenta;

grupa ubezpieczenia;

nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

przedmiot ubezpieczenia;

suma ubezpieczenia;

składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

rodzaj ubezpieczenia;

okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubezpieczeniowej i otrzymał jej kopię;

podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym względne ubezpieczenie obowiązkowe;

odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego zatwierdzonych przez właściwy organ.

 

8.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej głównych badaczy i wykonawców badań biomedycznych

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o etyce badań biomedycznych, art. 12, nr VIII-1679, weszła w życie dnia 1 stycznia 2001 r.

numer certyfikatu ubezpieczenia;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub beneficjenta;

grupa ubezpieczenia;

nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

przedmiot ubezpieczenia;

suma ubezpieczenia;

składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

rodzaj ubezpieczenia;

okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubezpieczeniowej i otrzymał jej kopię;

podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym względne ubezpieczenie obowiązkowe;

odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego zatwierdzonych przez właściwy organ.

 

9.

Obowiązkowe ubezpieczenie wykonawcy od wszelkiego rodzaju ryzyka (do dnia 1 stycznia 2017 r. – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wykonawców)

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o budownictwie, art. 35, nr VIII-1948, weszła w życie dnia 1 sierpnia 2001 r., nowelizacja ustawy o budownictwie, art. 42, nr XII-2573, weszła w życie dnia 1 stycznia 2017 r.

numer certyfikatu ubezpieczenia;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub beneficjenta;

grupa ubezpieczenia;

nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

przedmiot ubezpieczenia;

suma ubezpieczenia;

składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

rodzaj ubezpieczenia;

okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubezpieczeniowej i otrzymał jej kopię;

podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym względne ubezpieczenie obowiązkowe;

odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego zatwierdzonych przez właściwy organ.

 

10.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla kierowników budowy

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o budownictwie, art. 35, nr VIII-1948, weszła w życie dnia 1 sierpnia 2001 r., nowelizacja ustawy o budownictwie, art. 42, nr XII-2573, weszła w życie dnia 1 stycznia 2017 r.

numer certyfikatu ubezpieczenia;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub beneficjenta;

grupa ubezpieczenia;

nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

przedmiot ubezpieczenia;

suma ubezpieczenia;

składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

rodzaj ubezpieczenia;

okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubezpieczeniowej i otrzymał jej kopię;

podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym względne ubezpieczenie obowiązkowe;

odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego zatwierdzonych przez właściwy organ.

 

11.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla nadzorców budowlanych

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o budownictwie, art. 37, nr XI-2064, weszła w życie dnia 1 września 2012 r., nowelizacja ustawy o budownictwie, art. 42, nr XII-2573, weszła w życie 1 stycznia 2017 r.

numer certyfikatu ubezpieczenia;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub beneficjenta;

grupa ubezpieczenia;

nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

przedmiot ubezpieczenia;

suma ubezpieczenia;

składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

rodzaj ubezpieczenia;

okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubezpieczeniowej i otrzymał jej kopię;

podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym względne ubezpieczenie obowiązkowe;

odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego zatwierdzonych przez właściwy organ.

 

12.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla wykonawców wykonujących badania planu budowlanego

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o budownictwie, art. 42, nr XII-2573, weszła w życie dnia 1 stycznia 2017 r.

numer certyfikatu ubezpieczenia;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub beneficjenta;

grupa ubezpieczenia;

nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

przedmiot ubezpieczenia;

suma ubezpieczenia;

składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

rodzaj ubezpieczenia;

okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubezpieczeniowej i otrzymał jej kopię;

podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym względne ubezpieczenie obowiązkowe;

odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego zatwierdzonych przez właściwy organ.

 

13.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla zakładów opieki zdrowotnej od szkód wyrządzonych pacjentom

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o prawach pacjentów i odszkodowaniu za uszczerbek na zdrowiu, art. 25, nr XI-499, weszła w życie dnia 1 marca 2010 r.

numer certyfikatu ubezpieczenia;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub beneficjenta;

grupa ubezpieczenia;

nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

przedmiot ubezpieczenia;

suma ubezpieczenia;

składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

rodzaj ubezpieczenia;

okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubezpieczeniowej i otrzymał jej kopię;

podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym względne ubezpieczenie obowiązkowe;

odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego zatwierdzonych przez właściwy organ.

 

14.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla urzędników konsularnych dokonujących czynności notarialnych

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o statucie konsularnym, art. 12, nr X-619, weszła w życie 1 października 2006 r.

numer certyfikatu ubezpieczenia;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub beneficjenta;

grupa ubezpieczenia;

nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

przedmiot ubezpieczenia;

suma ubezpieczenia;

składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

rodzaj ubezpieczenia;

okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubezpieczeniowej i otrzymał jej kopię;

podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym względne ubezpieczenie obowiązkowe;

odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego zatwierdzonych przez właściwy organ.

 

15.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla administratorów z tytułu wykonywania zawodu

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o upadłości przedsiębiorstw, art. 11, nr X-1557, weszła w życie dnia 1 stycznia 2009 r.

numer certyfikatu ubezpieczenia;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub beneficjenta;

grupa ubezpieczenia;

nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

przedmiot ubezpieczenia;

suma ubezpieczenia;

składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

rodzaj ubezpieczenia;

okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubezpieczeniowej i otrzymał jej kopię;

podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym względne ubezpieczenie obowiązkowe;

odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego zatwierdzonych przez właściwy organ.

 

16.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla zarządców z tytułu wykonywania zawodu

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o upadłości konsumenckiej, art. 13, nr XI-2000, weszła w życie dnia 1 marca 2012 r.

numer certyfikatu ubezpieczenia;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub beneficjenta;

grupa ubezpieczenia;

nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

przedmiot ubezpieczenia;

suma ubezpieczenia;

składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

rodzaj ubezpieczenia;

okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubezpieczeniowej i otrzymał jej kopię;

podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym względne ubezpieczenie obowiązkowe;

odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego zatwierdzonych przez właściwy organ.

 

17.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla zarządców ds. restrukturyzacji z tytułu wykonywania zawodu

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o restrukturyzacji przedsiębiorstw, art. 15, nr XI-978, weszła w życie dnia 1 października 2010 r.

numer certyfikatu ubezpieczenia;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub beneficjenta;

grupa ubezpieczenia;

nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

przedmiot ubezpieczenia;

suma ubezpieczenia;

składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

rodzaj ubezpieczenia;

okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubezpieczeniowej i otrzymał jej kopię;

podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym względne ubezpieczenie obowiązkowe;

odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego zatwierdzonych przez właściwy organ.

 

18.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla przedsiębiorstw kolejowych

Akt prawny/przepis prawny: Kodeks transportu kolejowego, art. 10 ust. 1, nr XII-235; wszedł w życie dnia 1 lipca 2013 r.

numer certyfikatu ubezpieczenia;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub beneficjenta;

grupa ubezpieczenia;

nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

przedmiot ubezpieczenia;